Tarkenna hakuasi

Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys profiilikuva

Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys

Projekti
Päättynyt 01.10.2021 - 31.01.2022
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Alueellisen opintolainahyvityskokeilun esiselvitys rahoittajan logo

ALUEELLISEN OPINTOLAINAHYVITYSKOKEILUN ESISELVITYKSESSÄ KARTOITETTIIN KOKEILUN REUNAEHDOT JA TEHTIIN EHDOTUS KOKEILUN MALLISTA.

Johtajat

Suomessa on jo pitkään seurattu Norjassa erityistukialueella toteutettuja tukitoimia, joiden tarkoituksena on tehdä maan pohjoisimpia kuntia houkutteleviksi asumisen, työn ja yrittäjyyden (Stortinget 2004; Nesseby 2021). Yksi Norjassa toteutetuista tukitoimista on opintolainahyvitysmalli, jota suunnitellaan kokeiltavaksi Suomessa. Opintolainahyvityskokeilun tavoitteeksi Suomessa on asetettu uusien ratkaisujen löytäminen harvaan asuttujen alueiden osaavan työvoiman saatavuusongelmiin. Valtioneuvoston asettama harvaan asuttujen alueiden työryhmä (HAMA) on esittänyt Norjassa käytössä olevan opintolainanhyvitysmallin kokeilua yhtenä ratkaisuna harvaan asuttujen alueiden työvoiman saatavuuteen.

HAMA-työryhmän loppuraportissa (Lukkari & Åström 2019) on esitetty harvaan asutun maaseudun toimenpide-ehdotukset ja niiden perustelut harvaan asutun maaseudun kehittämiseksi. Keskeisin toimenpidekokonaisuus käsittelee verotusta ja taloudellisia tukia (ml. opintolainahyvitys), joiden johtoajatuksena on asuinpaikkaan perustuva eli niin sanottu positiivinen erityiskohtelu ihmisten yhdenvertaisuuden ja maaseutupoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska näillä toimenpide-ehdotuksilla on kytkentöjä muun muassa perustuslakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, on niistä suoritettu valtiosääntöoikeudellinen ennakkoarviointi (Ojanen 2021).

Ministeriöiden välisen työnjaon mukaan opintotukijärjestelmän kehittäminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka sai Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän ehdotuksen alueellisesta opintolainahyvityksestä arvioitavaksi ja valmisteltavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö määritteli esiselvityksen tavoitteet ja toteutti tarjouskilpailun, jonka perusteella se tilasi esiselvityksen Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta ja lainsäädäntötutkimuksen tutkimusryhmältä. Esiselvitys toteutettiin lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. Alueellisen opintolainahyvityksen jatkovalmistelun vastuu on opetus- ja kulttuuriministeriöllä sen toimialan mukaisesti.

Esiselvityksen tavoitteena on luoda edellytyksiä opintolainahyvitystä koskevan määräaikaisen kokeilun toimenpanoon edellä mainitun oikeudellisen ennakkoarvioinnin mahdollistamalla tavalla. Kokeilun tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen harvaan asutuilla alueilla Norjan mallin mukaisen opintolainahyvityksen avulla. Toimenpiteen tavoiteltu vaikutusmekanismi on tärkeä ja ajankohtainen.

Ensimmäiseksi luodaan katsaus Norjan erityistukialueeseen ja opintolainahyvitysjärjestelmään. Seuraavaksi tarkastellaan kokeilun lähtökohtia Suomessa työvoiman saatavuuden ja alueellisen liikkuvuuden, opintotukijärjestelmän sekä työllisten tutkinnon suorittaneiden alueellisen sijoittumisen osalta. Opiskelijoiden näkemysten selville saamiseksi toteutettiin kysely, jolla selvitettiin opiskelijoiden halukkuutta hyödyntää alueellista opintolainahyvitystä ja työskennellä harvaan asutulla alueella.

Esiselvityksessä on kartoitettu alueellisen opintolainahyvityksen toteuttamisen reunaehdot sekä suunnittelussa huomioitavat tekijät, kuten kokeilun tavoite, opintolainahyvityksen vaikutusmekanismi, kokeilualue, kohderyhmä, opintolainahyvityksen suuruus ja määräytymisperuste, kokeilun kesto ja rahoitus sekä niihin sisältyvät vaihtoehdot.

Alueellisen opintolainahyvityksen vaikuttavuutta tarkastellaan suhteessa sille asetettavissa oleviin ja mahdollisiin tavoitteisiin siitä, miten alueellinen opintolainahyvitys vaikuttaa opiskelijoiden muuttopäätöksiin ja/tai halukkuuteen tehdä työtä harvaan asutulla alueella. Kokeilun vaikuttavuutta tarkastellaan myös säädösehdotusten vaikutusten arviointikehikolla taloudellisten vaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Lisäksi otetaan huomioon, miten kokeilu vaikuttaa viranomaisten toimintaan.

Lähteet

Lukkari, T. & Åström, C. (2019). Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019: 22.

Nesseby (2021). Flytt til Nesseby of få gratis barnehage, Sfo og boligtomt.

Ojanen, T. (2021). Perustuslaillinen ennakkoarvio harvaan asuttujen alueiden vero- ja aluetukiin liittyvistä kysymyksistä.

Stortinget (2004). Innstilling fra kommunalkomiteen om rikt mangfold i nord. Om tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Innst. S. nr. 176 (2003–2004)

Ajankohtaista

OKM Uutinen 1.10.2021 Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta esiselvitys

Esitys esiselvityksen luovutustilaisuudessa

Avainsanat