Biosfääri Pohjois-Savo : Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa -kehityshanke

01.04.2020 - 31.10.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Biosfääri Pohjois-Savo : Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa -kehityshanke rahoittajan logo Biosfääri Pohjois-Savo : Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa -kehityshanke rahoittajan logo Biosfääri Pohjois-Savo : Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa -kehityshanke rahoittajan logo

Pohjois-Savossa TKI-kotipesien toimintaa on suunniteltu ja koottu toimijaverkostoa varsinkin viimeisen kolmen vuoden aikana 2016-2019. Tämän hankkeen tavoitteena on pohjoissavolaiseen biotalouteen liittyvien selvitysten ja toimenpidesuunnitelmien pohjalta kehittää toimintaa konkreettisesti eteenpäin yhdessä yritysten (&gt:20), opetus- ja tutkimuslaitosten (3 kpl) ja muiden tahojen (6 kpl) kanssa fokusoituen valittuihin kehittämisen keihäänkärkiin. Näitä keihäänkärkiä ovat a) terminen ja/tai biologinen biomassan käsittely nesteiksi, kaasuiksi ja kiinteiksi aineiksi sekä niiden jatkokäsittelyt, b) kierrätyslannoitteiden/maanparannusaineiden valmistus hyödyntäen paikallisia teollisuuden sivuvirtoja ja edellä mainittuja tekniikoita ja osaamista, ja c) näiden uusien biotuotteiden laajan kaupallisen käytön kannalta kriittisten tekijöiden selvittäminen kirjallisuuden, testien ja kokeiden avulla palvellen yritystarpeita (käytettävyys, kannattavuus, turvallisuus ja ympäristönäkökohdat). Nämä toimenpiteet on koottu kolmeen työpakettiin. Hankkeen aikana kartoitetuista vaihtoehdoista testataan useita (n. 20 kpl) potentiaalisia sivuvirtojen komponentteja. Hankkeen päättyessä on valmistettu vähintään 4 kpl pohjoissavolaisen puunjalostusteollisuuden sivuvirtoihin perustuvia kierrätyslannoiteseoksia sekä vähintään 4 kpl muita tuoteaihioita kuten sivuvirtoihin ja pyrolyysituotteisiin perustuvia komposiitteja ja biojalosteita, joiden toimivuutta on testattu ja arvioitu sovelluskohteissa. Tulosten pohjalta on koottu tarvittava tietous tuotteiden kaupalliseksi hyödyntämiseksi Pohjois-Savossa ja laajemminkin maassamme. Tähtäimenä on liiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälistäminen.
Hanke edistää ja nopeuttaa yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä. Yritysten osaaminen kehittyy merkittävästi mm. tuotteiden toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin liittyen. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat veturiyritykset käyttävät omissa alihankintaketjuissaan paikallisia pk-yritysten palveluja. Hankkeessa kehitettävät tuotekonseptit, uusi tieto ja liiketoimintamallit hyödyttävät näin maakunnan pk-yrityksiä.
Hankkeessa huomioidaan horisontaaliset tavoitteet erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen kautta vahvistuva biotalous vähentää osaltaan maamme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, samalla kiertotalouden tavoitteita tukien. Hankkeen myötä kuluttajien tietoisuus omien valintojen vaikutuksista on vahvistunut.

Ajanjakso

01.04.2020 - 31.10.2022

Ryhmän jäsenet - UEF