Innovaatiopotentiaalin kasvattaminen kuva-analyysiosaamista kehittämällä - kuva-analyysikeskus KUBIAC

Päättynyt. 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Innovaatiopotentiaalin kasvattaminen kuva-analyysiosaamista kehittämällä - kuva-analyysikeskus KUBIAC rahoittajan logo Innovaatiopotentiaalin kasvattaminen kuva-analyysiosaamista kehittämällä - kuva-analyysikeskus KUBIAC rahoittajan logo Innovaatiopotentiaalin kasvattaminen kuva-analyysiosaamista kehittämällä - kuva-analyysikeskus KUBIAC rahoittajan logo

Biolääketieteellinen kuvantaminen on yksi Itä-Suomen kansallisista vahvuusalueista ja kansainvälisesti merkittävistä osaamiskeskittymistä. Kuvantamisosaaminen ja -infrastruktuuri on ollut keskeisessä roolissa houkuttelemassa kansainvälisiä investointeja alueelle. Satojen ammattilaisten työhön terveysteknologiayrityksissä, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ja Itä-Suomen yliopistossa kuvantaminen liittyy keskeisellä tavalla. Automaattinen kuva-analyysi on kasvava osa kuvantamiseen liittyviä tarpeita, koska kuvadatan määrä lisääntyy jatkuvasti eivätkä perinteiset, paljon ihmistyötä vaativat data-analyysitekniikat ole enää mahdollisia. Automaattiset menetelmät ovat ottaneet isoja edistysaskelia aivan viime vuosien aikana tekoälyyn ja erityisesti syviin neuroverkkoihin perustuvien data-analyysimenetelmien voimakkaan kehityksen myötä. Tekoälyyn pohjautuvat menetelmät eivät tule syrjäyttämään kuva-analyysin soveltamisen huippuosaajia (lääkekehittäjät, biolääketieteen tutkijat, radiologit, sairaalafyysikot), mutta tekoälyä hyödyntämään pystyvät huippuosaajat tulevat syrjäyttämään ne, jotka eivät sitä kykene hyödyntämään. Tästä syystä, jotta Itä-Suomen vahva asema biolääketieteellisessä kuvantamisessa ja sitä hyödyntävässä terveysteknologian kehityksessä pystytään säilyttämään, on välttämätöntä investoida kuvantamisen soveltajien kuva-analyysiosaamisen kehittämiseen. Lisäksi kokeellisen magneettikuvantamisen kansallisesti ainutlaatuinen infrastruktuuri Kuopion seudulla (kaikki viisi Suomen kokeellista magneettikuvantamislaitetta sijaitsevat Kuopiossa Savilahden alueella) tarjoaa loistavan mahdollisuuden kuvantamiseen liittyvän innovaatiopotentiaalin kehittämiseen yhdistämällä infrastruktuurin, kuvantamisteknologiaan ja sovelluksiin liittyvän osaamisen kuva-analyysiosaamiseen. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen vaatii toimia eri toimijaryhmien kohtauttamiseksi, ja keskinäisen yhteisymmärryksen kasvattamiseksi.
Yllämainitut seikat luovat useita koulutuksellisia paineita: 1) Kuvantamista hyödyntävien ammattilaisten pitäisi paremmin onnistua tiedostamaan tekoäly-pohjaisten kuva-analyysimenetelmien luomat mahdollisuudet, ja toisaalta niiden haasteet: 2) kuva-analyysimenetelmien kehittämisen huippuosaajien tarve on kasvanut voimakkaasti: 3) kehittäjien ja hyödyntäjien kumppanuudesta syntyisi uudenlaiseen osaamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa, ja tämän avulla voitaisiin paremmin ennakoida muuttuvia osaamistarpeita.
Tässä hankkeessa vastaamme ylläoleviin tarpeisiin seuraavin toimenpitein:
1) Perustamme Kuopion kuva-analyysikeskus (Kuopio Biomedical Image Analysis Center, KUBIAC) parantamaan kuva-analyysiin liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden (yritykset, yliopistot, KYS) välillä. Keskus tulee kasvamaan merkittäväksi toimijaksi kuvadata-analyysipalveluiden ja niihin liittyvän koulutuksen tuottajana.
2) Kouluttamme kuva-analyysiä työssään hyödyntäviä henkilöitä (terveysteknologia-yritysten henkilökunta, KYS:n kuvantamiskeskuksen fyysikot ja radiologit, yliopiston tutkijat) paremmin tiedostamaan tekoälypohjaisen kuva-analyysin mahdollisuudet ja paremmin hyödyntämään automaattisen kuva-analyysin käyttömahdollisuudet.
3) Tuomme koulutusorganisaatioihin lisätietoa yritysten ja KYS:n tarpeista kuva-analyysin suhteen luoden uusia innovaatioita, kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia (Horizon, Business Finland ja NIH-rahoitus) ja parantaen koulutuksen kohdennusta alykkään erikoistumisen periaatteiden mukaisesti.
4) Koulutamme kuva-analyysimenetelmäkehityksen erityisosaajia alueen toimijoiden tarpeisiin ennakoiden muuttuvia osaamistarpeita.
5) Verkostoimme kuva-analyysiosaajia kansainvälisesti ja valmistella kansainvälisiä hankkeita (Horizon, NIH) kuva-analyysikeskuksen pitkäjänteisen kehittämisen tueksi.
Lyhyellä aikavälillä hanke tuottaa uutta kuva-analyysin osaamista Kuopion seudulle, luo kumppanuutta eri kuva-analyysin toimijoiden välille (eri sektorien sekä menetelmänkehittäjien ja niiden soveltajien välille), ja parantaa kohderyhmien digitalisaatiovalmiuksia. Pitkällä aikavälillä hanke synnyttää uuden kuva-analyysin innovaatioalustan, jonka rakennamme tukevasti olemassaolevien, kansallisesti ainutlaatuisten kuvantamisresurssien päälle. Tästä seuraa uusia yrityksiä, työpaikkoja, sekä kansainvälistä innovaatiorahoitusta alueelle.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.10.2019 - 30.09.2021

Ryhmän jäsenet - UEF