Tarkenna hakuasi

Helena Kupari (helena.kupari@uef.fi)

Aloitin työt Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla elokuussa 2022. Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja uskontotieteilijä. Väittelin Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Vuosien 2015 ja 2022 välillä toimin tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorin sijaisena samassa yliopistossa. Minulle on myönnetty uskontotieteen dosentin arvo Helsingin yliopistosta vuonna 2023.

Tutkimukseni sijoittuu uskontoantropologian ja uskontososiologian välimaastoon. Sisällöllisesti siinä painottuvat uskonnollisuus ja henkisyys nyky-Suomessa sekä erityisesti ortodoksikristillisyys. Tutkimukseni kohdistuu arjen elettyyn uskontoon ja sen puitteissa uskonnon ruumiillisiin, materiaalisiin ja kokemuksellisiin ulottuvuuksiin sekä uskonnollisiin käytänteisiin ja rituaaleihin. Olen kiinnostunut yksilön uskonnollisuuden pysyvyydestä ja muutoksesta, uskonnon suhteesta erilaisiin valtarakenteisiin ja intersektioihin sekä uskonnon, henkisyyden ja sekulaarin rajapinnoista yhteiskunnassa.

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista ja hyödyntää niin kenttätyömenetelmin kerättyjä kuin kirjallisiakin aineistoja. Teoreettisia apuvälineitä olen ammentanut muun muassa kriittisestä yhteiskuntateoriasta, käytännön ja rituaaliteorioista, sosiaalisen muistin tutkimuksesta, semioottisesta antropologiasta, kääntymistutkimuksesta sekä feministisestä teoriasta.

Maarit Turunen (maarit.turunen@uef.fi)

Yliopisto-opettaja (ruotsin kieli) Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksessa Joensuun kampuksella. Opetan Ruotsin kielen kertauskurssia, Ruotsia kasvatustieteiden opiskelijoille -opintojaksoa sekä teologian osaston Nordisk teologi -luentosarjan kanssa integroitua Ruotsia teologian opiskelijoille -ryhmää.

Koordinaattori Pakoruotsi-hankkeessa, jossa laadittiin pakopelejä ruotsin opetukseen. Pakopelipedagogiikkatiimimme (kielikeskuksen, soveltavan kasvatustieteen ja farmasian laitoksen asiantuntijat) sai Itä-Suomen yliopiston Taitava opettaja -palkinnon 2022.

Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi)

Tehtäväni koostuvat kirkkomusiikin opetuksesta ja tutkimuksesta teologian osastolla. Väitöskirjassani (2013) tutkin Puola-Liettuan itäisen riituksen latinalaistumista 1600–1700-luvuilla Pyhän Eukaristian juhlan (Corpus Christi) kehityksen myötä. Tämänhetkisen tutkimukseni kohteita ovat esimerkiksi suomenkielisen ortodoksisen käännös-, julkaisu- ja musiikkitoiminnan kehitys sekä kansalliset diskurssit 1800–1900-lukujen suomalaisessa ortodoksisuudessa sekä musiikin merkitys jumalanpalveluskokemuksessa ja ortodoksiseen kirkkoon liittymisessä. Toimin kolmen tieteellisen julkaisusarjan toimituskunnassa: Ortodoksia, The Journal of the International Society for Orthodox Church Music, Teologia.fi.

Vastaan kirkkomusiikin koulutusohjelman luento-opetuksesta perusopinnoista syventävien opintojen tasolle. Ohjaan kirkkomusiikista tehtävät pro gradu -tutkielmat sekä väitöskirjat (SCE:n tohtoriohjelmassa).

Olen Joensuussa kotipaikkaansa pitävän the International Society for Orthodox Church Music ry.:n varapuheenjohtaja. Toimin myös Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry.:n hallituksessa. Keväästä 2021 olen myös ollut Filantropia ry.:n (Ortodoksisen kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön) hallituksen jäsen.

Martin Ubani (martin.ubani@uef.fi)

Martin Ubani (FT, TM; 1975, Erlangen, Saksa) on työskennellyt vuodesta 2013 uskonnonpedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopistossa. Tätä ennen hän työskenteli Helsingin yliopiston OKL:ssä (2007-2013) ja käytännöllisen teologian osastolla. Ubani väitteli vuonna 2007 akateemisesti lahjakkaiden varhaisnuorten spiritualiteetista ja nimitettiin vuonna 2010 uskontokasvatuksen dosentiksi Helsingin yliopistoon.

Martin Ubanin tutkimusaiheet käsittelevät peruskoulun katsomusopetusta, uskontoa ja monikulttuurisuutta koulussa, opettajankoulutusta sekä spiritualiteettikasvatusta. Viime aikoina hän on keskittynyt uskontoon ja monikulttuurisuuteen koulussa liittyviin kysymyksiin, dialogiin ja yhteisen katsomusopetuksen aihealueeseen sekä uskonnon aineenopettajaksi opiskelevien kompetenssin kehittymiseen koulutuksen aikana. Hän on ollut julkaisemassa ja toimittamassa useita kirjoja, kuten ”Peruskoulun uskonnonopetus” (2013), ”Akateeminen luokanopettajakoulutus. 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita” (2010) sekä ”Contextualising dialogue, secularisation and pluralism. Religion in Finnish public education” (2019).

Ubani on toiminut erilaisissa tieteellisissä ja koulutuspoliittisissa luottamustehtävissä. Tällä hetkellä hän on mm. jäsenenä Koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) neuvottelukunnassa (2022-2026), Korkeakoulujen arviointijaostossa (2022-2026) sekä katsomusopetuksen uudistamiseen tähtäävässä opetushallituksen asettamassa työryhmässä (2022-2024). Tätä ennen hän on ollut mukana suunnittelemassa perusopetuksen opetussuunnitelman uskonnon osuutta (2014). Vuoden 2023 alusta Ubani toimii ”Nordidactica. Journal of Humanities and Social Science Education” tiedelehden toisena päätoimittajana.

Martin Ubani on ollut vuodesta 2016 Van Leer Instituten, Jerusalem, Israel, vieraileva tutkija.

Minna Piipponen (minna.piipponen@uef.fi)

Olen koulutukseltani yhteiskuntamaantieteilijä, YTT. Viimeisimmät tutkimusintressini ovat keskittyneet Venäjän kansainvälisiin muuttoliikkeisiin. Olen tehnyt tutkimusta myös yhdyskunta- ja aluerakenteiden sekä luonnonvarateollisuuden rakenteellisesta uudistumisesta erityisesti Luoteis-Venäjällä ja raja-alueilla. Karjalan tutkimuslaitoksella järjestelen lisäksi tutkimustyön ja -hankkeiden työskentelyresursseja ja teen tutkimuslaitoksen tiedotukseen ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Työskentelen myös Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset -tutkimusyhteisön (BOMOCULT RC) koordinaatiotehtävissä. Tutkimusyhteisöön kuuluu tutkimusryhmiä ja tutkijoita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan Karjalan tutkimuslaitoksesta, yhteiskuntatieteiden laitoksesta ja historia- ja maantieteiden laitoksesta sekä filosofisen tiedekunnan humanistisesta osastosta ja teologian osastosta.

Petra Kuivala (petra.kuivala@uef.fi)

Petra Kuivala on kristinuskon historian sekä uskonnon, Kuuban ja Latinalaisen Amerikan tutkija. Hän työskentelee yliopistotutkijana (tenure track) globaalin kristinuskon alalla Itä-Suomen yliopistossa. Aiemmin Kuivala on työskennellyt vierailevana post doc -tutkijana Harvardin yliopiston historian osastolla (Department of History, Faculty of Arts and Sciences, 2020-2023), tutkijatohtorina Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa (alue- ja kulttuurintutkimus, 2021-2023), vierailevana tutkijana Cuban Research Institute -tutkimuskeskuksessa Florida International Universityssa (2016-2017) sekä väitöskirjatutkijana teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa (2014-2019).

Kuivala väitteli teologian tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2019. Hänen väitöskirjansa käsitteli katolista kirkkoa Kuuban vallankumouksessa. Kuivala on kansainvälisesti ensimmäinen tutkija, joka työskennellyt Kuuban katolisen kirkon vallankumousajan arkistoissa.

Kuivalan tutkimus liikkuu historian- ja uskonnontutkimuksen sekä monitieteisen Latinalaisen Amerikan ja Kuuban tutkimuksen rajapinnoilla. Hänen tutkimuksensa ulottuu 1900-luvulta nykypäivään ja hyödyntää arkistolähteiden lisäksi myös suullisia ja materiaalisia lähteitä.

Kuivalan käynnissä olevan tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat Kuuban vallankumous ja sosialistinen yhteiskunta, vallankumouksen eletty kokemus ja yhteiskuntahistoria sekä uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin yhtymäkohdat sosialistisessa Kuubassa. Hän on tarkastellut myös katolista kirkkoa moraalisena auktoriteettina Latinalaisessa Amerikassa, kristinuskon ja kansanhurskauden rajapintoja Kuubassa sekä kuubalaista sosialismia oikeushistorian näkökulmasta.

Suvi-Maria Saarelainen (suvi-maria.saarelainen@uef.fi)

Tutkimuksellisesti tarkastelen erilaisten elämänmuutosten (esim. äkillinen sairaus tai kuoleman läheisyys) vaikutusta elämän merkityksen kokemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Väitöskirjassani perehdyin nuorten syöpää sairastavien aikuisten kokemukseen elämän merkityksellisyydestä sekä tarkastelin, miten hengellisyys ilmeni sairausprosesissa. Post doc-hankkeessani olen tarkastallut ikääntyneiden elämän merkityksellisyyden kokemusta ja ajatuksia ikäteknologian (Palvelu TV) käytöstä. Lisäksi MeRela-hankkeessa perehdymme kotisaattohoidon kysymyksiin teologian, oikeustieteen, sosiaalitieteiden ja hoitotieteiden näkökulmista. Tutkimusryhmä kanssa olen tarkastellut koronapandemiaa elämän merkityksellisyyden että työhyvinvoinnin näkökulmista.

Minulla on vahvat suhteet Iso-Britanniaan, jossa Huddersfieldin yliopistolla työskentelin soveltavan psykologian osastolla post doc -tutkijana. Käynnissä olevissa hankkeissa tarkastelemme saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän perheidensä kokemuksia. Vuoden 2018 kesällä aloitimme uuden hankkeen, joka tarkastelee jatko-opiskelijoiden hyvinvointia ja tukipalveluiden saantia.

Kaikissa hankkeissa olen ollut erityisen kiinnostunut visuaalisten menetelmien käyttämisestä osana tutkimusta: osana väitöskirjaani keräsin ja analysoin elämänpuupiirroksia, post doc hankkeissa hyödynnetään sekä Pictor-menetelmää että aikajanoja.

Tuula Nissinen (tuula.nissinen@uef.fi)

Työtehtäviini kuuluu humanistisen ja teologian osaston opiskelijavalintaprosessien ylläpito, näiden osastojen pro gradu -töiden arvosteluprosessin käsittely sekä koko filosofisen tiedekunnan JOO-opintohakemusten käsittely.