Tarkenna hakuasi

Ohjausosaamista yhteistyössä profiilikuva

Ohjausosaamista yhteistyössä

Projekti
Päättynyt 01.05.2021 - 30.06.2023
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ohjausosaamista yhteistyössä rahoittajan logo Ohjausosaamista yhteistyössä rahoittajan logo Ohjausosaamista yhteistyössä rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ohjausammattilaisten uraohjaustaitoja sekä osaamista ja täten tukea työllisyyspalveluiden uudelleen organisoitumisen myötä tulevien velvoitteiden toteutumista. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa maakunnan ohjausosaamista sekä työllisyyspalveluiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.

Tavoitteena on:

– kehittää työllisyyspalveluissa toimivien ammattilaisten uraohjausosaamista yksilö- ja yhteisötasolla
– auttaa ohjaustyötä tekeviä ammattilaisia sekä ohjausta tarjoavia yhteisöjä kehittämään työtään työyhteisöihin jalkautuvien työpajakoulutusten avulla
– järjestää laajalle kohderyhmälle suunnattuja vuorovaikutuksellisia koulutuksellisia tapahtumia
– antaa ohjauksellisia välineitä yksilö- ja pienryhmäohjaukseen
– tiivistää alueiden työllisyyspalveluiden moniammatillista yhteistyötä
– kehittää ohjausosaamisen arviointityökalu ja arvioida sen avulla ohjausosaamisen kehittymistä hankkeessa
– edistää välittömästi tai välillisesti koulutus- ja/tai työmarkkinasiirtymissä oleville asiakkaille tarjottujen työllistämispalveluiden ohjauksellista laatua ja tasa-arvoisuutta maakunnassa
– edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa työllistämispalveluissa

Hankkeella vastataan maakunnan ohjausosaamistarpeen kehittämiseen, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kehittämishankkeen taustalla on aikuisten uraohjauksen kasvava tarve kuntien työllisyyspalveluissa. Taustalla on myös tarve löytää uusia menetelmiä työttömien aikuisten ohjaustyöhön sekä kehittää jo olemassa olevia prosesseja. Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja välineitä, joilla varmistetaan maakunnassa tapahtuvan ohjaustyön laadukkuus, sekä ehkäistään välillisesti tätä kautta syrjäytymistä ja tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Hankkeessa toteutetaan laajalle kohderyhmälle suunniteltu koulutussarja, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja syventää aikuisohjauksessa toimivien asiantuntijoiden uraohjausosaamista. Tämän lisäksi hankkeessa järjestetään maakunnallisesti toteutettava, työllisyyspalveluiden työyhteisöön jalkautuva prosessimainen työpajakoulutus. Hankkeessa tunnistetaan aikuisten ohjausprosessien erityiskysymyksiä. Näitä kysymyksiä tarkastellaan ohjauksellisen koulutuksen avulla. Näin ohjaustyötä tekevien uraohjausosaaminen vahvistuu ja maakunnan ohjauspalveluiden asiakkaat saavat tasavertaista ohjausta. Ohjauspalvelut osaavat näin entistä paremmin huomioida asiakkaiden yksilölliset tarpeet sekä yksilö- että pienryhmäohjauksen näkökulmasta sekä tarjota ja antaa oikea-aikaisia palveluita suhteessa asiakkaan moninaisiin tarpeisiin. Tämän jalkautuvan, ohjausosaamista vahvistavan koulutuksen tuloksellisuutta ja osallistujien ohjausosaamisen muutosta dokumentoidaan ja kehitetään arvioinnin avulla. Arviointi toimii sekä instrumenttina aikuisten ohjauspalveluiden uraohjausosaamisen kehittämisess että tuottaa tietoa työllisyyspalveluiden toimintatavoista, ohjauskäytänteistä ja uraohjausprosesseista.