Tarkenna hakuasi

Kansainvälinen vähittäiskauppa profiilikuva

Kansainvälinen vähittäiskauppa

Projekti
Päättynyt 01.09.2020 - 31.05.2023
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kansainvälinen vähittäiskauppa rahoittajan logo Kansainvälinen vähittäiskauppa rahoittajan logo Kansainvälinen vähittäiskauppa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Kansainvälinen vähittäiskauppa hankkeen päätavoitteena on täysimääräisen uuden kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineen toteuttaminen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sekä vähittäiskaupan jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuksien tarjoaminen jo työelämässä oleville.

Hankkeen päätoimenpiteenä on suunnitella ja toteuttaa kansainvälinen vähittäiskaupan pääaine opintokokonaisuutena ja integroida se muihin kauppatieteiden kandidaatin (KTK) opintoihin, jotka sisältävät kaikille opiskelijoille pakolliset yhteiset opinnot, menetelmäopinnot, kieliopinnot ja lopputyön. Hankkeen aikana pilotoidaan pääaineen keskeisimmät kurssit ja testataan pääaineen yhteensopivuus em. muihin kauppatieteiden kandidaatin opintoihin. Tämän uuden pääaineen rinnalle rakennetaan rinnakkaispolku jo työelämässä olevien täydentäviin opintoihin vähittäiskaupan alalla, joka toteutetaan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tarjonnassa. Tällä lisätään jo työelämässä olevien osallistumista vähittäiskaupan koulutukseen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla ja tuetaan elinikäistä oppimista. Kaikki hankkeen opetukseen ja yritysyhteistyöhön liittyvät toimenpiteet rakennetaan yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien kanssa, mikä tukee koulutuksen ja työelämän yhteen nivoutumista. Tässä mielessä hanke jatkaa myös IFactor ja GlobalAccess hankkeissa kehitettyjä elinkeinoelämäyhteistyön toimintamalleja käytännössä, sekä yksittäisten opintokokonaisuuksien että kokonaisen korkeakoulututkinnon tasolla. Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa alkaa opintojen alkuvaiheesta alkaen ja sitä tuetaan joustavin opetusjärjestelyin ja sujuvin opintoprosessein.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki vähittäiskaupan opintojaksoista kiinnostuneet kauppatieteiden kandidaattiopiskelijat (ml. pää- ja sivuaineopiskelijat sekä kansainväliset vaihto-opiskelijat) ja yritysyhteistyössä yliopiston kanssa olevat elinkeinoelämän toimijat, jotka tunnistavat tarvitsevansa lisäkoulutusta vähittäiskaupan alalla. Syöte hankkeen käynnistämiseksi on tullut elinkeinoelämältä, missä on tuotu toistuvasti esiin osaamisvaje kansainvälisen vähittäiskaupan alueella. Elinkeinoelämän edustajat ovat ilmaisseet sitoutumisensa hankkeen toimintaan sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa.

Hankkeen tuloksena käynnistyy pysyvä vähittäiskaupan yliopisto-opetus Suomessa. Näin hanke lisää elinkeinoelämässä jo tarpeelliseksi tunnistetun kansainvälisen vähittäiskaupan koulutusalan Itä-Suomen yliopiston koulutustarjontaan. Muissa suomalaisissa yliopistoissa ei ole tarjolla kansainvälisen vähittäiskaupan pääainetta kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa. Tämä hanke tuottaa näin ollen uniikin ja innovatiivisen opetuksen kokonaisuuden, joka profiloi koko maantieteellisen alueen (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) kauppatieteellistä opetusta ja synnyttää alueelle uusia osaamisverkostoja. Hankkeen tuloksena vahvistuu pitkäaikainen ja syvällinen työelämän ja koulutuksen vuorovaikutus, sillä hanke lisää sekä kotimaisten että kansainvälisten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä, sekä tukee yliopiston ja työelämän tiivistä yhteistyötä. Jo työelämässä olevat opiskelijat voivat kasvattaa ammattitaitoaan ja parantaa osaamista, mikä huomioi elinikäisen oppimisen näkökulman ja edistää työelämän laatua vähittäiskaupan alalla. Kouluttamalla uusia ammattilaisia vähittäiskaupan alalle hanke vahvistaa yritysten osaamista ja liiketoimintaa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Itä-Suomen yliopiston strategian mukaisesti hanke osallistuu vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, tarjoten kansainvälisen vähittäiskaupan pääaineessa monialaista koulutusta, joka vastaa modernin yhteiskunnan vaatimuksiin.

Avainsanat