Refine your search

Igor  Koshevoy

Igor Koshevoy

Professor

Department of Chemistry, Faculty of Science, Forestry and Technology

igor.koshevoy@uef.fi | +358 50 442 2694

0504422694
050 4422694
050 442 2694
+358 50 442 2694
+35850 442 2694
050 4422 694
+358 50 4422 694
+35850 4422 694
+358 50 4422694
+35850 4422694
+358504422694

Publications

136 items