Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road profiilikuva

Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road

Projekti
01.05.2022 - 31.12.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road rahoittajan logo Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road rahoittajan logo Uudet digitaaliset ratkaisut ja monilähdetieto metsäteiden kulkukelpoisuuden ennustamisessa – Take me home country road rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja) ja Business Joensuu

Suomen 160 000 km mittaisesta metsäautotieverkosta suurin osa on käyttöikänsä lopussa ja peruskunnostamisen tarpeessa. Samaan aikaan puun kuljetusmäärät ja puutavaran kuljetuskaluston kokonaismassat ovat kasvaneet. Puuttuva paikkatieto tien ja tieosuuksien kunnosta ja kuljetuskelpoisuudesta eri sää- ja kelioloissa vaikeuttaa eri toimijoiden logistiikan suunnittelua, johtaa tarpeettomaan teiden edelleen särkymiseen ja vaikeuttaa kunnostustöiden kustannustehokasta kohdentamista sekä teiden ylläpidon ja kunnostustoimien palveluiden markkinointia. Mittavan ja hajautetun yksityistieverkon kunnon seuranta, ylläpito ja kunnostus edellyttävät useiden tietolähteiden yhdistämistä, älykkäitä digitaalisia ratkaisuja sekä uutta osaamista. Kunnonseurantajärjestelmä tuottaisi kattavaa, reaaliaikaista ja paikkatarkkaa tietoa metsä- ja soratietieverkosta ja niiden pullonkauloista, jotka erityisesti vaatisivat kunnostamista. Järjestelmän käyttö säästäisi merkittävästi puuhuollon ja logistiikan kustannuksia, kun puunkorjuuoperaatiot ja tiehuolto sekä perusparannus voitaisiin ajoittaa paremmin ja toteuttaa resurssi- ja energiatehokkaasti kaluston, työvoiman ja tiemateriaalien käytön osalta.

Take me home, country road -hankkeen tavoitteina on muodostaa metsäteiden johtava tutkimus- ja osaamiskeskittymä – tieasiantuntijaryhmä, perustaa metsätien täsmäseurantakohteita, toteuttaa ja demonstroida Metsätie-hub-nettiportaali sekä metsätien kulkukelpoisuutta ennustava järjestelmä, selvittää ja raportoida metsätienkäyttäjien hiljainen tieto ja erikoisosaaminen, tunnistaa metsäteiden kuntokartoitukseen parhaiten soveltuvimmat menetelmät ja tietoaineistot sekä laatia Metsätietieto -roadmap.

Hanke kokoaa yhteen parhaat tieasiantuntijat laajasta toimijajoukosta (tutkimus, viranomaiset, metsäteollisuus, korjuu ja kuljetus sekä tieomistus ja tiehuolto), jonka avulla ideoidaan ja muodostetaan suunnitelma metsätietiedon ja kulkukelpoisuutta ennustavan järjestelmän sisällöstä ja toteutuksesta. Hankkeessa perustetaan metsäteiden täsmäseurantakohteita, joilta tallentuvasta metsätietiedosta muodostetaan metsäteiden digitaaliset kaksoset. Metsätietietoa jaetaan ja visualisoidaan hankkeessa kehitettävässä Metsätie-hub-nettiportaalissa. Hankkeessa metsä- ja sorateitä käyttävien hiljainen tieto kootaan haastatteluin tien omistajilta, tien käyttäjiltä, tienhoidon ja kunnostuksen toimijoilta ja muilta asiantuntijoilta. Tämä antaa vastauksia ongelmiin, tarpeisiin, keinoihin ja toimintamalleihin metsäteiden hallinnassa, liikennöinnissä ja hoidossa. Hankkeessa tutkitaan eri tietolähteiden ja menetelmien soveltuvuutta ja ennustetarkkuutta metsätien ominaisuuksien tunnistamisessa ja kantavuuden ennustamisessa. Uuden tiedon tukemana hankkeessa kehitetään metsätien kuntoa ennustava karttapohjainen järjestelmä, jota tullaan demonstroimaan hankkeen aikana. Hankkeen loppuvaiheessa laaditaan metsätietiedon hyödyntämisen tiekartta, joka muodostaa jatkokehityssuunnitelmaa kehitetyille seuranta- ja ennustejärjestelmille vastaten kysymykseen: Kuinka edetä kohti metsätien dynaamista kantavuusennustetta sekä ajantasaista, kattavaa tietietopalvelua.

Take me home, country road -hankkeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Business Joensuu. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy 2023.