Eliisa Vähä (eliisa.vaha@uef.fi)

Toimin Skopella historia- ja yhteiskuntakasvatuksen yliopisto-opettajana. Opetukseni keskittyy erityisesti historian- ja yhteiskuntaopin pedagogiikkaan ja didaktiikkaan sekä luokan- että aineenopettajien koulutuksissa. Opetan lisäksi opettajan pedagogisten opintojen opintojaksoja sekä elämänkatsomustiedon perus-ja aineopintoja.  Väitöskirjatyössäni tutkin suomalaisten harjoittelukoulujen opetusharjoittelua ohjaavien aineenopettajien käsityksiä ammatillisesta identiteetistään. Opettajana olen erityisen kiinnostunut osallistavien ja eläytyvien opetusmenetelmien käytöstä, erityisesti draamapedagogiikan mahdollisuuksista historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa.

FCLab.fi – Future Classroom Lab

Future Classroom Lab on hanke, jossa tutkitaan, kokeillaan ja kehitetään erilaisia oppimisympäristöön liittyviä teknologioita ja kalusteita sekä kehitetään erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisessa ja opetuksessa. Toiminnan keskiössä ovat oppimisen vyöhykkeet, joiden määrittelyssä on pyritty tunnistamaan oppimisen kannalta tärkeitä oppimisympäristön ominaisuuksia ja huomioimaan suomalaisen opetussuunnitelman erityispiirteet. Tavoitteena on viedä oppimistilanne sille mahdollisimman otolliseen ympäristöön. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat olleet Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Tampereen yliopiston harjoittelukoulu sekä Oulun normaalikoulu. Toisessa vaiheessa mukaan ovat tulleet mys Helsingin yliopiston harjoittelukoulut, Jyväskylän normaalikoulu sekä Wasa Övningsskola.

Tuuli Tiainen (tuuli.tiainen@uef.fi)

UEF:n harjoittelukoulujen henkilöstösihteerin työtehtävät.

Rantakylän koulu (perusasteet 1-9 lk.) ja Tulliportin ala- ja yläkoulu sekä lukio.

UEFin tutoropettajat yhteisöllistä osaamista edistämässä

Tehtävämme harjoittelukouluna edellyttää opettajien osaamisen jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun opettajien ja opettajaksi opiskelevien digipedagogista osaamista. Yksi keskeisimpiä tavoitteita on tuottajakeskeisen pedagogiikan edistäminen.

Tutoropettajat toimivat kouluissamme osana opettajatiimiä, jossa yhteiskehitetään lukuvuosisuunnitelman mukaisten painopistealueiden mukaista kokeilevaa toimintaa. Tiimikohtainen tutoropettaja on helposti saavutettavissa ja hän on perehtynyt myös sisällöllisin näkökulmiin, joten hän kykenee ehdottomaan monipuolisia, eri tilanteisiin sopivia ratkaisuja niin teknologioiden kuin sovellustenkin näkökulmista.

Vahvistamme työyhteisöämme jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen.