EUARENAS - Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy

01.01.2021 - 30.06.2024

Tutkimusryhmä

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjeman rahoittamassa EUARENAS-hankkeessa tutkitaan, kuinka yhteiskunnalliset liikkeet yhdessä paikallishallinnon uudistusaloitteiden ja paikallisten kokeilujen kanssa voivat saada liikkeelle poliittisia muutoksia ja inklusiivisia ja osallistavia hallinnan muotoja. Lisää tietoa hankkeesta löydät verkkosivulta https://www.euarenas.eu/
Ryhmän sivut

Ajanjakso

01.01.2021 - 30.06.2024

    TUTKIMUSRYHMÄN KUVAUS

    Kun erilaiset kansalaisten osallistumismuodot ovat alkaneet muuttaa hallinnan kulttuuria, kaupungeista on kehittynyt elintärkeitä osallistumiskanavia ja laboratorioita eurooppalaiseen politiikkaan ja julkiseen hallintaan sekä inklusiivisuuden, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Paikallisesti on alettu edistää myös asioita, joita ei ole huomioitu tai jotka on jätetty marginaaliin kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa.

    EUARENAS-tutkimushankkeessa lähestytään näitä poliittisia innovaatioita käytännöllisesti ruohonjuuritasolta lähtien. Tarkastelu keskittyy erityisesti siihen, kuinka yhteiskunnalliset liikkeet yhdessä paikallishallinnon uudistusaloitteiden ja paikallisten kokeilujen kanssa voivat saada näitä innovaatioita liikkeelle. Hankkeen tulokset etenkin konkreettisista tavoista vahvistaa osallistavaa ja keskustelevaa demokratiaa paikallistasolla auttavat kiinnittämään huomiota myös kansalaisten ja poliittisen päätöksenteon väliseen yhä ilmeisempään ja kasvavaan kuiluun sekä EU:ssa että muualla.

    Hanke vastaa keskeiseen eurooppalaiseen haasteeseen – tarpeeseen vahvistaa demokraattisen julkisen vaikuttamisen legitiimiyttä ja tunnistamista sekä sitoutumista siihen.

    EUARENAS ei ole tyypillinen akateeminen tutkimushanke. Se ylittää tieteenalojen ja asiantuntijuuksien rajoja ja kehittää kattavaa näkemystä sosiaalisesta muutoksesta ja oppimisesta. Se tuo myös yhteen eri toimijoita, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, kansalaisten osallistumista edistäviä tahoja ja hankkeen yliopistoja.

Ryhmän jäsenet - UEF