SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus

01.01.2019 - 31.12.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto (päätoteuttaja), Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus rahoittajan logo SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus rahoittajan logo SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus rahoittajan logo

Uudistavat SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus (SoteDialogit)
SoteDialogit -kehittämistyön avulla lisätään moniammatillisessa ja verkostoituneessa työkontekstissa tarvittavia dialogisia ja reflektiivisiä eri tahojen ja toimijoiden kohtaamisia. Kehittämisessä vahvistetaan sote-toimintaympäristön edellyttämää osaamista sekä osaamisen ja uudistumisen johtamista. Tavoitteena on turvata toimintaympäristössä ja työssä tarvittava osaaminen, korkea työn laatu, asiakaslähtöisyys ja -turvallisuus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työkyky sekä organisaatioiden ja ammattilaisten uudistuminen.
Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Kullakin toteuttajalla on omat sote-organisaatiot kehittämistyössä vastuukohteinaan.
Kehittämistapa on tutkimusavusteinen, yhteistoiminnallinen ja dialoginen. Organisationaalista oppimista ja uudistumista edistetään käyttämällä luovuutta ja innovointia aktivoivia osallistavia ja dialogisia menetelmiä ja työkaluja. Osahankkeiden kehittämistyön vaiheet, toteutustavat ja menetelmät vaihtelevat toteuttajittain.
Hankkeen tavoitteiden toteutumisen myötä on mahdollista saada aikaan laajaa tuloksellisuutta, parantunutta työelämän laatua ja innovaatioita (sosiaalisia-, teknisiä- ja prosessi-innovaatioita). Hankkeessa keskitytään
– kehittämään sote-organisaatioissa tarvittavaa osaamista ja johtamisosaamista, erityisesti työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisen osalta
– paikantamaan hankkeeseen osallistuvien sote-organisaatioiden erilaisia kehittämistarpeita ja
– etsimään ratkaisuja kehittämistarpeisiin yhteiskehittämisen avulla.
Hankkeen kohdeorganisaatioita ovat vanhuspalveluja ja lastensuojelun palveluja tuottavat sote-organisaatiot ja niiden henkilöstö eri ammattiryhmissä, johtamis- ja esimiestehtävissä sekä vastuualueilla. Hankkeella:
– kehitetään dialogisesti ja yhteistoiminnallisesti sote-työpaikkojen henkilöstön osaamista, rakenteita, työtä, palveluita, palveluiden tuottamisen tapaa ja palvelukulttuuria
– tuetaan, harjaannutetaan ja vahvistetaan osaavaa, dialogista, tuloksellista ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamista ja johtamisosaamista
– vahvistetaan osallistuvien osaajien ja esimiesten yliammatillisia taitoja ja metaosaamista, joita ovat dialoginen toimintatapa, reflektiivinen työote, muutos- ja uudistumiskyky sekä digitalisaatio
– tuetaan ammattilaisten ja työyhteisöjen dialogista toimintatapaa ja toimintakulttuuria, ja täten mahdollistetaan asiakkaiden/potilaiden dialoginen, arvostava ja tasavertainen kohtaaminen.
– johtamista kehittämällä lisätään asiakkaiden ja heidän omaistensa voimautumista, osallisuutta omaan hoitoonsa ja siten parempaa vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisestä
– ennaltaehkäistään psykososiaalisia riskejä kehittämällä työ- ja toimintamalleja.
Hankkeessa vastataan seuraavin kehittämiskysymyksiin:
1.Mitä ovat kohdeorganisaatioiden toimijoiden ja niiden asiakkaiden kokemat uudistumisen tarpeet?
2.Minkä asioiden/tekijöiden osaamisessa ja johtamisessa pitää uudistua ja muuttua? Mitä kannattaa säilyttää? Mistä kannattaa luopua?
3. Millaista johtamisosaamista tarvitaan?
4. Millainen työnantajan, johdon ja esimiesten tarjoama tuki edistää henkilöstön jaksamista, työkyvyn ja hyvinvoinnin turvaavan osaamisen rakentumista sekä tuottavaa ja laadukasta työtä? Millaista tukea johto ja esimiehet tarvitsevat?
Hanke tarjoaa osallistuville sote-työpaikoille kehittämisympäristön, jossa mahdollistuu osallistujien uudistuminen, erilaisissa muutoksissa tarvittavan osaamisen lisääminen ja vahvistaminen, muutosprosesseissa organisoitumista ja yliammatillista osaamista koskevien uusien ajatusten ja uuden tiedon tuottaminen, osallistujien itsetuntemuksen lisääntyminen sekä tietojen ja osaamisen jakaminen monimuotoisten ja osallistavien menetelmien keinoin.
Ammattilaisten, ammattialojen ja organisaatioiden välillä lisääntyvä dialogi ja yhteistoiminta turvaavat asiakaslähtöiset palvelut, selkeyttävät työn tekemisen tapoja sekä lisäävät työn mielekkyyttä. Kohdeorganisaatioihin rakennettavien käytäntöjen avulla työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtaminen sekä jatkuva kehittämistoiminta rakentuvat luontevaksi osaksi yhteisöjen rakenteita ja arkisia työprosesseja muutostilanteessa. Hanke tukee osallistuvien organisaatioiden henkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisötaitojen kehittymistä ja niiden välityksellä parantaa työn tuottavuutta.
Hanke tuottaa tietoa sote-työpaikoilta dialogisesta työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisesta ja sekä niiden edellyttämästä osaamisesta, vaikuttaen myönteisesti tuloksellisuuteen, uudistumis- ja muutoskykyyn sekä innovointiin. Työpaikat saavat muun muassa uusinta näyttöön perustuvaa tutkimustietoa reflektiivisestä työotteesta, dialogisesta johtamisesta ja gerontologian alasta sekä niitä koskevia toimivia käytäntöjä. Kehittämisen tuloksia esitellään ja niistä keskustellaan työpaikkojen sisällä sekä hankkeessa olevien työpaikkojen kesken. Osallistujat ja työpaikat oppivat toinen toisiltaan. Kehittämishanke nopeuttaa organisaatioiden sopeutumista ja siirtymää uudenlaiseen sote-toimintaympäristöön, hyödyntää organisaatioissa olemassa olevaa osaamista ja voimavaroja sekä vahvistaa yhteistoiminnallisten ja dialogisten kehittämiskäytänteiden kestävyyttä palveluverkostossa.
Kehittämisen vaikuttavuutta arvioidaan koko kehittämisprosessin ajan. Kyselystä toteutetaan alku- ja loppumittaus, haastatellaan kehittämiseen osallistuneita toimijoita sekä hyödynnetään muita tarvittavia tunnuslukuja. Vaikuttavuuden arvioinnissa tehdään myös yhteistyötä tukihankkeen kanssa.
Tuloksia voidaan hyödyntää kehittämisorganisaatioita laajemmin myös esimies- ja johtamiskoulutusten, työhyvinvointiin liittyvien koulutusten sekä sote -alan eri tasojen tutkintoon johtavien koulutusten kehittämisessä.

Ajanjakso

01.01.2019 - 31.12.2021

Ryhmän jäsenet - UEF