MELINA BISTER

Yliopistonlehtori

Ruotsin kielen yliopistonlehtori vuodesta 2017. Vuosien 1990-2017 aikana työskentelin Helsingin yliopistossa eri työtehtävissä (opetus, tutkimus, hallinto) n. 18 vuoden ajan. Nykyisiin työtehtäviin kuuluu keskeisimpinä opetus, ohjaus, tutkimus.<..

Aiemmassa tutkimuksessani olen keskittynyt keskustelunanalyysiin, kielenoppimiseen ja vieraan kielen keskusteluharjoituksiin luokkahuonekontekstissa. Väitöskirjassani "Topikövergång i textbaserade samtal" (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135844) olen yhdistänyt nämä eri näkökulmat.

Olen aiemmassa opetustyössäni kehittänyt itsenäisiä opiskelumetodeja yliopiston pakollisella toisen kotimaisen kielen kurssilla ja tämän yhteydessä olen tutkinut opiskelijan käsityksiä itsestään toisen kotimaisen kielen (ruotsin) käyttäjinä. Tutkimus tällä saralla jatkuu suuntautuen opiskelijoiden kieli-identiteetin tarkastelemiseen ja siihen, miten ruotsin kieli näkyy osana opiskelijan omaa asiantuntijuutta.

Uusin tutkimusaiheeni koskee Joensuun ruotsinkielistä historiaa 1800-luvun loppupuolella ja tutkin ruotsinkielisen väestön monikielisyyttä, asenteita ja kielellisiä käytäntöjä Kansallisarkiston paikallisen kirje- ja muun materiaalin valossa (perhearkistot).

Tutkimusaktiviteettini ennen vuotta 2017 näkyy täältä: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/melina-bister

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

melina.bister@uef.fi

Puhelin

050 329 1168

Avainsanat

Opetustehtävät

Johdatus akateemiseen ruotsiin/Inledning till akademisk svenska (grundstudier)
Kandidaattiseminaari, kandidaatintutkielma/Kandidatseminarium, kandidatavhandling (ämnesstudier)
Ruotsi vieraana kielenä ja sen arviointi/Svenska som främmande språk och dess utvärdering (fördjupade studier)
Keskustelunanalyysi ja vuorovaikutustutkimus/Samtalsanalys on interaktionsforskning (fördjupade studier)
Ruotsin kielivähemmistöt/Sveriges språkliga minoriteter (fördjupade studier)
Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen 1/2/Perspektiv på svenskspråkig litteratur 1/2 (migration) (fördjupade studier)
Vanhoja ruotsinkielisiä joensuulaiskirjeitä/Gamla svenska brev i Joensuu (fördjupade studier)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Ruotsin kieli Joensuussa pormestari Nysténin aikana 1871-1901/Svenska språket i Joensuu under borgmästare Nysténs tid 1871-1901
ROKK: Ruotsin kielen opetuksen kehittäminen korkeakouluissa (2014-2016): https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23827
SVESTRA: Finlandssvenska samtalsstrategier (1999), HY, Nordica

Julkaisut