Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi

Päättynyt. 01.10.2019 - 31.12.2021

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä, toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä. Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan luonnontuotealan.

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin, kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana. Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva (resilientti) ja kasvava luonnontuotealan arvoverkosto.

Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen.

Hanke toteutetaan kahdessa työpaketissa:
TP1. Liiketoimintaekosysteemin rakenne ja toiminta. Työpaketissa selvitetään yrityshaastatteluin (ns. arvoverkostoanalyysi), millaisissa arvoverkoissa yritykset toimivat ja mitä resursseja niillä on hyvin saatavilla ja mistä on taas vastaavasti puutteita. Tunnistetut resurssit/ niiden puutteet voivat liittyä esim. osaamiseen, digitaalisiin alustoihin, T&K -yhteistyöhön sekä työvoiman ja raaka-aineiden saatavuuteen. Työpaketti tuottaa monipuolisen kuvan luonnontuotealan ulkomaille ulottuvasta arvoverkostosta heikkouksine ja vahvuuksineen. Haastattelut eivät rajoitu perinteisiin luonnontuoteyrityksiin vaan nimenomaan rajojen rikkominen on hankkeen keskeinen teema; rajoja rikotaan yhtäältä toimialojen välillä ja toisaalta maiden välillä. Haastatteluissa haetaan kytköksiä perinteisen luonnontuotealan ulkopuolelle ja ulkomaille. Erityistä huomiota kiinnitetään myös alan osaamistason kasvattamiseen ja T&K -toiminnan hyödyntämismahdollisuuksiin. Haastattelut lähtevät liikkeelle ulkomailla jo toimivista yrityksistä ja arvoverkostot kartoitetaan suomalaiseen metsään saakka. Samalla kartoitettavat verkostot "rönsyävät" muille toimialoille. Tutkimuksessa haastatellaan yrittäjien lisäksi myös muita luonnontuotealan toimijoita sekä metsänomistajia.
TP2. Tulosten jalkauttaminen ja tiedon levittäminen. Työpaketin toimintamuodot ovat Pohjois-Karjalassa ja KaakkoisSuomessa järjestettävät työpajat ja seminaarit sekä koko maahan kohdistettavat lehtiartikkelit, uutiskirjeet ja verkkoviestintä. Työpajoihin kutsutaan paikalle luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemistä kiinnostuneita yrityksiä ja T&K -toimijoita myös muilta toimialoilta. Työpajojen kutsuissa painotetaan erityisesti yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia vastata TP1:ssä havaittuihin kehittämistarpeisiin/-mahdollisuuksiin verkoston rakenteessa ja/tai toiminnassa. Yrityksille tarjotaan mahdollisuus kertoa omasta toiminnastaan; miten he näkevät oman toimintansa verkostossa ja mitä he toivovat muilta?

Hankkeen kohderyhmät ovat alueiden luonnontuotealan yritykset ja julkiset toimijat. Hyödynsaajia ovat näiden lisäksi myös rahoittajat, T&K -toimijat ja päättäjät. Hankkeen toteuttajat ovat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen toiminta-alueena on pääasiallisesti Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi. Hankkeen toimintakausi on 1.10.2019-31.12.2021. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY -keskukset).