Tarkenna hakuasi

Kriminologian tutkimusryhmä profiilikuva

Kriminologian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä
01.01.2019 -
Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Kriminologian tutkimusryhmä harjoittaa kriminologista, kriminaalipoliittista ja rikosoikeudellista, erityisesti rekisteri- ja asiakirja-aineistoihin perustuvaa määrällistä ja laadullista tutkimusta. Rikollisuuden lisäksi tutkimuskohteina ovat rikosseuraamukset ja niiden täytäntöönpano sekä rangaistuskäytäntö, kriminaalipolitiikan historiallinen analyysi sekä vaikutusten arviointi esimerkiksi lainsäädäntömuutosten ja vankeusajan kuntoutuksen osalta. Kriminologian tutkimusryhmä on tutkinut viime aikoina esimerkiksi seuraavia konkreettisia aiheita:

  • Vankeusrangaistusten täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet, kuten poistumisluvat, rangaistusajan suunnitelmat, Selvä kaista ja Selvä herätys -toimintaohjelmat
  • Syyntakeettomien rikoksentekijöiden sosiaalista tausta, laitoshoitourat ja yhteiskunnallinen asema,  alentuneesti syyntakeisten vankien sopeutuminen vankilaolosuhteisiin
  • Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi
  • Rikoksista epäiltyjen ja tuomittujen henkilöiden sosiodemografisen taustan muutokset viime vuosikymmeninä

Kriminologian tutkimusryhmällä on erityistä asiantuntijaosaamista rikollisuutta ja rikosten seuraamuksia koskevista tilasto- ja rekisteriaineistoista, kuten rikosprosessin eri vaiheista sekä vanki- ja yhdyskuntaseuraamuksia koskevista aineistoista. Asiantuntemus ulottuu myös historiallisiin aineistoihin. Tutkimusryhmällä on myös vahvaa osaamista tilastollisista tutkimusmenetelmistä. Teoreettisesti ryhmän jäsenet ovat kiinnostuneet kriminologian rikollisuusselityksistä, kontrollikäyttäytymistä kuvaavista teorioista sekä esimerkiksi mielenterveyden sosiologiasta.

Kriminologian tutkimusryhmä vastaa kriminologian opetuksesta Oikeustieteiden laitoksella. Opetuksen ydin muodostuu kriminologian perusopintokokonaisuudesta (25 op). Opetustoiminta sisältyy rikos- ja prosessioikeuden oppiaineeseen, jonka seminaarissa ohjataan myös kriminologian alan graduja ja tutkielmia. Lisäksi kriminologian tutkimusryhmä ohjaa alaan liittyviä väitöskirjoja.

Kriminologian tutkimusryhmä harjoittaa yliopiston sisällä oppiaine- ja tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä. Laitoksen sisällä yhteistyötä tehdään esimerkiksi oikeudellista ratkaisutoimintaa koskevassa empiirisessä tutkimuksessa ja yliopiston puitteissa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat lääketieteen ja käyttäytymistieteiden asiantuntijat. Ryhmän jäsenillä on myös vakiintuneita kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja sekä opetuksen että tutkimuksen osalta mm. viranomaisten ja muiden alan käytännön toimijoiden, yliopistojen, koulutusyksiköiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmän jäsenet osallistuvat lisäksi aktiivisesti kotimaisten ja kansainvälisten tieteenalayhdistysten toimintaan ja toimivat niissä useissa luottamustehtävissä.

Kriminologian tutkimusryhmän vastuuhenkilönä toimii professori Mikko Aaltonen. Ryhmän muut jäsenet ovat yliopisto-opettaja Mia Kilpeläinen, yliopistonlehtori Miikka Vuorela ja yliopistotutkija Miisa Törölä. Lisäksi ryhmään kuuluu väitöskirjatutkijoita ja tutkimusavustajia.

Avainsanat