Anna Kinnunen (anna.kinnunen@uef.fi)

Olen kulttuuriseen mielenterveystutkimukseen erikoistunut perinteen- ja kulttuurintutkija. Vuonna 2020 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin mielen sairastamiseen kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä ja kansanomaisia ajattelumalleja. Lisäksi olen tehnyt vanhuuteen ja dementiaan liittyvää tutkimusta. Vuosina 2016-2019 työskentelin Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Normaalin rajoilla – dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa.

Tällä hetkellä opetan kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa. Toimin myös perinteentutkimuksen ja sen lähialojen tieteellisen julkaisun Eloren toisena päätoimittajana.

Annakaisa Haapasalo (annakaisa.haapasalo@uef.fi)

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana. Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu erityisesti otsalohkodementiaan (FTD) liittyviin synapsien toimintahäiriöihin, mikrogliasolujen ja tulehduksen rooliin sekä muutoksiin proteiinien hajotusjärjestelmissä ja solujen energia-aineenvaihdunnassa. Lisäksi olen kiinnostunut FTD:n ja muiden varhain puhkeavien hermoston rappeumasairauksien biomarkkereista.  Tällä hetkellä toimin myös EU JPND-ohjelman rahoittaman SynaDeg-hankkeen (Pre-diagnostic early synaptic disturbances in neurodegenerative diseases) koordinaattorina.

Tutkimuksemme pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia geneettisen (erityisesti C9orf72-toistojaksomonistumaan liittyvään) ja sporadisen FTD:n molekyylitason tautimekanismeihin sekä tunnistamaan uusia kohteita biomarkkeri- ja lääkekehitykseen potilaiden hyväksi.

Annalaura Jokiniemi (annalaura.jokiniemi@uef.fi)

Työskentelen projektikoordinaattorina Kansallisella neurokeskuksella. Projektille myönnettiin Business Finlandin Co-creation-rahoitus, jonka avulla valmistellaan Co-innovation hakemusta. Co-innovationissa keskeisessä roolissa on akateemisten kumppaneiden ja  yritysten yhteistyö, ja rahoitus on tyypillisesti 2-3 vuotta. e-FINGERS:in tavoitteena on kehittää uusia työkaluja, jotta dementian riskiryhmiin kuuluvat henkilöt voitaisiin tunnistaa entistä varhaisemmassa vaiheessa.   Minuun voi olla yhteydessä, mikäli yhteistyökuviot e-FINGERS-hankkeen osalta kiinnostavat.

Siirryin kliinisen lääketieteen yksikköön ympäristö- ja biotieteiden laitokselta, jossa tein väitöskirjani ”Compatibility perspective on human mate choice and infertility”.  Väitöskirjani  keskittyy sukusolutason parinvalintaan, mutta siinä on tutkittu myös perinteistä parinvalintaa. Sukusolutason seksuaalivalinta on tunnistettu ilmiönä jo useilla eläinlajeilla, mutta ihmisillä sitä ei juurikaan ole vielä tutkittu. Väitöskirjani selventää siittiöiden valintaa naisenlisääntymiselimistössä, sekä pyrkii tuottamaan uutta tietoa ihmisen hedelmättömyysongelmiin. Lisäksi tutkin perinteisen parinvalinnan ja sukusolutason valinnan yhteyttä samoilla tutkimushenkilöillä.

Catherine Kayonga (catherine.kayonga@uef.fi)

In this PhD study, we will explore the unmet social and healthcare needs of older people in Finland. We aim to reveal how unmet social care needs are associated with mortality, the use of home care and institutionalization in later life. We also aim to provide insights on risk factors linked to unmet needs.

This study is part of two projects: the Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE) study, and the Old-age Social Exclusion in Home Care – Prevalence, Meanings & Intervention (SOLDEX) project.

Eino Solje (eino.solje@uef.fi)

Aivotutkimusyksikön johtaja

Tutkimusjohtaja, Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmä
Partneri kansallisessa FinFTD-tutkimuskonsortiossa

 

Kasper Katisko (kasper.katisko@uef.fi)

Työskentelen osa-aikaisesti perusterveydenhuollossa terveyskeskuslääkärinä, sekä vierailevana post-doc tutkijana Itä-Suomen yliopistossa, Neurologian yksikössä, osana FinFTD tutkimusverkostoa. Tutkimukseni keskittyy erityisesti uusien verestä mitattavien erotusdiagnostisten ja ennusteellisten biomerkkiaineiden tunnistamiseen otsalohkodementiaa, muita aivorappeumasairauksia sekä psykiatrisia sairauksia sairastavilla potilailla. Tällä hetkellä toimin myös väitöskirjatyön ohjaajana otsalohkodementian modifioitavia riskitekijöitä käsittelevässä hankkeessa.