ANSSI NEUVONEN

Nuorempi tutkija


Tekeillä olevassa väitöstutkimuksessani tarkastellaan pääkaupunkiseudulla toimivien karjalaisyhdistysten ja karjalaisiksi identifioituvien ihmisten omakuvia ja identiteettikertomuksia. Pääaineisto muodostetaan kyselyllä ja teemahaastatteluin; valmiina ja täydentävinä aineistoina hyödynnetään mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran "Karjalaisuus 2000-luvulla" -keruuta. Tutkimus on osa Maria Lähteenmäen johtamaa Urbaani karjalaisuus -hanketta.

Tutkimuskysymyksiä ovat: Millaisia pääkaupunkiseudulla toimivien karjalaisyhdistysten omakuvat ovat nykyisin, 2020-luvun taitteessa? Millaista karjalaisuutta pääkaupunkiseudulla toimivat karjalaisyhdistykset ja heidän jäsenistönsä tuottavat? Millaisia etnis-kulttuurisia diskursseja, kotiseudun merkityksiä ja muisteja yhdistyskentällä on havaittavissa? Entä yhdistyskentän ulkopuolisten, karjalaisiksi identifioituvien ihmisten identiteettikertomuksissa? Tutkimusrajaukseen limittyy viime sotien jälkeisiä muuttoliikkeitä, sukupolvien välisiä identifikaatioprosesseja sekä liikkumista suomalaisuuden ja karjalaisuuden määritelmällisillä rajapinnoilla. Ennen kaikkea kyse on karjalaisuuden analysoimisesta uudenlaisessa ympäristössä: osana urbanisoitunutta pääkaupunkiseutua, aluetta, joka on pitkään ollut muuttoliikkeiden keskeinen kohdepiste ja toiminut siten alustana monenlaisille karjalaisuusartikulaatioille.