SIRPA LAPPALAINEN

Professori

Asiantuntijuuteni kiinnittyy kasvatus- ja koulutussosiologian kentälle kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureihin, erityisesti niiden tasa- ja eriarvoisuutta tuottaviin prosesseihin. Olen tarkastellut esimerkiksi kansallisuuden rakentumista varhaiskasvatuksessa, työmarkkinakansalaiseksi kasvattamista ammatillisessa koulutuksessa sekä etnisyyteen, valkoisuuteen, rodullistamiseen, sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyviä mukaan ottamisen ja poissulkemisen kysymyksiä. Yhteiskunnallisen kasvatustutkimuksen dosentuurini on Helsingin yliopistossa.
Olemme yhdessä muiden kasvatusta, koulutusta ja työelämää kriittisesti yhteiskuntatieteellisellä kulttuurintutkimuksellisesti virittyneellä otteella tarkastelevien tutkijoiden kanssa perustaneet Risteys -kollektiivin, jonka toimintaan toivotamme tervetulleeksi. Toimin myös DIGISOCIETY tutkimusyhteisön (RC) koordinaatioryhmässä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

sirpa.lappalainen@uef.fi

Puhelin

050 572 0271

Tutkimusryhmät ja -projektit

Risteys -kollektiivi: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kasvatus-, koulutus- ja työelämätutkimuksen tutkijakollektiivi
Risteys on moni- ja poikkitieteellinen tutkijakollektiivi, joka muodostuu yhteiskuntatieteilijöistä, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijöistä sekä humanisteista. Kollektiivin jäseniä yhdistää kriittinen yhteiskuntatieteellisesti ja kulttuurintutkimuksellisesti virittynyt näkökulma kasvatukseen, koulutukseen, työelämään sekä hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa.
Tutkimuksellisille intresseillemme on leimallista kiinnostus yhteiskunnallisia erontekoja tuottaviin ja niitä haastaviin kulttuurisiin prosesseihin. Näitä erontekoja ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, rodullistaminen, yhteiskuntaluokka, kansallisuus, etnisyys tai vammaisuus. Tutkijoita yhdistää myös kiinnostus metodologisiin kysymyksiin ja erityisesti laadullisen metodologian kehittämiseen. Erityisosaamista kollektiivissa on etnografisissa, diskurssianalyyttisissa ja narratiivisissa tutkimusotteissa.
Tutkijoiden hankkeet käsittelevät esimerkiksi sosiaalisia ja kulttuurisia kansalaisuuden ideaaleja, eriarvoisuuden muotoja (esim. alueellinen, digitaalinen) lasten ja nuorten elämässä, sukupuolta ja yhteiskuntaluokkaa elettynä ja koettuna, sosiaalisesti rakentuneita kykykäsityksiä koulutuksen ja työelämän konteksteissa, marginaaleja työelämässä ja koulutuksessa, rasismia ja etnisyyttä kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa, intersektionaalisuutta uraohjauksessa sekä aktivismin eri muodot.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut