Annukka Lahti (annukka.lahti@uef.fi)

Tutkimustyöni keskiössä ovat sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan, affektien ja intiimiyden moninaiset kytkökset läheissuhteissa.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessani tutkin LHBTQIA+ ihmisten eroja Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Feministisen uusmaterialistisen teoretisoinnin ja posthumanistisen ajattelun inspiroimana tarkasten erojen kehkeytymistä erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välisissä affektiivisissa, diskursiivisissa, psyykkisissä, materiaalisissa ja sosiaalisissa (valta)suhteissa ja yhteenliittymissä.

Juhana Venäläinen (juhana.venalainen@uef.fi)

Juhana Venäläinen on filosofian tohtori ja kulttuurintutkija, jonka tutkimusintressit kohdistuvat erityisesti työn ja talouden yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niiden kulttuurisiin tulkintoihin. Hänen toimittamiaan kirjoja ovat muun muassa ”Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä” (Nykykulttuuri, 2016; yhdessä Tuuli Lähdesmäen ja Sanna Karkulehdon kanssa) sekä ”Prekarisaatio ja affekti” (Nykykulttuuri, 2015; yhdessä Eeva Jokisen kanssa). Venäläisen tutkimus on huomioitu Koneen Säätiö ”Vuoden tiedekynä 2016” -palkinnolla (yhdessä Tero Toivasen kanssa, artikkelista ”Yhteisvaurauden uusi aika”) sekä Oikeus-lehden parhaasta artikkelista vuonna 2011 (artikkelista ”Oikeus urbaaniin tilaan”). Viime vuosien tutkimushankkeissaan Venäläinen on tutkinut mm. kaupunkiaistiympäristöjen muutosta (SENSOTRA-hanke), datan materiaalisuuksia sekä liikenteen jakamistaloutta. Hän on työn ja talouden kulttuurintutkimuksen dosentti (Jyväskylän yliopisto) sekä Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja (yhdessä Hanna Kuuselan kanssa, 2020–).

Satu Venäläinen (satu.venalainen@uef.fi)

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella sosiaalipsykologian yliopistonlehtorina. Olen kiinnostunut sosiaalisista eronteoista, joiden myötä muodostuu eriarvoisuutta. Minua kiinnostavat myös tiedon ja merkitysten tuottamisen tavat ja niiden kiinnittyminen erilaisiin sosiaalisiin asemiin. Tutkimusaiheisiini lukeutuu sukupuoli ja intersektionaaliset erot, väkivalta, seksuaalinen häirintä, affektit ja digitaalinen media.

Taru Peltola (taru.peltola@uef.fi)

Olen ympäristöpolitiikan tutkija. Tutkimuskohteitani ovat olleet energia, metsäluonto, sudet, ruoka, jätteet sekä jatkossa myös vesi ja vesistöt. Näissä aihepiireissä tutkin ympäristötiedon politiikkaa, ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten episteemisiä valtasuhteita ja tiedollisia kiistoja, sekä osallisuutta ja uusia vuorovaikutuksen tapoja.  Näkökulmia ammennan ympäristöpolitiikan tutkimuksen ohella tieteen- ja teknologiantutkimuksesta, erityisesti sen posthumanismiin ja pragmatismiin nojaavista keskusteluista, joissa ihmisen rinnalla tarkastellaan muita lajeja ja elämän aineellista pohjaa sekä vuorovaikutuksen kehollisuutta. Tältä pohjalta kiinnostukseni suuntautuu affektien ja tunteiden rooliin ympäristöhallinnassa, ihmisen yhteiselämään ei-inhimillisten eläinten kanssa sekä tavarahoivaan. Olen innostunut ja monissa hankkeissani myös päässyt kokeilemaan ja seuraamaan työskentelyä tieteen ja taiteen rajamailla.

 

Viliina Silvonen (viliina.silvonen@uef.fi)

Viliina Silvonen on karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen erikoistunut folkloristi ja kulttuurintutkija. Väitöstutkimuksessaan (2022) hän analysoi aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena arkistoäänitteillä. Monitieteinen tutkimus yhdistää performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin. Kyynelkanavat-hankkeessa Silvonen laajentaa tutkimuskohdettaan nyky-Suomessa tavattavan itkuvirsiperinteen moninaisuuteen ja jatkumoon menneestä nykyisyyteen.

Silvonen on kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä ja minkälaisia merkityksiä perinteelle annetaan vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Silvonen väitteli Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Kyynelkanavat-hankkeen tutkijana hän työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Hän kuuluu Eloren ja Etnomusikologian vuosikirjan toimituskuntiin ja on yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.