Talent-Boost, EU-ja ETA-alueen ulkopuolella valmistuneiden hammaslääkärien pätevyyskuulusteluihin valmentava koulutus

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. Koulutus tarjoaa tähän pätevöitymisprosessiin valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Koulutuksen kuvaus:

Koulutus alkaa: elokuussa 2022
Paikka: Kuopio (Itä-Suomen yliopisto) ja Turku (Turun yliopisto)
Opetuskieli: suomi
Opetusaika: päiväopetus (ma-pe klo 8–16)
Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Suunniteltu kesto: 10 kk (08/2022–05/2023)
Maksullinen: Ei

Koulutuksen sisältö:
Koulutus valmentaa antamaan perusvalmiudet, jota vaaditaan hammaslääkäriltä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, koska opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen. Koulutus sisältää luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä.
Koulutukseen valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen, jonka suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien). Koulutuksen aloittamisajankohtaa ei ole mahdollista siirtää. Koulutuspaikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.
Etukäteisvaatimukset
• Vähintään kolmen kuukauden hammaslääkäriharjoittelu julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä
• Riittävä kielitaito. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (YKI3 /EVK B1) kaikilta osa-alueilta. Yleisen kielitutkinnon todistuksessa kaikki arvioitavat osa-alueet pitää olla samassa todistuksessa vähintään 3 arvoiset
• Vähintään kolme hyväksytysti suoritettua teoriakuulustelua

Lisätietoja Valviran sivuilta:
https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/eu_eta_valtioiden_ulkopuolella_koulutetut/hammaslaakarit

SILLAT -hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Itä-Suomen yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen vuosille 2021-2022 sekä jatkohankkeena avustusta vuosille 2022-2023 opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Saaduilla erityisavustuksilla Itä-Suomen yliopisto toteuttaa SILLAT -hankkeen (I ja II) tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

PÄÄTAVOITTEET

Erilaisin tukitoimin, toimijoiden yhteistyönä sekä opiskelijoiden vertaistuella tuetaan opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistään syrjäytymistä, vahvistetaan opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistetään opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan lisäksi matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoillemme.

Hankkeessa on useita osatoteuttajia.
Hankkeen yhdyshenkilö on opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (tuija.pasanen@uef.fi).

DigiErko – Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

~

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60 op) on työelämässä toimiville luokan- ja aineenopettajille suunnattu erikoistumiskoulutus. Ensimmäinen DigiErko-erikoistumiskoulutus alkoi Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2017. Marraskuussa 2021 aloittaa jo viides koulutusryhmä. Ryhmässä on mukana myös korkeakoulupedagogeja Itä-Suonen yliopistosta.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa opettajia, joilla on vahvaa asiantuntijuutta digitaalisen oppimisen ja opettamisen alalta. Opettaja tunnistaa digiajan opetustyön muutoksen sekä oppilaiden valmiudet hyödyntää digitaalisia välineitä oman oppimisen suunnittelussa, oppimisprosesseissa ja arvioinnissa.

Koulutuksessa perehdytään oppimiseen ja opettamiseen digitaalisissa ympäristöissä itse tutkimalla, tuottamalla ja kokeilemalla sekä soveltamalla alan kansallista ja kansainvälistä tutkimusta opetuskäytänteisiin, kehittämismalleihin ja arviointiin.

Koulutuksen suorittaneella opettajalla on vahva pedagoginen osaaminen ja hän pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja arviomaan digitaalisia oppimisympäristöjä sekä ohjaamaan oppilaitoksensa tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäytön strategiatyötä, joka huomioi uusimmat opetussuunnitelmat.

Koulutuksessa olevilta opettajilta on kerätty ja kerätään tutkimusaineistoa, jonka pohjalta voidaan tuottaa uutta tutkimustietoa digipedagogisen kehittämisen ja opettamisen arjen tueksi.