Tarkenna hakuasi

Johtajat puristuksessa - Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla PURJO profiilikuva

Johtajat puristuksessa - Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla PURJO

Projekti
01.10.2023 - 30.09.2025
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Johtajat puristuksessa - Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla PURJO rahoittajan logo

Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen valtionavustus

Johtajat

Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus hyvinvointialueilla (PURJO) -tutkimushankkeessa tarkastellaan sosiaalihuollon johtamisen nykytilaa, selkeytetään yhteensovittavan johtamisen merkitystä erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta sekä sitä, miten sosiaalihuollon johtaminen asemoituu hyvinvointialueen johtamisen kokonaisuudessa. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston monitieteisenä yhteistyönä ja Jyväskylän yliopistosta tutkimushankkeen varajohtajana toimii professori Kati Närhi.

Uusien hyvinvointialueiden yhtenä kriittisimmistä tavoitteista kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integrointi, joka edellyttää työntekijöiden toiminnan yhteensovittamisen lisäksi myös johtamisen yhteensovittamista eli organisaatioiden sisällä ja välillä tapahtuvaa rajat ylittävää johtamista. Tässä tutkimuksessa yhteensovittavaa johtamista lähestytään sosiaalihuollon näkökulmasta tarkastellen sitä sekä sosiaalihuollon sisällä sekä suhteessa muihin hyvinvointialueen toimijoihin (esim. poliittiset toimijat, terveydenhuollon toimijat).

 

Ajankohtaista

Monitieteinen tutkimusryhmä

JYU logo

UEF logo

Johtajat puristuksessa – Sosiaalihuollon johtaminen ja sen tulevaisuus -hankkeessa monitieteisestä tutkimuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston monitieteinen tutkimusryhmä.

 • Tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella sosiaalihuollon johtamisen nykytilaa ja selkiyttää, mitä yhteensovittavalla johtamisella tarkoitetaan erityisesti sosiaalihuollon näkökulmasta ja miten sosiaalihuollon johtaminen asemoituu hv-alueen johtamisen kokonaisuudessa.

  Sosiaalihuollon johtamista tarkastellaan tässä hankkeessa

  1. sosiaalihuollon johtajien näkökulmasta sekä kansallisesti että kahdella hyvinvointialueella,
  2. kahdella hyvinvointialueella toimivien terveydenhuollon johtajien näkökulmasta sekä
  3. kahden hyvinvointialueen poliittisten päättäjien näkökulmasta.

   

 • Kohderyhmään kuuluvat valtakunnallisella tasolla hyvinvointialueiden sosiaalihuollon ylin johto sekä Pohjois-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla eri tasoilla toimivat sosiaalihuollon johtajat sekä yhteensovittavan johtamisen näkökulmasta olennaiset johtamisyhteistyötä tekevät muut johtajat sekä alueiden poliittiset päättäjät. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat johtajat tunnistetaan yhteistyössä hv-alueiden avaintoimijoiden kanssa.

  Sosiaalihuollon vastuu julkisista palveluista on kattava ja siksi tarkastelun kohteena on laajasti sosiaalihuollon johtaminen, mukaan lukien sosiaalityön johtaminen. Erityisesti sosiaalihuollon johtajien on todettu olevan eri tahoilta tulevien odotusten ja paineiden puristuksissa ja terveydenhuollon tavoitteet ovat perinteisesti dominoineet sosiaali- ja terveyspalvelujen organisointia ja hyvinvoinnin ymmärrystä sekä julkisessa keskustelussa että palveluita koskevassa päätöksenteossa. Sosiaalihuollon tavoitteet liittyvät vahvasti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa painottavaan arvopohjaan sekä niitä tukeviin ammattieettisiin periaatteisiin. Tässä mielessä sosiaalihuolto eroaa poliittisella ja yhteiskunnallisella missiollaan terveydenhuollon lääke- ja terveystieteeseen perustuvasta ajattelusta ja tavoitteista. Nämä eroavaisuudet heijastuvat myös yhteensovittavaan johtamiseen, sillä johtajien tausta pohjaa usein oman alan professioon.

 • Tutkimusryhmän tukena toimii ohjausryhmä, jonka jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Keski-Suomen hyvinvointialue, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo, 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialue, sosiaalijohtaja Marena Paahto, (varajäsen tutkimuspäällikkö Anne Waldén) ,
  • Sosiaalijohto ry, puheenjohtaja Sanna Lastikka,
  • Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto (OSKE), puheenjohtaja Torbjörn Stoor,
  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), erityisasiantuntija Erja Mustonen sekä
  • Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL), tutkimusprofessori Timo Sinervo 

  Ohjausryhmän tehtävänä on arvioida hankkeen etenemistä ja tukea tutkimuksen ja kehittämistyön toteutumista sekä tutkimustulosten ja suositusten levittämistä.

 • Hanke nojaa Monitoimijainen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa (MoRa) -tutkimushankkeen tuloksiin, joiden mukaan sosiaalihuollon tavoitteiden yhteiskunnallisuuden ja poliittisuuden jäsentäminen, ymmärtäminen ja hyödyntäminen on yksi avainkysymys hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä ja johtamisen yhteensovittamisessa. Lisäksi hv-alueiden poliittisten päättäjien rooli viranhaltijajohdon tukena ja hv-alueiden palveluille asetettujen tavoitteiden toteutumisen mahdollistajana on keskeinen. Siksi tässä hankkeessa yhteensovittavan johtamisen tarkastelussa yhdistyvät sosiaalihuollon johtamisen näkökulmaan myös muiden hv-alueilla toimivien johtajien ja poliittisten päättäjien näkemykset. Sen sijaan tarkastelun ulkopuolelle jää kuntasektorin johtajien näkemykset.

   

Tiedostot

5 kappaletta

Avainsanat