Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan

Päättynyt. 01.04.2020 - 30.06.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Karelia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan rahoittajan logo Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan rahoittajan logo Kalevala - mytologiasta arvoa liiketoimintaan rahoittajan logo

Kalevala – mytologiasta arvoa liiketoimintaan -hankkeen päätavoitteena on jalostaa kalevalaisuudesta uusi, moderni ja nykyaikainen toteutus, joka vetoaa myös nuoriin ja toimii koko perheen matkailullisena vetovoimatekijänä. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla kalevalaisuus koetaan vetovoimaiseksi, mikä on Pohjois-Karjalan etu kilpailussa kansainvälisistä asiakkaista. Kalevalaisuuden vetovoimaisuus perustuu siihen, että Kalevala, sen teemat ja kalevalaiset henkilöhahmot tunnetaan maailmalla laajasti. Matkailussa Kalevala-teemaa on kuitenkin vasta vähän hyödynnetty. Hankkeen toteutuksessa keskeisenä teemana ovat digitaalisuuden ja tarinallisuuden hyödyntäminen, ja toisaalta asiakasymmärryksen kartuttaminen.

Itä-Suomen yliopiston tehtävänä on lisätä asiakasymmärrystä kansainvälisistä markkinoista sekä testata hankkeen aikana syntyneitä tuotteita virtuaalisesti kohdemarkkinoissa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella kartoitetaan Korean, Kiinan ja Japanin markkinoiden suhtautumista tarinallisuuteen. Kirjallisuuskartoituksen jälkeen asiakasymmärrystä syvennetään Suomessa asuvien japanilaisten, kiinalaisten ja korealaisten ryhmähaastatteluilla, joissa selvitetään millaisia sisältöjä kalevalaisuuteen liittyen kannattaisi korostaa ja missä muodossa. Hankkeen tuloksena syntyviä pilottituotteita testataan vielä virtuaalisesti verkkokyselyssä kultakin markkinalta. Potentiaalisiksi asiakasryhmäksi ovat valikoituneet aasialaiset, koska Japani ja Kiina ovat Visit Finlandin päämarkkina-alueita. Myös eteläkorealaiset ovat nouseva matkailijaryhmä. Kalevala-teeman kannalta aasialaiset ovat otollinen kohderyhmä, pohjautuuhan heidän kulttuurinsa vahvasti mytologioihin ja he ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita tarinallisuudesta ja mytologioista.

Hankkeen lopuksi, yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa, luodaan Kalevalaverkosto-innovaatioalusta, joka kokoaa hankkeen aikana luodut pilotit, demot, toimintakonseptit yritysten hyödynnettäviksi. Hankkeen tuloksena syntyy pohjoiskarjalainen maakunnallinen Kalevala-brändi, uudenlainen toimintakonsepti, joka luo mahdollisuuden kalevalaisuuden edelleen kehittämisen uusien toimijoiden ja toimialojen keskuudessa.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto. Hanketta hallinnoi Karelia-amk, sen toisena toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto. Mukana ovat myös Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, alueelliset kehitysyhtiöt, sekä luonnollisesti iso joukko pohjoiskarjalaisia yrityksiä.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.04.2020 - 30.06.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit