Tarkenna hakuasi

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA PERUSTASON SOTE-PALVELUIDEN INTEGRAATION VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN POHJOIS-SAVOSSA (HYPE) profiilikuva

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA PERUSTASON SOTE-PALVELUIDEN INTEGRAATION VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN POHJOIS-SAVOSSA (HYPE)

Projekti
01.09.2023 - 31.12.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA PERUSTASON SOTE-PALVELUIDEN INTEGRAATION VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN POHJOIS-SAVOSSA (HYPE) rahoittajan logo

Muut rahoittajat

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN JA PERUSTASON SOTE-PALVELUIDEN INTEGRAATION VAIKUTTAVUUDEN PARANTAMINEN POHJOIS-SAVOSSA (HYPE) rahoittajan logo

Johtajat

Projektin kuvaus

Kansallinen vaikuttavuuskeskus -verkoston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tavoitteet:

Kansallisen vaikuttavuusverkoston tavoitteena on löytää vastauksia ja mittareita siihen, miten hyvinvointialueilla saadaan tuotettua asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia parantavia palveluja yhdenvertaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Työtä vaikuttavien hoitojen ja palvelujen kehittämiseksi on tehty eri puolilla Suomea vuosia. Tavoitteena on juurruttaa vaikuttavuuden ajatus erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluihin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Vaikuttavuuden talon roolina on tuoda verkostoon monitieteellinen TKI- ja koulutusosaamisensa liittyen perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuuteen, että näihin liittyen toimintamallien implementointiin. Tämä lisäksi tukemme verkoston rakentumista päivittämällä tilannekuvan tietotarpeista ja osaamistarpeiden nykytilasta. Voimme monitieteellisellä osaamisellamme tarjota tähän tieteelliseen tutkimukseen perustuvia koulutuskokonaisuuksia, työkaluja vaikuttavuuden mittaamiseen ja tiedolla johtamisen tueksi. Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja UEF Vaikuttavuuden talon yhteistyönä toteutamme näihin liittyen Pohjois-Savon alueella kehittämistoimenpiteitä, joissa levitämme koko maakunnan alueelle hyväksi havaittuja toimintamalleja asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämiseksi ja tyypin 2 diabeteksen seuraamuksien vähentämiseksi sekä näihin liittyvien sosiaalipalveluiden kustannuksien vähentämiseksi.

Pohjois-Savon alueellisten osahankkeet:

Osahanke 1. Mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen sekä näihin liittyvien sosiaalipalveluiden kustannukset:
Tavoitteet: Osahankkeessa toteutetaan Pohjois-savon väestöä edustava mielenterveystutkimus, jossa hyödynnetään digitaalisia työkaluja (BitHabit + MySeula) kuvaamaan asukkaiden mielenterveyden ja päihteettömyyden tilaa. Tämän lisäksi kohdennetaan eri riskitekijöiden perusteella eri kohderyhmille digitaalinen interventio, jolla pyritään edistämään mielen hyvinvointia ja päihteettömyyttä. Toimintamallina toimii kevään 2023 aikana toteutettu Mieliteko-ohjelman pienet teot -kokeilu (lisää tietoa: www.mielitekomedia.fi/fi/elintapavalmennus).

Menetelmät: Kaikille asukkaille kohdennetaan digitaalinen tiedonkeruun sovellus (MySeula), jonka avulla tunnistetaan eri riskitekijöiden perusteella esim. mielenterveyden ongelmien kannalta korkeassa riskissä olevat henkilöt. Näille henkilöille tarjotaan mielenterveyden digitaalinen interventio (BitHabit), jota mahdollisesti tehostetaan elintapaohjauksella verkossa hyödyntäen soveltuvaa kokeellista asetelmaa. Arvio tutkittavien määrästä (mukaanottokriteerinä 15-64-vuotiaat ja Pohjois-Savossa asuvat) on N=15 000. Digitaaliset palvelut pitävät sisällään BitHabit-sovelluksen ja MySeula-kartoituksen sekä mahdolliset muistutusviestit. Pilotissa mallinnetaan digitaalisten ratkaisujen vaikutukset ja vaikuttavuus mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistämisen näkökulmasta. Tämän lisäksi mallinnetaan mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät sosiaalipalveluiden kustannukset sosiaali- ja terveystaloustieteellisiä menetelmiä hyödyntäen. Tutkimukseen osallistuneita seurataan pidempään intervention jälkeen hyödyntäen rekisteritietoja, mikäli jatkorahoitus tämän mahdollistaa.

Osahanke 2: Tyypin 2 Diabeteksen komplikaatioiden ehkäisyn edistäminen
Tausta: Osahankkeessa hyödynnetään maakunnallisten digihoitopolkujen tuottamaa tietoa sekä terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin kertynyttä aineistoa perustason palveluntuottajien vaikuttavuuden vertaiskehittämisessä.

Menetelmät: Osahankkeessa päivitetään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (PKHVA) tehty perustason palveluntuottajien välinen tilastollisen vertaiskehittämisen analyysi (Martikainen ym. 2022). Pilotoidaan PKHVA:n alueella kehitetyn tilastollisen vertaiskehittämisen menetelmän käyttömahdollisuuksia koko YTA-alueella perustason palveluntuottajien välisen vertaiskehittämisen työkaluna ja vaikuttavuusperustaisen tiedolla johtamisen välineenä. Vertaiskehittämisen raportoinnin (esim. case mix-vakiointi, visuaalinen raportointi jne.) avulla kehitetään Pohjois-Savon alueen pilottia ja tuetaan kansallista laaturekisteriä. Pilotissa arvioidaan ja mallinnetaan yksilöllistetyn hoidon ja hyvän hoitotasapainon terveystaloudellisia vaikutuksia.

Osahanke 3: Tiedolla johtamisen tutkiminen: PROM-kysely asukkaille
Tausta: Osahankkeessa toteutetaan PROM-mittarikysely, jonka avulla paitsi tuetaan alueen tiedolla johtamista, mutta myös kehitetään vaikuttavuusmittareita.

Menetelmät: Hyödynnetään UEF:n aikaisemmin toteuttamaa WELBY-tutkimuksen mallia toistokyselynä vuoden 2024 alussa, ja huomioidaan samalla uudet tieto- ja kehittämistarpeet. Vuoden 2024 aikana kerätään kansallisesti edustava ja alueellisesti painotettu kyselyaineisto, N=5 000. Aineisto pitää sisällään yleisempiä PROM-mittareita, joita tullaan hyödyntämään PSHVA:n tiedolla johtamisen kehittämisessä.

Ajankohtaista

Avainsanat

Julkaisut

7 kappaletta