ELIAS VäNSKä

Nuorempi tutkija

Kehitän laskennallisia menetelmiä kasvihuonekaasulähteiden (KHK) paikantamiseen ja kvantifiointiin.

Työskentelen "Tomografiaa pellolla" -projektissa, jossa kehitetään uusia menetelmiä maatalouden KHK-taseiden määrittämiseen. Tarkkaa tietoa maatalouden KHK-taseista voidaan hyödyntää viljelykäytäntöjen ja maankäytön suunnittelussa.  Hyödynnämme avoimen säteen laserdispersio -spektroskopiaan perustuvia mittauksia ja Bayesilaista tilaestimointia, joiden avulla eri ajanhetkien kaasuvuo rekonstruoidaan tomografiakuviksi. Menetelmä mahdollistaa alueellisten epähomogeenisuuksien ja mitattavaan alueeseen liittyvien epävarmuuksien sisällyttämisen estimaatteihin.