Refine your search

Jing  Qian

Jing Qian

Visiting Ph. D student

qian.1.jing@uef.fi | +358 41 711 4207