Tarkenna hakuasi

Akkuteknologian opetus-, tutkimus- ja kehitysympäristö; kehittämishanke (AUTOT1) profiilikuva

Akkuteknologian opetus-, tutkimus- ja kehitysympäristö; kehittämishanke (AUTOT1)

Projekti
01.03.2024 - 28.02.2026
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Akkuteknologian opetus-, tutkimus- ja kehitysympäristö; kehittämishanke (AUTOT1) rahoittajan logo Akkuteknologian opetus-, tutkimus- ja kehitysympäristö; kehittämishanke (AUTOT1) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Tavoitteet.
Kone- ja energiateknologiasektori on oleellinen tekijä sekä ilmastotavoitteiden että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä vaatii myös alueellisesti TKI-intensiteetin kasvattamista ja yrityslähtöisen innovaatiotoiminnan edistämistä. Tätä tavoitetta silmällä pitäen yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä on syytä tiivistää kattaen tuotteiden koko arvoketjun. Tässä tavoitteessa on oleellista, että yliopiston opetus- ja tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa asiantuntijoiden kouluttamisen räätälöidysti yritysten tarpeisiin kuin myös yhteisten TKI-yhteistyömallien ja toimintatapojen kehittämisen.

Vihreän siirtymän vauhdittaminen edellyttää entistä nopeampaa fossiilittomiin ja päästöttömiin energiamuotoihin siirtymistä, jossa tuuli- ja aurinkoenergialla tulee olemaan merkittävä rooli. Toisaalta liikenne on edelleen huomattava fossiilisten polttoaineiden kuluttaja ja hiilijalanjäljen tuottaja. Molemmissa näissä tapauksissa sähköenergian häviötön varastointi on oleellinen tekijä, jotta tulevaisuudessa päästään 0-päästötavoitteisiin. Ladattavat akut edustavat yhtä teknologiaa sähköenergian varastointiin ja akkujen tarve onkin arvioitu kasvavan viisinkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomi voi nousta tässä kilpailussa kokoaan suuremmaksi tekijäksi johtuen rikkaista malmivaroistaan ja jo tällä hetkellä yli 90 % päästöttömästä sähköntuotannostaan. Useat Suomessa toimivat kaivos- ja metalliyritykset investoivat voimakkaasti akkumateriaalien tuottamiseen, ja suunnitteilla on jopa useita akkukemikaali- ja akkutehtaita. Kyseinen siirros vaatii myös panostusta tutkimukseen ja koulutukseen, sillä akkuosaajien tarve usealla eri sektorilla myös raaka-ainetuotannon ulkopuolella tulee kasvamaan tuhansilla työntekijöillä.

Edellä kuvattuja tarpeita varten haettavassa hankkeessa rakennetaan UEF:iin uusimpien akkuteknologioiden ja -materiaalien kehittämiseen keskittyvä tutkimus-, koulutus- ja kehittämislaboratorio. Hankkeella vastataan yleisesti vihreään siirtymään liittyviin haasteisiin sekä spesifisesti kansallisen ja alueellisen elinkeinoelämän tarpeisiin liittyen uusiutuvan energian entistä laajamittaisempaan käyttöön ja teknisten ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen eteenkin kone- ja energiateknologian piirissä. Tähän oleellisesti liittyy uusimpien akkuteknologioiden tutkimus ja kehittäminen, sekä alaan liittyvien asiantuntijoiden koulutus. UEF:ssa tämä realisoituu Teknillisen fysiikan laitoksen uudessa DI-koulutuksessa.

Toimenpiteet.
Hankekokonaisuuden puitteissa varusteltavan akkutestaus- ja koulutuslaboratorion ympärille rakennetaan yhteistyöverkosto, johon kuuluu laaja-alaisesti sekä alan yrityksiä kuin myös paikallisia toimijoita. Laboratorion varustelussa huomioidaan erityisesti yritysrelevanssi siten, kuin se laboratoriomittaskaalassa on mahdollista. Laboratoriosta kehitetään toimiva kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää yritysten tutkimusprojekteissa ja pienimuotoisissa tilaustutkimuksissa sekä tulevien diplomi-insinöörejä koulutuksessa akkualan asiantuntijoiksi. Hankkeessa luodaan tiivis pohja yritys- ja sidosryhmäyhteistyölle luomalla toimintatavat mm. pilotointien ja opinnäytetöiden toteuttamiseksi sekä uusimman tieteellisen tiedon jakamiseksi.

Tulokset.
Hankkeen tuloksena saadaan UEF:lle monikäyttöinen akkutestauslaboratorio, jota hyödynnetään yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä, UEF:ssa käynnistyneessä DI-koulutuksessa sekä soveltavassa tutkimuksessa. Hankkeen myötä saavutetaan paremmin toimiva yritysten ja yliopiston välinen vuoropuhelu ja osaamisen jakaminen, mikä tukee yrityslähtöistä TKI-toimintaa vahvistaen paikallista innovaatioekosysteemiä ja luo edellytyksiä uusien työpaikkojen luomiseksi alueelle. Konkreettisina tuloksina ovat yritysten ja yliopiston yhteishankkeet, yrityksiin siirtyvät akkualaan erikoistuneet tuoreet DI:t sekä tutkimustiedon syventyminen.