UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen

01.07.2020 - 30.06.2023

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Karelia ammattikorkeakoulu.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen rahoittajan logo UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen rahoittajan logo UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen rahoittajan logo

Teknologiateollisuuden yritykset vastaavat yli puolesta Suomen viennistä ja ovat kansallisesti tärkeä toimija. Alan menestykseen vaikuttaa tärkeänä tekijänä työvoiman saatavuus ja osaaminen. Globaalissa kilpailussa menestyvät yritykset, joilla on omasta takaa tai kumppaniverkostossaan riittävän korkeatasoista teknologiaosaamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön raporteissa ovat esille nousseet tavoitteet ja tahtotilat luoda modulaarisia tutkintoja, yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen mahdollisuudet ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitysten mukaan myös jatkuva oppiminen läpi työuran on vahvasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tehtävä. Tekniikan korkeakoulutuksen heikko vetovoima on kansallinen ongelma. Myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa on havaittu tekniikan koulutuksen vetovoiman heikkous kaikilla koulutustasoilla, mikä osaltaan ennakoi työvoimapulaa alueen teknologiateollisuuden yrityksiin. Tilastoista ilmenee tekniikan heikon vetovoiman lisäksi alueen vähäinen houkuttelevuus valmistuneiden kannalta.
Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on vahva kone- ja metalliteollisuus. Näissä maakunnissa ei ole yliopistoa, jossa painotus on tekniikassa, joten alueelle ei valmistu diplomi-insinöörejä. Alueella on selvitetty alueen yrityksissä diplomi-insinöörikoulutuksen ja muun tekniikan alan täydennyskoulutuksen tarpeita. Selvitysten perusteella nousi yhteisinä osaamisen kehittämisen alueina esille teknologiateollisuuden teemoja, joiden pohjalta voidaan suunnitella koulutusmoduuleja jatkuvaan oppimiseen sekä joustavia opintopolkuja DI-tutkintoon. Lisäksi tekniikan yliopistotasoiseen koulutukseen on koostettu Suomessa uusia toteutusmuotoja ja foorumeja kuten Fitech-verkosto. UpTech-hanke tukee alueen yritysten keinoja parantaa kilpailukykyä ja pysyä kansallisen ja globaalin toiminnan vauhdissa mukana. Hanke toteutetaan ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä teema, tarpeet ja haasteet ovat hyvin samanlaisia sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa. Suunnittelun taustalla ovat em. valtakunnallisesti tärkeiksi nostetut teemat osaamisen lisäämisestä ja jatkuvasta oppimisesta.
Hankkeen tavoitteena tekniikan alan houkuttelevuuden lisääminen ja korkeasti koulutetun työvoiman saaminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille. Tavoitteena on myös suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja sekä suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille. Lisäksi hankkeen tavoite on osallistua Fitech-yhteistyössä DI-muuntokoulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun. Hankkeessa vaikutetaan teknologia-alan ja alueen vetovoimaisuuteen, keskitytään osaamisen lisäämiseen hyödyntäen uusia pedagogisia ratkaisuja sekä tehdään vaikuttavaa korkeakouluyhteistyötä.
Hankkeen tuloksena tekniikan kiinnostavuus lisääntyy alueen nuorten opintovalinnoissa, tekniikan ylemmän korkeakoulutason opintoja suorittaneiden määrän lisääntyy alueella, mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ylemmän korkeakoulutason moduulien avulla paranevat, saadaan joustavia ja pilotoituja DI-oppimispolkumalleja sekä tuetaan alueella koulutuksen toteuttamista yhteistyössä FITech-verkoston kanssa.

Ajanjakso

01.07.2020 - 30.06.2023

Ryhmän jäsenet - UEF