Tarkenna hakuasi

FOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle profiilikuva

FOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2025
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

FOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle rahoittajan logo FOODNUTRI: kansallisen infrastruktuurihankkeen jalkauttaminen Pohjois-Savon alueelle rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päähankkeen toteuttaja) ja Savonia-ammattikorkeakoulu oy.

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Tarve:

Ruokaympäristö on voimakkaassa muutoksessa ja mm. siirtymisellä kestävän kehityksen mukaiseen ruoantuotantoon ja -kulutukseen on suuri tarve. Kuluttajilla siirtymä kasviproteiinin lähteisiin ei ole kuitenkaan kovin nopeaa. Uusia vaihtoehtoja tarvitaan lisää markkinoille, jotta kuluttajat löytäisivät houkuttelevia, helppokäyttöisiä ja itselleen maistuvia vaihtoehtoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpidossa on käynyt selväksi ruoan suolistovälitteisten ja suolen mikrobivälitteisten vaikutusten merkitys. Ruoanlaatu vaikuttaa suolen mikrobikoostumukseen ja näin ollen myös sen muutosten kautta ihmisen aineenvaihduntaan. Taustalla olevia ruoan ominaisuuksiin ja toisaalta ihmisen fysiologiaan liittyviä mekanismeja tunnetaan kuitenkin varsin huonosti, erityisesti uusien ruoanlähteiden kuten kasviproteiinilähteiden osalta.

Terveyttä ja hyvinvointia voidaan mitata eri tavoin, mutta ruokavalion mittaamiseen ei ole yleistä, nopeasti ja helposti käytettävää, mittaria edes terveydenhuollossa. Ruokavalio on kuitenkin terveyden ja kroonisten sairauksien riskin kannalta erittäin tärkeässä roolissa.

Tarve itse raportoidun terveysdatan hyödyntämiselle terveydenhuollossa on nostettu keskeiseen asemaan myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa. Nykymenetelmät ruokavalion mittaamiseen ja palautteen antamiseen vaativat paljon aikaa ja vahvaa asiantuntijuutta.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on 1) tehostaa ja vahvistaa alueellista asiantuntijuutta sekä tutkimus- ja kehitysalustaa osana kansallista infrastruktuuria, kehittää tutkimusalustan osat avoimiksi tutkimus- ja kehittämistuotteiksi tai -palveluiksi, ja 2) tuottaa digitaalinen järjestelmä yksilön ruokavalion laadun mittaamiseen ja automaattisen palautteenantoon ja 3) selvittää kuluttajien asenteita täysin uudenlaisille ruoille tai raaka-aineille sekä digitaaliselle palautteenantojärjestelmälle.

Ratkaisut:

Kyseessä on hankekokonaisuus (tämä kehittämishanke ja erikseen haettava investointihanke). Pystytämme modulaarisen suolimallin, jonka avulla voidaan selvittää mm. kasviproteiinien tai ns. uuselintarvikkeiden tai niiden komponenttien hyötyjä tai haittoja terveyden kannalta jo varhaisessa tuotekehityksen vaiheessa. Kehitämme malleja kuluttajalähtöisen tiedon keräämiseen mm. uusiin ruoanlähteisiin ja niiden hyväksyttävyyteen liittyen. Ruokavalioindeksi on tieteellisesti validoitu lyhyehkö kysely, joka mittaa ruokavalion laatua
ja jonka avulla voi antaa palautetta ruokavaliosta. Luomme palvelumuotoilu ja käyttäjien tarpeet huomioiden sähköisen järjestelmän, jossa henkilö täyttää kyselyn ja saa automattisesti palautteen ruokavaliostaan. Palaute sisältää myös konkreettisia raaka-aine-, elintarvike- ja lounasvinkkejä.

Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-AMK (osatoteuttaja). Hanke liittyy myös kansalliseen FOODNUTRI-tutkimusinfrastruktuurihankkeeseen.

Tulokset ja vaikuttavuus – alueellinen vaikutus:

Alueellinen FOODNUTRI-hanke mahdollistaa aktiivisen mukanaolon osana laajaa, kansallista tutkimus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittämishanketta. Sekä alueellisesti että kansallisesti keskeisenä tavoitteena on selvittää mahdollisuutta näiden tutkimus- ja kehitysalustojen avaamiseksi eri sidosryhmille.

Hanke tuo ratkaisuja edellä mainittuihin tarpeisiin tukien kansainvälisen tieteellisen tason tutkimusalustallaan yhä innovatiivisempien ruokien kehitystä panostaen niiden laatuun, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, sekä mahdollistaen uusien, digitaalisten ratkaisujen luomista yksilölliseen ruokavalion seurantaan. Kuopion alueella on vahvaa terveys- ja hyvinvointiteknologian sekä ravitsemustieteen osaamista, jota voimme yhdistää hankkeessa ja tuottaa täysin uuden digitaalisen palvelun alueen innovaatioekosysteemiin sekä tutkijoiden, terveydenhuollon, hyvinvointialan toimijoiden ja kuluttajien käyttöön. Hanke lisää Pohjois-Savon alueella tehtävän kehitystyön merkitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.