Eläinfysiologia

Eläimet ovat elinympäristössään jatkuvasti alttiina luonnollisille ja ihmisen aiheuttamille stressitekijöille, jotka vaikuttavat niiden elintoimintoihin molekyyleistä ja soluista aina yksilö- ja populaatiotasolle asti. Eläinfysiologian tutkimusryhmän tutkimuskohteena ovat ektotermisten (vaihtolämpöisten) eläinten, lähinnä kalojen, evolutiivinen ja fysiologinen sopeutuminen pohjoisiin ja arktisiin olosuhteisiin. Tutkimusaiheitamme ovat mm. kalojen fysiologinen lämpötilasopeutuminen, seeprakalan soveltuvuus eläinmalliksi ektotermisten eläinten lämpöbiologiaan ja ihmisen sydämen sähköiseen toimintaan sekä lämpöstressin ja ympäristömyrkkyjen yhteisvaikutukset kalojen sydän- ja verisuonielimistön toimintaan.

Maankäytön vaikutus maanpeitteen muutoksiin sekä ekosysteemin hiilitaseeseen (LANDMOD)

LANDMOD-projekti tarkastelee maankäytön vaikutusta maanpeitteen muutoksiin sekä seurauksiin ilmakehälle. Tutkimuksen tavoitteena on 1) ymmärtää maanpeitteen muutosten nopeutta, voimakkuutta ja mekanismeja eri maankäyttömuotojen alla 2) ja arvioida kuinka maankäyttö vaikuttaa hiilen vapautumiseen ja sitoutumiseen maisematasolla. Sen lisäksi että arvioimme maankäytön vaikutuksia tänä päivänä, tulemme hyödyntämään historiallista satellittiaineistoa arvioidaksemme kuinka maanpeite ja hiilitase ovat muotoutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä menetelmä mahdollistaa myös ennusteiden luonnin siitä, kuinka maanpeite ja hiilitase kehittyvät eri ilmasto- ja maankäyttöskenaarioiden myötä. Näiden menetelmien kautta, tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä siitä, miten ja miksi maanpeitteen muutosten nopeudet ja voimakkuus eroavat eri puolilla pohjoista Fennoskandinaviaa ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on ilmakehään.

Paakinaho lab: Transkriptiotekijöiden ristiinkytkentä syövissä

Tutkimusryhmä:
Ville Paakinaho
Akatemiatutkija, FT, dosentti (molekulaarinen endokrinologia)

Projektitutkija, FaT Niina Aaltonen
Väitöskirjatutkija, FM Laura Helminen
Väitöskirjatutkija, FM Johannes Hiltunen
Projektitutkija, LuK Jasmin Huttunen

Tutkimusprojektit:
(i) Transkriptiotekijöiden ristiinkytkentä mekanismit hyvänlaatuisessa verrattuna pahanlaatuiseen eturauhassyöpään.
(ii) Steroidireseptori-välitteinen lääkeresistenssi eturauhassyövässä.
(iii) Koregulaattoriproteiinit transkriptiotekijöiden ristiinkytkennässä ja niiden merkitys eturauhassyövässä.

CROSSHARES konsortio – jäniseläintutkimus

Lajiutuminen on keskeinen teema evoluutiobiologiassa. Tästä huolimatta, lajiutumiseen johtavat molekulaariset mekanismit tunnetaan huonosti. Omat havaintomme metsjäniksen ja rusakon risteytymisestä Suomessa viittaisivat siihen, että mitokondrioilla olisi lajiutumisprosessissa keskeinen rooli. Mitokondrioiden proteiineista osa on äitilinjasssa periytyvän mitokondrio-DNA:n (mtDNA) ja osa molemmilta vanhemmilta perityn tuman DNA:n tuottamia. Näiden kahden solun osasen yhteensopivuus risteymissä saattaa olla keskeinen mekanismi lajirajan ylläpidossa. Tutkimuksemme tavoitteena on testata mitokondroiden ja tuman yhteensopivuutta sekä siten tunnistaa tämän keskeisiä tekijöitä. Tutkimus ei pelkästään auta ymmärtämään lajiutumismekanismeja, vaan tuo uutta tietoa mitokondrioiden toiminnasta, mitokondrioiden ja tuman välisestä viestinnästä sekä ihmisen aineenvaihduntasairauksien tautimekanismeista.

Risteymätutkimuksen lisäksi olemme myös laajemmin kiinnostuneita jänisten loisista, populaatiogenetiikasta, evoluutiosta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista rusakon ja metsäjäniksen levinneisyyteen ja ekologiaan.

Verisuonibiologian tutkimusryhmä (Laakkonen)

Tutkimusprojektit:
Verisuoniepämuodostumiin vaikuttavat tekijät
Aortan laajentuman tautimekanismit
Hippo signalointireitin merkitys verisuonisairauksissa
Uudet hoitokohteet iskeemiseen sydänsairauteen

Tekijät:
PI Johanna Laakkonen
Akatemiatutkija, FT, dosentti (molekulaarinen lääketiede)
A.I. Virtanen instituutti

Projektitutkija FT Suvi Jauhiainen
Väitöskirjatyöntekijä, FM Henna Ilmonen
Väitöskirjatyöntekijä, FM Miika Kiema
Väitöskirjatyöntekijä, FM Heidi Pulkkinen
Lääketieteen yo Emma Luoto
Lääketieteen yo Heta Rasinkangas
Lääketieteen yo Akseli Kivistö-Rahnasto
LuK Mila Jäntti
Biolääketieteen yo Liinu Kilpeläinen
Biolääketieteen yo Jimi Virkkala

Molekyylimallinnuksen ja lääkeainesuunnittelun tutkimusryhmä

Molekyylimallinnus ja lääkeainesuunnittelu tutkimusryhmässämme etsitään uusia lääkeaineita, tutkitaan lääkeaineiden vuorovaikutuksia proteiinien kanssa ja rakennetaan kohdeproteiinimalleja. Lääkeaineen kohdeproteiinin rakennetta voidaan hyödyntää selvitettäessä siihen tunnetusti sitoutuvien lääke- tai muiden molekyylien välisiä vuorovaikutuksia sekä etsittäessä uusia lääkeaineita virtuaalisesti. Kohdeproteiinin rakenteesta voidaan yleensä tunnistaa lääkeaineen sitoutumispaikka. Telakointi eli kohdeproteiinin ja lääkeaineen rakenteiden toisiinsa sovittamisen avulla voidaan ennustaa miten hyvin erilaiset pienmolekyylit voisivat sitoutua ko. proteiinin sitoutumispaikkaan.

Vastaranta Research Syndicate

Vastaranta Research Syndicate (VRS) on itse-organisoituva itsenäisten tutkijoiden joukko, joilla on yhteisiä tieteellisiä mielenkiinnon kohteita. Me pyrimme viihtymään työssämme, käyttää aikamme hyvien asioiden edistämiseen ja pelastaa maailma samalla kun meillä on hauskaa.