Kaisa Vainio (kaisa.vainio@uef.fi)

Teen väitöskirjaa Itä-Suomen Yliopiston Metsätieteen osastolla ”Puut Lähellämme” – tutkimushankkeessa. Väitöskirjatyössäni tutkin ihmisten yksilöllistä kiintymistä erityisiin puuyksilöihin ja kulttuurista suhdetta puihin. Työssäni käsittelen puusuhdetta erilaisista näkökulmista kuten luontoyhteys, omistajuus, muistot, aistikokemukset, puiden hoiva, ylisukupolvisuus, luontoon liittyvä henkisyys ja suomalainen metsäsuhde.

Minua kiinnostaa erityisesti pohjoisten kansojen luontosuhde, kulttuuriset kontaktit, arktiset kysymykset ja ihmisen elo metsästä ja metsässä.

Tutkimusalat:
– Kulttuurinen ympäristötutkimus
– Sosiokulttuurinen biotaloustutkimus
– Arktinen tutkimus
– Rajayhteistyön ja kulttuurisuhteiden tutkimus (Suomi-Venäjä)

Katja Laakkonen (katja.laakkonen@uef.fi)

Tutkin suomalaisten sairaanhoitajien monipaikkaista arkea, kun koti on Suomessa ja työjaksoja käydään tekemässä Norjassa. Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille naisvaltaisen alan pitkän matkan työmatkaliikkuvuutta. Kuinka tällaista monipaikkaista arkea eletään todeksi liikkuvan hoivatyön kontekstissa?

Taru Peltola (taru.peltola@uef.fi)

Olen ympäristöpolitiikan tutkija. Tutkimuskohteitani ovat olleet energia, metsäluonto, sudet, ruoka, jätteet sekä jatkossa myös vesi ja vesistöt. Näissä aihepiireissä tutkin ympäristötiedon politiikkaa, ja siihen liittyviä ilmiöitä kuten episteemisiä valtasuhteita ja tiedollisia kiistoja, sekä osallisuutta ja uusia vuorovaikutuksen tapoja.  Näkökulmia ammennan ympäristöpolitiikan tutkimuksen ohella tieteen- ja teknologiantutkimuksesta, erityisesti sen posthumanismiin ja pragmatismiin nojaavista keskusteluista, joissa ihmisen rinnalla tarkastellaan muita lajeja ja elämän aineellista pohjaa sekä vuorovaikutuksen kehollisuutta. Tältä pohjalta kiinnostukseni suuntautuu affektien ja tunteiden rooliin ympäristöhallinnassa, ihmisen yhteiselämään ei-inhimillisten eläinten kanssa sekä tavarahoivaan. Olen innostunut ja monissa hankkeissani myös päässyt kokeilemaan ja seuraamaan työskentelyä tieteen ja taiteen rajamailla.

 

Teija Nuutinen (teija.nuutinen@uef.fi)

Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja ammatillinen opettaja. Valmistelen sosiaalipedagogiikan alan väitöskirjaa, joka käsittelee ammattitaiteilijoita iäkkäiden hoivayhteisöissä. Olen kiinnostunut taiteilijoiden toimijuuden rakentumisesta, sen mahdollisuuksista ja haasteista kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa. Lisäksi tarkastelen taiteilijoiden työotetta, työn tekemiseen liittyviä tapoja ja erityispiirteitä.

Työskentelen osa-aikaisena projektitutkijana UEF:n Vaikuttavuuden talon ”Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen vaikuttavuuden parantaminen Kainuussa” -hankkeessa. Toimin myös freelancer-opettajana/kouluttajana erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kulttuurihyvinvointialan koulutuksissa. Asiantuntijaosaamistani ovat muun muassa sosiokulttuurinen työ ja työote, tutkiva kehittäminen ja kulttuurihyvinvoinnin/-osallisuuden edistäminen.