Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä

Päättynyt. 01.09.2018 - 31.08.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Kuopion kaupunki, Navitas Kehitys Oy, Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä rahoittajan logo Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä rahoittajan logo Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä rahoittajan logo

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu siten lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.
Hankkeen tavoitteina ovat seuraavat:
1) Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
2) Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.
3) Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
4) Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.
5) Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.
6) Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.
Toimenpiteisiin liittyvät työpaketit:
1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.
Hankkeessa luodaan Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, joka yhdistetään kehitettävään, avoimeen innovaatioiden kaupallistamisprosessiin.
Savilahden osaamiskeskittymästä nouseville ideoille ja innovaatioaihioilla luodaan mahdollisuuksia uudelle, kansainväliseen kasvuun tähtäävälle yrittäjyydelle. Näin yrittäjyyden oppimisympäristö ja startup-yhteisö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Yrittäjätiimien liiketoiminnallista menestystä tuetaan startup-yhteisön yhteyteen perustettavan yrityskiihdyttämön ja sen palveluiden avulla. Kaikki tämä kytkeytyvät hankkeessa muodostettavaan maakunnan yhteiseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan.
Savilahden innovaatiofoorumeilla etsitään aktiivisesti uusia ideoita ja tuetaan tulevien kasvukykyisten innovaatioiden syntymistä. Vahvaa yhteistyötä tehdään jo olemassa olevien hankefoorumien kanssa (mm. Kuopio Health). Näiden toimenpiteiden avulla Savilahteen syntyy sekä strategisia, koko ekosysteemin innovaatiotoimintaa pidemmällä aikavälillä tukevia palveluita, yrittäjyyden kehittämisen innovaatioiden kaupallistamiseen yhdistäviä toimia sekä yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi ja kiihdyttämö toimijoineen ja palveluineen. Startup-yhteisön ja yhteisen innovaatioprosessin avulla maakunnassa jo toimivat yritykset kytkeytyvät Savilahden innovaatiotoimintaan. Näin tuetaan myös maakunnan TKIO-ympäristöjen liiketoimintaa.
Hankkeen tulokset tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Vuoden 2020 loppuun mennessä hankkeessa kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja alkavat tuottaa volyymiä. Hankkeen jälkeen prosessi on niin tuottava, että toimijat näkevät järkeväksi sen vakiinnuttamisen. Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan Savilahden toimijoiden yhteistä, pysyvää innovaatioprosessia, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja innovaatioita joko start-upien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Start-up-yhteisö tehostaa toimintaa ja luo alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista kohtaan.
Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja kasvuna.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.09.2018 - 31.08.2021

Ryhmän jäsenet - UEF