Tarkenna hakuasi

Elämystalous metaversumissa profiilikuva

Elämystalous metaversumissa

Projekti
01.07.2023 - 30.06.2025
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hanketta rahoittaa Business Finland.
Hanketta toteuttaa yhteistyössä VTT (koordinaattori) ja Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos.

Johtajat

Hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia yrityksiä, ja julkista päätöksentekoa 1) laatimalla tiekartta teknologian, luovuuden, matkailun ja tapahtumien järjestämisen perusteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämiseksi arvonluonnissa, 2) rakentaa uudenlaista data-analyysia, tutkia ja vauhdittaa palveluinnovaatioiden esittelyjä tunnistettujen verkostojen sisällä ja 3) antaa poliittisia suosituksia siitä, miten edistää elämysteollisuuden kasvua ja kehitystä sekä alueellisella että kansallisella, fyysisellä ja virtuaalisella tasolla.

Yleisenä tutkimustavoitteena on löytää tapoja, joilla alue- ja valtiotason päätöksenteko voi tukea monimutkaisten palvelutuotteiden luomista ja siten tuottaa kansainvälisesti kilpailukykyisiä elämyksiä, jotka sulauttavat yhteen onnistuneesti digitaaliseen ja fyysiseen maailman.

Työ toteutetaan seuraavien viiden työpaketin alla.

WP1 Sektorikartoitus

Tavoite: Kehittää ymmärrystä arvon luomisesta elämysteollisuuden aloilla

Tehtävä 1.1 Tunnistetaan yhteistoiminnallisten arvonluontimahdollisuudet elämysteollisuuden alojen välillä
Tehtävä 1.2 Arvioidaan generatiivisen tekoälypohjaisen analyysin tuloksia kokemusalan ympäristössä

WP2 Elämysteollisuuden alojen yhteistyö ja osuustoiminta

Tavoite: Ymmärtää, millaisia elämysteollisuuden alojen verkostoja on yritysten ja muiden sidosryhmien välillä Suomessa

Tehtävä 2.1 Verkostoanalyysi. Tutkitaan elämysteollisuuden alojen suurimpien toimijoiden toimintaa ja verkostoja, joihin nämä organisaatiot kuuluvat.
Tehtävä 2.2 Verkostoypologiat. Kehitetään sidosryhmähaastatteluja hyödyntämällä verkostokarttoja, joissa on tietoa yhteistyön luonteesta ja siitä, miten merkittävimmät (vahvimmat) yhteistyöt syntyivät.

WP3 Monimutkaisten palvelutuotteiden menestystekijät

Tavoite: Tunnistaa menestystekijät ja menestyksen syyt

Tehtävä 3.1 Tunnistetaan mittarit onnistumisen mittaamiseen: millaisia onnistumisen indikaattoreita on olemassa elämysteollisuuden toimialoille eri tietolähteistä.
Tehtävä 3.2 Luodaan ymmärrsy elämyteollisuuden toimialojen rakenteen alueellisista eroista
Tehtävä 3.3 Verrataan verkostorakenteita ja verkostomenestystä: Yhdistämällä dataa T2.2:sta ja T3.1:stä havainnollistetaan erilaisten verkostorakenteiden vaikutusta elämysteollisuuden menestykseen.
Tehtävä 3.4 Tunnistetaan elämsyteollisuuteen liittyvien strategioiden ja poliittisten linjausten alueelliset erot ja kasvun esteet
Tehtävä 3.5 Tuetaan tutkimuksen avulla monimutkasten palvelutuotteiden tuotekehitystä

WP4 Päättymättömät elämykset

Tavoite: Ymmärtää elämysteollisuuden alojen digitalisaatiota ja päättymättömien elämystuotepalveluiden potentiaalia suomalaisille yrityksille

Tehtävä 4.1 Kansainvälinen benchmarking. Tunnistetaan vertailuanalyysin avulla julkisten toimijoiden tukimekanismeja päättymättömien elämysten taustalla huippukokemuksiin perustuvissa  ja tutkitaan, miten suomalaiset elämysteollisuusyritykset voivat hyötyä kyseisissä maissa kehitetyistä parhaista käytännöistä.
Tehtävä 4.2 Tapaustutkimukset. Valitaan 3-5 aluetta Suomesta päättyättömien elämysten tapaustutkimuksen kohteeksi. Hyödynnetään haastatteluja ja yhteiskehittämistyöpajoja kansallisten tietoalustojen, politiikan välineiden, alueellisten toimijoiden ja verkoston sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen sekä arvoketjun/klusterin/ekosysteemin kehittämisen liittyvien tekijöiden selvittämiseksi.

WP5 Julkaisut, viestintä ja projektin hallinnointi

Tavoite: Kehitetään elämysteollisuuden arvonluonnin tiekartta ja mittarit kehityksen seuraamiseksi

Tehtävä 5.1 Tiekartta (elämysteollisuuden menestystekijät): Kuvataan elämysteollisuuden menestystekijät (ml. keskeisten toimijoiden roolit, ekosysteemien hallintamallit ja muut välineet) ja ehdotetaan toimenpiteitä elämysteollisuuden kehityksen edistämiseksi.
Tehtävä 5.2 Menestyksen mittareiden ja indikaattoreiden kehitys osaksi tiekarttaa
Tehtävä 5.3 Infografiikka ja datan visualisointi
Tehtävä 5.4 Politiikkasuositukset ja tiedon jalkauttaminen: Työpaketit 1-5 tuottavat kukin yhden politiikkasuosituksen poliittisen päätöksenteon tueksi.
Tehtävä 5.5 Projektinhallinta

Yhteistyö

Avainsanat