MECES Minerals, Energy, and Circular Economy in Sustainability Transitions

Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön edellyttää systeemisiä muutoksia yhteiskunnissa. MECES tutkii näiden kestävyyssiirtymien yhteiskunnallisia haasteita energian, mineraalien ja kiertotalouden aloilla. Tutkimusta tehdään monialaisesti eri yhteiskuntatieteiden näkökulmista, kuten politiikan tutkimus, oikeustieteet, kauppatieteet, geoinformatiikka, maantieteet, historia, sosiaalitieteet. Kestävyyssiirtymät edellyttävät huomattavia teknologisia, institutionaalisia ja käyttäytymismuutoksia ja niiden toteuttamiseksi tarvitaan yhteiskunnallisen ohjauksen ja hallinnan sekä liiketoimintamallien kehittämistä sekä ymmärrystä muutosten vaikutuksista. MECES tarjoaa analyysiä rakenteellisten muutosten piirteistä ja dynamiikasta, tarvittavista sääntely- ja politiikkatoimista, siirtymäprosessien sosio-ekologisista ja alueellisista vaikutuksista, sosiaalisista jännitteistä ja hyväksynnästä, sekä kestävästä rahoituksesta, johtamisesta ja liiketoimintamallien muutoksesta. MECES kiinnittää huomiota muutosten historiallisiin ja ajallisiin siirtymiin; eri toimijoiden ja alueiden välisiin jännitteisiin ja/tai yhteistoiminnallisiin prosesseihin; sektorien väliseen integrointiin; kansalaisyhteiskunnan rooliin sekä paikallisen, kansallisen ja globaalin hallinnan välisiin suhteisiin.

Kestävyyssiirtymät vaativat monitieteistä ymmärrystä ja erikoistunutta tietoa eri tieteenaloilta. MECESin toiminnassa monitieteinen yhteistyö toteutetaan yhteishankkeiden, yhteisten tapaustutkimusten ja julkaisujen, sekä säännöllisten tapaamisten muodossa. MECES korostaa toiminnassaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikä tarkoittaa paitsi vahvaa tiedeviestintää myös konkreettista työskentelyä ja vuorovaikutusta erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa Suomessa, EU:ssa ja globaalisti.

Haluatko tietää MECESistä enemmän? Ota yhteyttä:

Johtaja: Prof. Rauno Sairinen, rauno.sairinen@uef.fi
Varajohtajat: Prof. Hanna Lehtimäki,hanna.lehtimaki@uef.fi ja Prof. Ismo Pölönen, ismo.polonen@uef.fi
Yhteyshenkilö: Mariana G. Lyra, mariana.lyra@uef.fi

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit