Kuopio Water Cluster -investointihanke

Päättynyt. 01.04.2019 - 31.03.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Kuopio Water Cluster -investointihanke rahoittajan logo Kuopio Water Cluster -investointihanke rahoittajan logo Kuopio Water Cluster -investointihanke rahoittajan logo

Kuopio Water Cluster -investointihankkeessa tehtävin investoinnein sekä tätä hanketta tukevan rinnakkaisen Kuopio Water Cluster -kehittämishankkeen toimenpitein Pohjois-Savon alueelle luodaan vahva vesialan tutkimuksen ja tuotekehityksen keskittymä, joka koostuu neljästä tuotekehitysryhmittymästä (R&D Groups) tarvittavine laitteistoineen, osaamisresursseineen, sekä fyysisine puitteineen. Hankkeessa vahvistetaan Pohjoissavolaisen vesiklusterin toimintaedellytyksiä ja kyvykkyyttä edesauttaa vesialan yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja sekä uuden yritystoiminnan muodostumista Pohjois-Savon alueelle tukeutuen Kuopion tiedepuiston laaja-alaiseen vesialan osaamiseen ja laitekantaan. Kuopion vesiklusterin toimintaan (Kuopio Water Cluster R&D Factory) liittyy oleellisesti myös tutkimusfasiliteetit maatalouden vesistökuormitusten monitoroinnin ja hallinnan kehittämisen osalta.
Osaamisklusterin (Kuopio Water Cluster R&D Factory) alle muodostetaan tavoitteellisesti toimivia tuotekehitysryhmittymiä (R&D Groups), jotka hyödyntävät viimeisintä pilot-mittakaavan laitekantaa, osaamisresursseja, sekä analytiikkaa, ja jotka kykenevät ratkomaan asiakkaittensa haasteita ja tuotekehityksen pullonkauloja tavoitteellisesti ja kustannustehokkaasti. Tuotekehitysryhmittymät (R&D-Groups) sisältävät kyseisen aihepiirin parhaan osaamisen sekä laitekannan tähän osaamiseen perustuvien uusien innovaatioitten tuottamiseen ja testaamiseen. Tuotekehitysryhmittymät (R&D-Groups) mahdollistavat eri toimijoitten erikoistumisen omiin vahvuusalueisiinsa ja näitten osaamisprofiilien vahvistamisen entisestään, sekä tehokkaan yhteistoiminnan monialaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Muodostettavia tuotekehitysryhmittymiä (R&D Groups) ovat:
• Veden käsittelyn mikrobiologisten sovellusten R&D-Group
• Veden käsittelyn fysikaalis-kemiallisten sovellusten R&D-Group
• Vesiympäristöt, monitorointi ja mallinnus -R&D-Group
• Smart Solutions for Water Safety -R&D-Group
Kaikkien laitteistohankintojen tavoitteena on monipuolistaa ja täydentää jo olemassa olevaa laitekantaa, jotta uudenlaiset tutkimukset ja tuotekehitystoimeksiannot ovat mahdollisia. Hankkeen toimenpiteet, kuten maakunnan vesistöjen suojelun ja asiantuntijayhteisön tiivistäminen, tutkimusinfrastruktuurin uudistaminen ja tutkimusdatan hallinta, sekä vesistömallinnuksen kehittäminen, lisäävät Pohjois-Savon vesiosaamisen valtakunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
Hanke vahvistaa merkittävästi Kuopion tiedepuiston vesiklusterin toimintaedellytyksiä ja kyvykkyyttä edesauttaa vesialan sekä sinisen bio- ja maatalouden yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja sekä uuden yritystoiminnan muodostumista Pohjois-Savon alueelle tukeutuen Kuopion tiedepuiston laaja-alaiseen vesialan osaamiseen. Kuopion vesiklusterin keskeisiä toimijoita ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto, sekä Luonnonvarakeskus (Luke), jotka kaikki ovat osaamisprofiilinsa mukaisesti mukana tässä hankehakemuksessa.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.04.2019 - 31.03.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

PROJEKTIT - UEF