RESOURCE - Sustainable Resource Society: Circular Economy, Energy and Raw Materials

Tutkimusryhmä

Siirtyminen hiilineutraaliin talouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön edellyttää systeemisiä muutoksia yhteiskunnissa. RESOURCE tutkii näiden kestävyyssiirtymien yhteiskunnallisia haasteita kiertotalouden, energian ja raaka-aineiden aloilla. Tutkimusta tehdään monialaisesti eri yhteiskuntatieteiden näkökulmista, kuten politiikan tutkimus, oikeustieteet, kauppatieteet, geoinformatiikka, maantieteet, historia, sosiaalitieteet. Kestävyyssiirtymät edellyttävät huomattavia teknologisia, institutionaalisia ja käyttäytymismuutoksia ja niiden toteuttamiseksi tarvitaan yhteiskunnallisen ohjauksen ja hallinnan sekä liiketoimintamallien kehittämistä sekä ymmärrystä muutosten vaikutuksista. RESOURCE tarjoaa analyysiä rakenteellisten muutosten piirteistä ja dynamiikasta, tarvittavista sääntely- ja politiikkatoimista, siirtymäprosessien sosio-ekologisista ja alueellisista vaikutuksista, sosiaalisista jännitteistä ja hyväksynnästä, sekä kestävästä rahoituksesta, johtamisesta ja liiketoimintamallien muutoksesta. RESOURCE kiinnittää huomiota muutosten historiallisiin ja ajallisiin siirtymiin; eri toimijoiden ja alueiden välisiin jännitteisiin ja/tai yhteistoiminnallisiin prosesseihin; sektorien väliseen integrointiin; kansalaisyhteiskunnan rooliin sekä paikallisen, kansallisen ja globaalin hallinnan välisiin suhteisiin.

Kestävyyssiirtymät vaativat monitieteistä ymmärrystä ja erikoistunutta tietoa eri tieteenaloilta. RESOURCEn toiminnassa monitieteinen yhteistyö toteutetaan yhteishankkeiden, yhteisten tapaustutkimusten ja julkaisujen, sekä säännöllisten tapaamisten muodossa. RESOURCE korostaa toiminnassaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mikä tarkoittaa paitsi vahvaa tiedeviestintää myös konkreettista työskentelyä ja vuorovaikutusta erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa Suomessa, EU:ssa ja globaalisti.

Haluatko tietää RESOURCEsta enemmän? Ota yhteyttä:

Johtaja: Prof. Rauno Sairinen, rauno.sairinen@uef.fi
Varajohtajat: Prof. Hanna Lehtimäki,hanna.lehtimaki@uef.fi ja Yliopistonlehtori Seita Romppanen, seita.romppanen@uef.fi
Yhteyshenkilö: Tutkimuspäällikkö Ville-Veikko Piispanen, ville-veikko.piispanen@uef.fi

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit