Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa

Päättynyt. 15.10.2018 - 31.03.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työyhteisökulttuurin merkityksestä yrityksen tuottavuuden, toimivuuden ja työyhteisön jäsenten hyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeessa pyritään kehittämään työyhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta ja lisäämään sellaisia työyhteisötaitoja, jotka tukevat yritysten kehitys- ja innovaatiotavoitteita. Tavoitteena on myös lisätä yritysten kykyä reagoida muutoksiin ja luoda kilpailuetua työyhteisökulttuurin, identiteetin ja paremman itsetuntemuksen kautta.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa rahoittajan logo Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa rahoittajan logo Asiantuntijaorganisaatioiden muuttuvat työyhteisökulttuurit Euroopassa rahoittajan logo

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ICT-alan yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia keskittymällä organisaation työyhteisökulttuuriin, identiteettiin ja työyhteisötaitoihin. Hankkeen ensimmäisenä osatavoitteena on auttaa kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa olevia tietointensiivisiä yrityksiä kehittämään reagointivalmiuksia muutosten tuomiin haasteisiin, parantamaan tuottavuutta ja kilpailuetua sekä edistämään jäsenten sitoutumista vahvistamalla yrityksen itsetuntemusta ja jaettua käsitystä siitä, keitä me organisaationa olemme (organisaatioidentiteetti), kuinka me siinä toimimme (työyhteisökulttuuri) ja kuinka kukin voi siihen omalla toiminnallaan vaikuttaa (työyhteisötaidot).

Toisena tavoitteena on lisätä ymmärrystä yrityksessä vaikuttavasta työyhteisökulttuurista ja siihen liittyvistä työyhteisötaidoista, tiedon johtamisesta ja työtyytyväisyydestä. Tavoitteena on tukea jatkuvan kehittymisen ja innovoinnin tavoitteita sekä monimuotoisuutta tukevaa työyhteisökulttuuria ja -taitoja, jotka tulevat haastetuiksi erityisesti yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä.

Kolmantena tavoitteena on kehittää yritysten jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Hankkeessa työntekijät ja johto saatetaan avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun, jonka avulla pyritään luomaan yhteinen ymmärrys organisaation olemuksesta, sen keskeisistä arvoista, tavoitteista ja tehtävistä.

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on tuottaa kansainvälistä työelämätietoa nykytoimijoiden odotuksista esimiestyötä ja alaisena toimimista kohtaan sekä havainnoida eurooppalaisen työelämän muutostrendejä. Tavoitteena on jakaa kansainvälistymiseen liittyvää työelämätietoa yritysten käyttöön, mahdollistaa vertaisoppiminen sekä auttaa yrityksiä rakentamaan kansainvälisiä verkostoja ja hyödyntämään niitä omissa kansainvälistymisprosesseissaan.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 15.10.2018 - 31.03.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Linkit