Esimerkkiryhmä

Päättynyt. 01.01.2019 - 18.03.2021

Tutkimusryhmä

Ingressi. Tämä teksti tulee näkyviin Connectin haussa. Esittele tässä kohdassa tutkimusryhmäsi idea. Jos tutkimusryhmäsi nimi on lyhenne, avaa se tässä.
Vesivarojen kestävä yhteiskäyttö (WATER) -tutkimusyhteisö yhdistää laaja-alaisesti Itä-Suomen yliopiston vesitutkijoita ja tutkimusryhmiä. Vesitutkimuksen tavoitteena on tehdä kansainvälisesti korkeatasoista vesialan tutkimusta ja kouluttaa vesialan osaajia. Pyrimme tutkimuksen keinoin parantamaan vesivarojen kestävää ja vastuullista yhteiskäyttöä yhdistämällä tutkijoiden osaamista yli laitos- ja tiedekuntarajojen.

Lyhyt kuvaus. POISTUVA KENTTÄ, älä täytä!

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Esimerkkiryhmä rahoittajan logo

Muut rahoittaja(t)

Joensuun kaupunki

Esimerkkiryhmä rahoittajan logo

Pitkä kuvaus. Tekstikenttä ryhmän tavoitteiden, tutkimusasetelman yms. kuvaamiseen. Muista otsikoiden tasot. Tässä kentässä voit

 • tehdä luetteloita
 • lihavoida tekstiä
 • lisätä tekstiin linkkejä.

Otsikko (heading 3)

Itä-Suomen yliopiston vesitutkimusyhteisö pyrkii Suomen kansainvälisesti tunnetuimmaksi vesitutkimusorganisaatioksi vuoteen 2030 mennessä (tavoite). Saavuttaakseen tämän tavoitteen yhteisö tukeutuu kolmeen pilariin:

 • Tutkimus: Tuotamme vesialalle käyttökelpoisia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen.
 • Koulutus: Tarjoamme korkeatasoista ja ajantasaista tietoa nykyisille ja tuleville vesialan toimijoille.
 • Vaikuttavuus: Olemme luotettava tiedonlähde ja tieteeseen perustuvan tiedon tuottaja päätöksenteon tueksi.

Rahoittajat

Kerro tässä tekstikentässä tutkimusryhmän rahoittajista (erillinen rahoittajat-kenttä tarkoitettu projekteille). Ryhmämme tutkimusta rahoittavat Koneen säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Suomen Akatemia.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.01.2019 - 18.03.2021

  Esimerkkiotsikko (muokattava sisältörakenne, tekstielementin otsikko)

  Ihmisten elämäntilanteiden ja näkemysten moninaisuus haastaa niin hoidon ja ennaltaehkäisyn kuin sosiaalipalvelutkin. Nykyisten ja uusien hoitojen ja palveluiden, hoito- ja palvelukäytäntöjen, työmenetelmien ja ehkäisevien toimien vaikuttavuutta on tutkittava, jotta rajalliset resurssit osattaisiin kohdistaa ja käyttää mahdollisimman vaikuttavasti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen edellyttää palveluilta hyvää saatavuutta, laatua ja joustavuutta sekä haastaa siilomaiset työskentelytavat.

  Lainaus. Nämä voimavarat määrittävät henkilön tosiasiallisia mahdollisuuksia (capability) hyvinvointiin ja terveisiin elintapoihin.

  • Aineisto ja menetelmät (haitarin otsikko)

   +

   Tutkimushanke hyödyntää kansallisia rekistereitä, haastatteluita ja kyselyitä

   PROMEQ-hankkeen keskeinen tavoite on tuottaa kansalaislähtöisiä toimintamalleja ja nivoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet ja tarvittavat sosiaali-, terveys- ja työvoimapalvelut nykyistä koordinoiduimmiksi kokonaisuuksiksi tukemaan valittujen kohderyhmien terveyttä ja hyvinvointia, sekä käyttää yhteiskunnallista markkinointia (ts. sosiaalinen markkinointi) tukemaan viestin perille menoa ja vuorovaikutusta.

   Tavoitteen saavuttamiseksi hanke hyödyntää useita tietolähteitä, kuten kansallisia rekistereitä, fokusryhmähaastatteluita, työpajatyöskentelyä ja kyselylomakkeita, sekä toteuttaa useita kohderyhmien kanssa yhdessä suunniteltuja toimintamalleja interventioina ja kokeiluina.

   Fokusryhmähaastatteluilla ja työpajojen avulla kartoitetaan kohderyhmien tilanne

   PROMEQ-hanke lähtee liikkeelle siitä, että kunkin kohderyhmän kanssa yhdessä identifioidaan ensin keskeiset voimavarat ja puutteet heidän terveydessään, elintavoissaan, elinoloissaan ja hyvinvoinnissaan. Tämän jälkeen määritellään yhdessä keinot, jotka he kokevat mielekkäiksi, motivoiviksi ja vaikuttaviksi ongelmien korjaamiseen. Saadun tiedon pohjalta räätälöidään kullekin ryhmälle toimintamallit, joita kokeillaan yhden vuoden ajan.

   Ennen kokeiluja tutkittaville tehdään alkukysely, ja toimien vaikuttavuutta seurataan kahdesta kolmeen mittaukseen kokeilun aikana. Aineisto kerätään fokusryhmähaastatteluina, työpajatyöskentelynä ja kyselyjen ja haastattelujen avulla. Digitaalisia kanavia ja aineistonkeruun menetelmiä käytetään soveltuvasti esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien kanssa.

   Metsämaisema
   Tutkimusta tehdään erilaisissa metsissä. Tämä teksti on kirjoitettu kuvateksti-kenttään mediakirjastossa.

   Ennen kokeiluja tutkittaville tehdään alkukysely, ja toimien vaikuttavuutta seurataan kahdesta kolmeen mittaukseen kokeilun aikana. Aineisto kerätään fokusryhmähaastatteluina, työpajatyöskentelynä ja kyselyjen ja haastattelujen avulla. Digitaalisia kanavia ja aineistonkeruun menetelmiä käytetään soveltuvasti esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien kanssa.

  • Politiikkasuositukset (haitarin otsikko)

   +

   PROMEQ politiikkasuositus 1

   Mikko Mäntysaari ja Sami Ylistö: Pitkäaikaistyöttömien monialainen palveluohjaus on kustannusvaikuttavaa.

   PROMEQ politiikkasuositus 2

   Kati Närhi, Sari Rissanen, Elisa Tiilikainen, Sirpa Kannasoja ja Hanna Ristolainen: Ikäihmisten yksinäisyyttä voi vähentää – palveluohjauksen käytäntöjä uudistettavaIkäihmisille suunnattu osallistava ryhmämuotoinen palveluohjaus -pienoisesite.

   PROMEQ politiikkasuositus 3

   Sanna Aaltonen ja Antti Kivijärvi: Digitaalisista nuorisopalveluista apua yksinäisyyteen.

  Research methods (muokattava sisältörakenne, tekstielementin otsikko)

  Tunnelmia tutkimuspaikoilta (muokattava sisältörakenne, tekstielementin otsikko)

  Tämän kuvan kuvateksti mediakirjastossa lisättynä.
  Tämän kuvan kuvateksti mediakirjastossa lisättynä.

  Video (muokattava sisältörakenne, tekstielementin otsikko)

  Muuttuvan maailman monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää kykyä ajatella ja yhdistää asioita uudella tavalla. Itä-Suomen yliopisto vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin korkeatasoisella ja tieteidenvälisellä tutkimuksella ja koulutuksella. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta.

  Videoupotus muokattavan sisältörakenteen tekstikentässä:

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

Linkit

Tiedostot