Tarkenna hakuasi

Käytöstä poistunut puumateriaali kiertoon (PUMASKA) profiilikuva

Käytöstä poistunut puumateriaali kiertoon (PUMASKA)

Projekti
01.03.2024 - 31.12.2026
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Käytöstä poistunut puumateriaali kiertoon (PUMASKA) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (päähankkeen toteuttaja) ja Aalto-korkeakoulusäätiö sr.

Pumaska-hankkeessa haetaan ratkaisuja käytöstä poistuneen puumateriaalin kierrätysasteen nostoon ja elinkaaren pidentämiseen. Tutkittavat puujakeet ovat rakennusjätettä ja sahoilla syntyvää hukkamateriaalia, jonka prosessointia mm. kasvien kasvatusalustakäyttöön ja maanparannusaineeksi ja muiksi kuitutuotteiksi tutkitaan. Samalla vahvistetaan uusien korkean jalostusasteen raaka-aineiden saatavuutta puunprosessoinnin oheistuotteena. Rakennus- ja sahateollisuus synnyttää valtavia määriä materiaalikäyttöön soveltuvaa puuta ja kuorta, jotka kuidun lisäksi sisältävät myös arvokkaita uuteaineita. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Hämeen ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston kesken. Pumaska-hankkeen päätavoitteet ovat: 1) Luoda tutkimuksellinen pohja prosessille, jossa käytöstä poistuneesta puusta valmistetaan esimerkiksi turvallisia kasvualustamateriaaleja, maanparannusaineita ja kuivikkeita 2) Selvittää edellä mainitulla tavalla aikaansaadun puun elinkaaren pitenemisen vaikutuksia päästöihin 3) Yhteiskehittää arvoketjua hukkapuumateriaalista hyötykäyttöön ja siten edistää puun kiertotaloutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka tuottavat ja käsittelevät purkupuuta, sahat, kasvualustoja ja maanparannusaineita valmistavat ja hyödyntävät yritykset, kuntien jätehuolto, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Hanke on valtakunnallinen ja sen toimenpiteet kohdistuvat eri puolilla maata toimiviin yrityksiin, kuntiin ja tutkimusorganisaatioihin. Hanketoimien suunnittelussa on pyritty kokonaisuuteen, joka huomioi kaikki olennaiset kohderyhmät.

Hankkeessa toteutetaan käytännön kokeiluja purkupuun ja sahasivuvirtojen lajitteluun ja saatavuuteen liittyen, tutkitaan puumateriaalien koostumusta ja käsittelyprosesseja erilaisiin sovelluksiin sopiviksi materiaaleiksi. Hankkeessa lasketaan eri puumateriaalien kierrättämisen vaikutuksia hiilipäästöihin ja edistetään kiertotalouden toteutumista puumateriaalien paremman lajittelun ja kierrätyksen kautta. Samalla luodaan pohjatietoa kierrätetyn puun potentiaalista ja materiaaliturvallisuudesta. Hankkeessa tehtävän elinkaariarvioinnin ja hiilijalanjäljen laskennan avulla saadaan tietoa puun kierrättämisen ilmastovaikutuksista. Pitkällä aikavälillä hankkeen odotetaan parantavan rakennusteollisuuden sivuvirtojen tehokkaampaa hyödyntämistä ja nostavan puun kierrätysastetta, minkä seurauksena myös primäärisen puuraaka-aineen materiaalitehokkuus kasvaa ja puun käytöstä aiheutuva hiilijalanjälki pienene. Hankkeen toimilla edistetään yritysten materiaalinhallintaan liittyvää osaamista ja kiertotalousliiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen kehittämällä prosessilla voidaan tuottaa materiaaleja vähähiilisesti, mikä parantaa mm. tuotannon kestävyyttä ja huoltovarmuutta.