Tarkenna hakuasi

Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III Investointi profiilikuva

Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III Investointi

Projekti
01.09.2023 - 31.12.2025
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III Investointi rahoittajan logo Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa Pohjois-Savossa III Investointi rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus (päähankkeen toteuttaja).

Ilmasto- ja vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimia, joilla voidaan lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä. Fossiilitaloudesta luopuminen aiheuttaa siirtymävaiheessa haittavaikutuksia alueellisesti, kun fossiilisten polttoaineiden, kuten turpeen ympärille rakentunut elinkeinorakenne väistämättä muuttuu. Elinvoimaisuuden vahvistaminen murrostilassa vaatiikin alueellisia toimia, sekä eri toimijoiden yhteistyötä, koska uhkana on negatiivisia vaikutuksia alueen työllisyyteen ja energiahuoltoon. Biokaasuntuotannolla voidaan vastata edellä mainittuihin haasteisiin ja luoda uutta liiketoimintaa maaseutuvaltaisille alueille. Biokaasuntuotanto on yleisesti hyväksyttyä, edistää muutosjoustavuutta ja turvaa kotimaisen energian ja raaka-aineiden tuotantoa. Biokaasuntuotannon lisäämiseksi tarvitaan lisää tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja logistiikkaratkaisuista, jotka vaikuttavat merkittävästi toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi ravinteiden kierrätyksen tehostaminen parantaa maatalouden toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa siten vaikuttaa ruokaturvaan ja maaseudun elinvoimaisuuteen. Biokaasuntuotantoon kohdistuu myös useita vastuullisuus- ja kestävyysvaatimuksia, jotka on kyettävä osoittamaan. Tähän tarvitaan tietoa toimintatapojenvaikutuksista koko prosessin ja tuotteiden kestävyyteen sekä tuotantopanosten ja tuotannon sivuvirtojen jäljitettävyyttä.

Hankkeen tavoitteena on edistää kannattavaa biokaasutuotantoa ja ravinteiden kierrätystä kehittämällä hajautetun biokaasutuotannon toimintamallia. Tämä tehdään etsimällä kustannustehokkaita ratkaisuja hajautetun toimintamallin ympärille. Huomioon otetaan erilaisten maatilojen erilaiset tarpeet ja taustat, sekä esiin nousevat uudet ratkaisut ja teknologiat. Hankkeessa tuotetaan tietoa uusista lisäsyötemahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista biokaasuprosessin toimintaan ja lopputuotteisiin. Lisäksi arvioidaan biokaasulaitosten kestävyys tuottamalla lisätietoa laitosten kasvihuonekaasupäästöistä eri toiminnan vaiheissa vuodenaikavaihtelut huomioiden sekä kehittämällä jäljitettävyyteen liittyviä toimintatapoja. Hankkeessa arvioidaan myös toimien kustannukset ja työllistämisvaikutukset.