Tarkenna hakuasi

Anna Kinnunen (anna.kinnunen@uef.fi)

Olen kulttuuriseen mielenterveystutkimukseen erikoistunut perinteen- ja kulttuurintutkija. Vuonna 2020 valmistuneessa väitöskirjassani tarkastelin mielen sairastamiseen kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä ja kansanomaisia ajattelumalleja. Lisäksi olen tehnyt vanhuuteen ja dementiaan liittyvää tutkimusta. Vuosina 2016-2019 työskentelin Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa Normaalin rajoilla – dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa.

Tällä hetkellä opetan kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa.

Annakaisa Haapasalo (annakaisa.haapasalo@uef.fi)

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana. Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu erityisesti otsalohkodementiaan (FTD) liittyviin synapsien toimintahäiriöihin, mikrogliasolujen ja tulehduksen rooliin sekä muutoksiin proteiinien hajotusjärjestelmissä ja solujen energia-aineenvaihdunnassa. Lisäksi olen kiinnostunut FTD:n ja muiden varhain puhkeavien hermoston rappeumasairauksien biomarkkereista.  Tällä hetkellä toimin myös EU JPND-ohjelman rahoittaman SynaDeg-hankkeen (Pre-diagnostic early synaptic disturbances in neurodegenerative diseases) koordinaattorina. Lisäksi toimin Neurokeskus Suomen alueellisen Kuopio Brain & Mind -verkoston johtoryhmän puheenjohtajana.

Tutkimuksemme pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia geneettisen (erityisesti C9orf72-toistojaksomonistumaan liittyvään) ja sporadisen FTD:n molekyylitason tautimekanismeihin sekä tunnistamaan uusia kohteita biomarkkeri- ja lääkekehitykseen potilaiden hyväksi.

Catherine Kayonga (catherine.kayonga@uef.fi)

In this PhD study, we will explore the unmet social and healthcare needs of older people in Finland. We aim to reveal how unmet social care needs are associated with mortality, the use of home care and institutionalization in later life. We also aim to provide insights on risk factors linked to unmet needs.

This study is part of two projects: the Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE) study, and the Old-age Social Exclusion in Home Care – Prevalence, Meanings & Intervention (SOLDEX) project.

Eino Solje (eino.solje@uef.fi)

Aivotutkimusyksikön johtaja

Tutkimusjohtaja, Frontotemporal Lobar Degeneration and Early Onset Dementia -tutkimusryhmä
Partneri kansallisessa FinFTD-tutkimuskonsortiossa

 

Kasper Katisko (kasper.katisko@uef.fi)

Työskentelen osa-aikaisesti erikoistuvana lääkärinä OYS Psykiatrialla, sekä post-doc tutkijana Itä-Suomen yliopistossa, Neurologian yksikössä, osana FinFTD tutkimusverkostoa. Tutkimukseni keskittyy erityisesti uusien verestä mitattavien erotusdiagnostisten ja ennusteellisten biomerkkiaineiden tunnistamiseen otsalohkodementiaa, muita aivorappeumasairauksia sekä psykiatrisia sairauksia sairastavilla potilailla. Tällä hetkellä toimin myös väitöskirjatyön ohjaajana useammassa eri FTD hankkeessa.

Normaalin rajoilla? Dementian ja vanhuuden kulttuuriset merkitykset suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa (DemOldCult)

Tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten vanhuutta ja dementiaa määritellään kulttuurisesti Suomessa ja Venäjällä. Hanke haastaa vanhuutta ja dementiaa hallitsevat diskurssit sekä niiden ylläpitämät stereotypiat. Hanke suhtautuu kulttuurisiin vanhuuskäsityksiin ajassa ja paikassa muuttuvina ja liikkuvina, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa uusinnettuina käsityksinä. Tutkimushanke sitoutuu monitieteiseen, kriittiseen viitekehykseen, jossa hyödynnetään kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksen, kulttuurigerontologian sekä sukupuolentutkimuksen teoreettisia keskusteluja ja käsitteitä.