UEF Hybridilab profiilikuva

UEF Hybridilab

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2023
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

UEF Hybridilab rahoittajan logo UEF Hybridilab rahoittajan logo UEF Hybridilab rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Yhteyshenkilöt

UEF Hybridilab -hankkeen tavoitteena on kehittää UEFin hybridikoulutusten toimintamalli, testata hybridikoulutuskonseptia Itä-Suomen yliopistolla ja rakentaa fyysinen hybridioppimisympäristö Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun kampuksille. Hankkeen aikana oppimisympäristöä  testataan ja yhteiskehitetään siten, että UEFin opiskelijoille voidaan jatkossa tuottaa toimivia hybridikoulutusmahdollisuuksia, jotka vastaavat opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin. Samalla hankkeessa kehitetään erilaisia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa hybridikoulutusten oppimiskokemukseen   sekä rakennetaan koulutusten hybriditoteutusten tueksi tarvittavat tekniset ratkaisut, jotkatukevat oppimista tukevia pedagogisia ratkaisuja ja lisätään  UEFin kouluttajien ja opettajien teknologis-pedagogista hybridikoulutusosaamista. Kouluttajista ja opettajista muodostuva testiryhmä koulutetaan oppimisympäristön käyttöön, jonka jälkeen kouluttajat ja opettajat testaavat tilaa. Oppimisympäristöä kehitetään iteratiivisesti hankkeen  aikana yhteisissä työpajoissa. Hybridikoulutuksen kehittämisen ja digitalisaation mahdollisuuksista tiedotetaan blogien kautta ja hankkeen päätteeksi kokemukset raportoidaan julkisesti.

Ajankohtaista

Hankkeen toiminta

 • Hankkeen alussa tutustutaan erilaisiin jo olemassa oleviin hybridiratkaisuihin sekä niiden kehittämiseen. Benchmarkingin avulla nopeutetaan fyysisen hybridikoulutuksen oppimisympäristön rakentamista ja hyödynnetään muiden aikaisemmin tekemää kehitystyötä. Ennen varsinaisen ensimmäisen oppimisympäristön rakentamista oppimisympäristöä prototypoidaan työpajassa yhdessä kouluttajien, opettajien, suunnittelijoiden sekä teknisten asiantuntijoiden kanssa. Hybridilabin käyttäjät osallistetaan kehittämiseen jo fyysisen oppimisympäristön suunnittelu vaiheessa. Prototyypin perusteella hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan hybridikoulutusta tukeva oppimisympäristö Joensuuhun ja Kuopioon. Oppimisympäristöt sijoittuvat UEFin Jatkuvan oppimisen keskuksen tiloihin.

  1. vaiheen toiminta:

  • Benchmarking
  • Ensimmäisten hybridikoulutuslabien versioiden rakentaminen Joensuuhun ja Kuopioon (JOKin tilat)
  • Laitteiden leasing
  • Oppimisympäristön rakentaminen

   

  Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda mahdollisuudet toimivan hybridikoulutuksen ja hybridiyhteiskehittämisen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

 • Hankkeen toisessa vaiheessa hybridikoulutuslabin toimintaa kehitetään yhdessä UEFin kouluttajien, opettajien, suunnittelijoiden sekä teknisten asiantuntijoiden kanssa. Kehittämiseen osallistetaan laajasti erilaisia koulutuksia toteuttavia kouluttajia ja opettajia, ja hybridikoulutuslabin toimivuudesta kerätään jatkuvasti tietoa. Kerätyn tiedon perusteella hybridilabiin tehdään tarvittavia muutoksia, jotta oppimisympäristöstä saadaan mahdollisimman toimiva sekä opiskelijoiden että opettajien ja kouluttajien näkökulmasta. Kehittämiseen osallistetaan myös yritysten edustajia, jotta hybridilabin avulla voidaan mahdollistaa entistä paremmat mahdollisuudet tukea jatkuvaa oppimista.

  2. vaiheen toiminta:

  • Hybridilabin testiryhmän rekrytointi ja perehdytys hybridilabin mahdollisuuksiin
  • Hybridilabin testaus ja iteratiivinen kehittäminen
  • Yrityksille suunnattujen hybridilabin toimintaa esittelevien demojen toteuttaminen
  • Muutokset oppimisympäristöön käyttäjäpalautteen ja käyttäjien tarpeiden perusteella

   

  Hankeen toisen vaiheen tavoitteina on UEFin opiskelijoiden ja osallisuuden lisääntyminen, oppimiskokemuksen kehittäminen ja yhteistyö- ja yhteiskehittämismahdollisuuksien laajentuminen.

 • Hankkeen kolmannessa vaiheessa keskitytään lisäämään tietoa hybridikoulutusten toteuttamisen mahdollisuuksista UEFin koko henkilöstölle suunnatuissa hybridilabkoulutuksissa. Koulutusten avulla lisätään erityisesti UEFin kouluttajien ja opettajien teknologis-pedagogista osaamista ja mahdollistetaan hybridioppimisympäristön tehokas hyödyntäminen.

  3. vaiheen toiminta:

  • Hybridilabkoulutusten toteuttaminen ja hybridiosaamisen lisääminen
  • Hybridilabin skaalautumisen arviointi

   

  Hankkeen kolmannen vaiheen tavoitteena on tutustuttaa UEFin henkilöstöä mahdollisimman laajasti hybridilabin mahdollisuuksiin hybridilabkoulutuksissa. Samalla koulutuksien avulla lisätään UEFin henkilöstön hybridikoulutusten toteuttamiseen liittyvää osaamista ja mahdollistetaan hybridikoulutusten toteuttamista laajemmin koko UEFissa.

 • Hankkeen toiminnan etenemistä kuvataan blogikirjoitusten sarjassa, jossa seurataan hankkeen etenemistä sekä tuodaan esille hankkeen keskeisiä havaintoja. Hankkeen loppuvaiheessa hankkeen opit kootaan UEFin hybridikoulutuksen käsikirjaksi, jota voidaan hankkeen jälkeen hyödyntää hybridikoulutuksen toimintamallin laajemmassa skaalauksessa.

  Tiedotustoiminta:

  • UEFin hybridikoulutuksen käsikirjan tuottaminen
  • Hankkeessa saatujen kokemusten jakaminen blogikirjoituksissa

   

  Hankkeen aktiivinen tiedostu varmistaa hankkeen kehittämistoiminnasta viestimisen laajasti ja kattavasti koko hankkeen aikana. Samalla kehittämistyötä dokumentoidaan hankkeen edetessä, jolloin muut hybridikoulutusten kehittäjät voivat hyödyntää hankkeessa opittua omissa kehittämishankkeissaan.

Avainsanat