Tarkenna hakuasi

Bioboost - Pohjois-Savon biotalouteen boostia profiilikuva

Bioboost - Pohjois-Savon biotalouteen boostia

Projekti
01.10.2023 - 30.04.2026
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Bioboost - Pohjois-Savon biotalouteen boostia rahoittajan logo Bioboost - Pohjois-Savon biotalouteen boostia rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy (päähankkeen toteuttaja).

BioBoost -hankkeessa toteutetaan laaja-alaisesti kenttätestauksia ja pilotointeja yhdistäen Itä-Suomen yliopiston ja Savonian osaamista ja infran hyödyntämistä uusien biopohjaisten materiaalien valmistuksessa yhdessä paikallisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke keskittyy eritoten yritysten kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen, fossiilittomien uusien tuotteiden tuottamiseen ja vetytalouden tehostamiseen paikallisesti. Hankekonsortio on aiemmissa hankkeissa kehittänyt ja pilotoinnut kustannustehokkaan toimintamallin hanketoimijoiden ja yritysten välille. Hankekonsortiolle valmistuu syksyllä 2023 jatkuvatoiminen terminen biomassareaktori (Biomassareaktori -hankekokonaisuus), jolla voidaan laaja-alaisesti prosessoida biotalouden materiaaleja biohiilen tuottamiseksi.
Biopohjaisia materiaaleja pystytään prosessoimaan laaja-alaisesti konsortion laitekannalla kuten biokaasuntuotanto, fermentointi ja hidaspyrolyysi nestemäisiksi ja kiinteiksi materiaaleiksi. Näitä on aiemmin kehitetty ja testattu mm. kierrätyslannoitteiksi, komposiittien raaka-aineiksi, turpeettomiksi kasvualustoiksi ja kasvitautien torjuntaan. Tavoitteena on tedetä laboratoriomittakaavasta kohti pilotointia ja kenttäkokeita, kuten parhaillaan toteutettavalla jatkuvatoimisella termokemiallisella biomassareaktorilla. Rektorilla pystytään valmistamaan sekä kiinteitä aineita (biohiili) että nesteitä (tisleet) jopa muutaman tuhannen litran eriä, joita on tarkoitus testata todellisissa kasvatuskokeissa sekä kasvihuoneissa, että pellolla ruutumittakaan kokeissa.
Hankkeen strategisina tavoitteina on (1) kehittää Pohjois-Savon alueen toimijoiden biotalouden raaka-aineisiin ja tuotteiden TKI:hin liittyvää osaamista, (2) vahvistaa osaamisen ja uusien teknologioiden hyödyntämistä palvellen yritysten tarpeita, (3) lisätä kaupallistamista tukevan kriittisen tiedon jakamista/tiedonsiirtoa alueen alan toimijoiden kesken, (4) edistää edellä mainittuun osaamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa sekä (5) edistää kiertotaloutta Pohjois-Savossa mm. mahdollistamalla maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden markkinoiden kehittymistä.
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat pohjoissavolaiset biotalouden yritykset, palveluyritykset, toiminnanharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Lisäksi kohderyhmänä ovat biotalousalan toimijat ja viranomaistahot laajemmin kansallisesti.