Kuopio Water Cluster -kehittämishanke

Päättynyt. 01.04.2019 - 31.03.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Kuopio Water Cluster -kehittämishanke rahoittajan logo Kuopio Water Cluster -kehittämishanke rahoittajan logo Kuopio Water Cluster -kehittämishanke rahoittajan logo

Vesivarojen riittävyys ja puhtaus ovat globaalisti uhattuna lähitulevaisuudessa. Ilmastonmuutos aiheuttaa toisaalta vesivarojen niukkuutta laajoille alueille maapalloa, sekä toisaalta äkillisiä, hyvin runsaitten vesimassojen hallintatarpeita. Samanaikaisesti väestön kasvu ja kaupungistuminen, sekä teollisen tuotannon ja resurssitarpeitten jatkuva kasvu aiheuttavat suuria haasteita vesien puhtaudelle. Nämä globaalit ajurit luovat tarpeen kehittää uusia entistä tehokkaampia teknologioita sekä vesien puhdistukseen, että vesivarojen entistä kokonaisvaltaisempaan hallintaan ja kierrätykseen. Samanaikaisesti koko vesisektorin tulee kehittyä kohti resurssiviisautta muuntaen vedenpuhdistusprosesseja osaksi kiertotalouden tuotantoprosesseja ja ns. nollakiertoja. Nämä tarpeet avaavat kasvavia markkinoita uusille innovaatioille ja teknologioille, jotka kykenevät entistä tehokkaammin ratkomaan edellä kuvattuja haasteita.
Vesialan keskeisten haasteitten ratkaiseminen edellyttää uusia innovaatioita sekä kyvykkyyttä yhdistää monialaista osaamista toimiviksi käytännön ratkaisuiksi. Käytännön ratkaisut tulee lisäksi pystyä testaamaan ja todentamaan niissä olosuhteissa, joissa ko. teknologioiden odotetaan toimivan. Tämän kaltainen proof of concept –tyyppinen testaus- ja tuotekehitystoiminta on välttämätön osa uusien teknologioiden tuotekehitysprosessia ja markkinoille pääsyä. Lisäksi vesialan haasteitten ratkaiseminen edellyttää monialaista yhteistyötä eri teollisuusalojen sekä teknologiatoimittajien ja palvelun tuottajien välillä. Uusimman tieteellisen tiedon jalkauttaminen ja muokkaaminen käytännössä toimiviksi sovelluksiksi edellyttää myös kiinteää ja entistä tavoitteellisempaa yhteistyötä tiedemaailman, tuotekehitystä ja testauspalveluita tuottavien tahojen, sekä yritysmaailman edustajien välillä. Tämä vaativa yhteistoiminta on monen pk-yrityksen kehittymisen pullonkaulana resurssien vähäisyydestä johtuen. Lisäksi eri teollisuusalojen riittävän syvällinen tuntemus ja verkostojen puute on usein esteenä erityisesi pk-yritysten pääsylle teollisuuden teknologiatoimittajiksi.
Kuopio Water Cluster -kehittämishankkeessa Pohjois-Savon alueelle muodostetaan laaja-alainen vesialan teollisen mittakaavan TKI-ympäristökokonaisuus (Kuopio Water Cluster R&D Factory), jolla on valmiudet ja kyvykkyys testata ja kehittää uusia innovaatioita vesien puhdistukseen, kierrätykseen, monitorointiin ja mallinnukseen, sekä vesivarojen hallintaan liittyen yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa. Klusterista muodostetaan yksi tiivis toiminnallinen kokonaisuus, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Klusterin toiminnassa tähdätään tavoitteelliseen, yritysten tuotekehitystä ja uusia innovaatioita suoraan ja tehokkaasti palvelevaan toteutusmalliin. Tämän kehittämishankkeen toteutusta tukee rinnalla haettava Kuopio Water Cluster -investointihanke ja sen puitteissa tehtävät strategiset laiteinvestoinnit.
Kuopion vesiklusterin keskeisiä toimijoita ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Ruokavirasto, sekä Luonnonvarakeskus (Luke), jotka kaikki liittyvät oman osaamisprofiilinsa mukaisesti tähän kokonaisuuteen.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.04.2019 - 31.03.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

PROJEKTIT - UEF