e-FINGERS virtuaalinen fasilitaattori yksilöllisen aivoterveyden edistämiseksi ja dementian ehkäisyksi

Dementia ja Alzheimerin tauti (AT) ovat merkittäviä kansanterveysongelmia. Monien epäonnistuneiden kliinisten tutkimusten ei vieläkään ole onnistuttu kehittämään Alzheimerin tautiin toimivaa lääkettä. Sairausriskissä tai sen alkuvaiheessa olevien henkilöiden tehostunut tunnistaminen edistäisi hoitojen kehittämistä, mutta tähän tarvitaan uusia ja kestäviä toimintatapoja. Näitä työkaluja voivat olla esim. ohjelmistot sekä digitaaliset biomarkkerit riskialttiiden tai sairauden alkuvaiheessa olevien henkilöiden löytämiseksi ja ohjaamiseksi oikeisiin kokeisiin/hoitoihin. Toimintatavat suunnitellaan joustavaksi ja sopeutuvaksi, jotta ne palvelevat mahdollisimman monipuolisten työkalujen kehittämistä, validointia ja käyttöä. Pitkällä tähtäimellä e-FINGERS:stä tulee teollisuuden ja akateemisen yhteistyön vakauttama kansallinen, kansainvälisillä kytköksillä varustettu verkosto ja fasilitaattori innovatiiviselle neurotieteen T&K-toiminnalle.

Urban Biochar Filter for Stormwaters

Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -yksikössä on alkanut tämän vuoden tammikuussa Business Finlandin rahoittama Research to Business (R2B) -projekti ”Urban Biochar Filter for Stormwaters”. R2B-projektissa tutkitaan hulevesien, eli maanpinnalla virtaavien sade- ja sulamisvesien, puhdistamista uudentyyppisellä biohiilipohjaisella puhdistusjärjestelmällä ja valmistellaan siitä muodostuvan kokonaisratkaisun liiketoimintamallia. Projekti kestää 1,5 vuotta.

Projektin lopputuloksien avulla pyritään osaltaan ratkaisemaan luonnon saastuneisuutta ja puhtaan veden niukkuutta, jotka ovat luonteeltaan globaaleja ongelmia. Esimerkiksi YK:n mukaan puhtaan veden niukkuus vaikuttaa suoraan 785 miljoonaan ihmisen päivittäiseen elämään.

Nopean kaupungistumisen seurauksena hulevedet lisääntyvät ja niiden puhtaus heikkenee. Hulevedet vähentävät puhtaan veden määrää ja ovat riski luonnolle. Likaisen huleveden määrän lisääntyminen, kiristyvä lainsäädäntö ja kasvava ympäristötietoisuus luovat tarpeen uusille ympäristöystävällisille, tehokkailla ja kokonaiskustannuksiltaan edullisille puhdistusratkaisuille.

Circular Economy of water in industrial processes

Tässä ”Circular Economy of water in industrial processes”, CEIWA -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, teknologioita, vesijärjestelmän ohjausta ja lisäksi lainsäädännöllisiä vaikutuksia teollisuuden vesien kiertotalouden parantamiseksi. Projektin tulosten hyödyntäjiä ovat niin vesi-intensiiviset teollisuuden alat kuin teknologiatoimittajat ja palveluntarjoajat. Projektin tuloksia sovelletaan monille eri teollisuuden aloille. Itä-Suomen yliopiston osaprojektissa keskitytään teollisuuden prosessi- ja jätevesien monimetalli- ja mikromuovianalytiikan tutkimukseen ja kehitykseen.