Biogeokemian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, alkaen molekyylitasolta ja ulottuen ekosysteemitasolle.

Tutkimusalueisiimme kuuluvat: erilaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa muuttuvien kasvihuonekaasudynamiikan ja hiilensidonnan analysointi erikoistuen erityisesti sulavaan ikiroutaan (ilmastonmuutoksen vaikutukset). Tutkimme biomassan tuotannon (bioenergia, maatalous) ilmasto- ja ympäristövaikutuksia sekä kivennäis- että orgaanisilla mailla (metsäbiomassat / maatalouden biomassat). Tavoitteenamme on kehittää kestäviä biomassan tuotantotapoja, jotka käyttävät tehokkaasti ravinteita ja omaavat alhaiset kasvihuonekaasupäästöt (maankäyttömuotojen muutosten aiheuttamat vaikutukset). Lisäksi tutkimusalueisiimme kuuluvat vesiympäristöjen hiilen ja typen kiertojen tutkiminen sekä erilaisten häirintämekanismien aiheuttamat vaikutukset maan hiilen kiertoon ja päästöihin.

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä joulukuussa 2021

Biogeokemian tutkimusryhmässä toteutettava tutkimus keskittyy tutkimaan ilmakehän kasvihuonekaasujen ja ilmakehäkemian kannalta tärkeiden reaktiivisten kaasujen taustalla olevia prosesseja. Ekosysteemit voivat toimia erilaisten kaasujen lähteinä tai nieluina, kuten esimerkiksi hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), typpimonoksidi (NO), typpihapoke (HONO) ja biogeenisesti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (BVOC). Kaikilla näillä kaasuilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksessa. Tavoitteemme on kasvattaa tietämystä liittyen edellä mainittujen kaasujen (CO2, CH4, N2O, NO, HONO, BVOC) dynamiikkaan maataloudessa, metsissä, ikirouta-alueilla sekä vesistöympäristöissä sekä niiden biogeokemiallisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin, jotka vaikuttavat päästöihin. Biogeokemian tutkimusryhmässä on noin 25 jäsentä ja heidän erikoistumisalat ovat maaperätieteissä, ympäristötieteissä, kasvihuonekaasupäästöissä, mikrobiologiassa, stabiileissa isotoopeissa, limnologiassa, prosessimallinnuksessa ja ilmakehäfysiikassa. Tutkimuksemme on hyvin poikkitieteellistä yhdistäen erilaisen osaamistaustan omaavien tutkijoiden erikoistumisalat. Teemme yhteistyötä ympäri maailman johtavien tutkijoiden kanssa. Lisäksi tutkimusryhmämme on erittäin kansainvälinen, sillä yli 50% ryhmän jäsenistä on kotoisin Suomen ulkopuolelta.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Julkaisut