Tarkenna hakuasi

Marjukka  Laiho

Marjukka Laiho

Tutkijatohtori

marjukka.laiho@uef.fi | 050 566 7179

Tutkimukseni keskiössä on tutkimuksen tekemisen prosessi – siis tutkimusasetelmat ja -menetelmät sekä tutkimukseen liittyvien ihmisten positioitumiset, valtarakenteet ja kumppanuus. Tärkeää minulle on tehdä uusia avauksia ja etsiä uudenlaisia tekemisen tapoja – olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa ja edistämässä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta. Moninäkökulmaisuus ja tasavertaisuus ovat ohjaavia periaatteita sekä empiirisessä että teoreettisessa työskentelyssäni. Saattavatpa nämä näkökulmat näkyä myös opetustyössä ja luennoinnissa.

Käytännössä tutkimuksen sijoittuu osaksi uskontososiologiaa ja tiedonsosiologiaa, joiden kautta katselen teologiasta tietämistä ja tiedontuotantoa. Tämä ”teologian sosiologia” muodostaa tutkimukseni ytimen, mutta tarkastelen maailmaa ja sen osana akateemista tiedontuotantoa sekä uskonnollisia yhteisöjä laajemmin valta-analyyttisestä eli kriittisestä näkökulmasta. Tässä tarkastelussa ammennan juuristani politiikan tutkimuksen parissa.

Menetelmällisesti olen orientoitunut rajoja ylittävään kosmopoliittiseen ja vertaisuutta vahvistavaan eli kanssatutkimuksen lähestymistapaan (ks. Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto). Erityisesti ammennan refleksiivisistä, kriittisistä ja luovista menetelmistä; kokeilen ja testaan niitä. Hahmotan tutkimuksen vahvasti vuorovaikutteisena, intersubjektiivisena prosessissa, jossa raja tutkijan ja tutkittavan välillä hämärtyy. Kokemus eli eletyn arkielämän läpäisevyys toimii tutkimuksessani johtolankana; kokemuksellisuudessamme olemme kaikki yhdenvertaisia ihmisiä.

Orcid 0000-0003-2739-0400

Käynnissä oleva opetus Itä-Suomen yliopistossa

Syventävät opinnot (pakollinen) 5 op: Käytännöllinen teologia, eletty uskonto ja sosiaalitieteellinen tutkimus (vastuuopettaja, suomeksi) (2020–>)
Aineopinnot (valinnainen) 5 op: Teologian ja uskonnontutkimuksen menetelmäpiiri (vastuuopettaja, suomeksi) (2024–>)
Aineopinnot (valinnainen) 5 op: Religion and Gender Studies: a Workshop (vieraileva luennoitsija, englanniksi) (2024–>)

Julkaisut

13/15 kappaletta