Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot

01.03.2020 - 31.12.2022

Tutkimusryhmä

Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeen tarkoituksena on tarkastella ikääntyvän väestön naapuruussuhteiden laatua ja laajuutta, naapuruston merkitystä ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta sekä ikäihmisiä naapurustojensa voimavarana. Hankkeen rahoittaja on Turun kaupunkitutkimusohjelma.

Aikaisempaan tutkimustietoon pohjautuen tämän hankkeen tavoitteena on:

a) löytää ratkaisuja ikääntyvien kaupunkilaisten yksinäisyyden ja sosiaalisen eristymisen torjumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen lähiyhteisöissä sekä

b) tunnistaa edellytyksiä ja mahdollisuuksia ikääntyville toimia naapurustonsa voimavarana. Johtoajatuksemme on, että naapuruston sosiaaliset verkostot ja sukupolvien välinen vuorovaikutus mahdollistavat tietyillä edellytyksillä vastavuoroisuuteen perustuvia hyvinvointihyötyjä.

Etsimme vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen:

1 Millaisia ikääntyvän väestön naapuruussuhteet ovat? Selvitämme ikääntyneiden naapuruussuhteissa ilmeneviä merkityksellisiä kontakteja, naapurivuorovaikutuksen luonnetta sekä naapuriverkostojen laatua ja laajuutta.

2 Millä tavoin naapurusto voi vastata ikäihmisten tuen tarpeeseen ja edistää heidän hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan? Tunnistamme ikäihmisten hyvinvointia ja naapuriverkostoja vahvistavia ja niitä heikentäviä kriittisiä tekijöitä.

3 Millä eri tavoin ikäihmiset voivat toimia naapurustonsa voimavarana? Etsimme tapoja, joilla ikääntyneet voivat toimia ylisukupolvisen tai saman ikäisiinsä kohdistuvan tuen antajina.

Yliopistojen yhteishankkeen johtajana toimii prof. Hannu Ruonavaara Turun yliopistosta. Hankkeen tutkijat Itä-Suomen yliopistosta ovat

Yliopistonlehtori VTT, dos. Antti Kouvo (UEF:n osahankkeen vetäjä)
Prof. YTT Sanna Laulainen
Yliopistotutkija VTT Elisa Tiilikainen
Projektitutkija YTM Samuli Koponen