Tarkenna hakuasi

Mamanet profiilikuva

Mamanet

Projekti
01.08.2018 - 30.09.2025
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisilla asuinalueilla

Tutkimuksen tausta

Äidiksi tuleminen on naiselle suuri muutos. Tässä erityisessä elämänvaiheessa läheisten tuen ja asuinalueen tarjoamien palveluiden merkitys korostuu, koska äitien elämä on pitkälti sidoksissa siihen asuinalueeseen, jossa he elävät. Siten tämä ainutkertainen elämänvaihe tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden samalla alueella asuvien äitien keskinäisten kontaktien muodostumiselle. Äitien kesken muodostuvilla positiivisilla kontakteilla ja niistä muodostuvilla äitiverkostoilla voi puolestaan olla kauaskantoisia vaikutuksia perheiden ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointiin ja koheesioon.

Tavoite ja tehtävät

Tässä sosiaalipsykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa yhdistävässä monimenetelmällisessä hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita Helsingissä keskittyen erityisesti monikulttuurisiin lähiöihin. MAMANET tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä suhteita. Tutkimus lisää ymmärrystä myös pienten lasten äitien psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja ajankäytöstä sisältäen kuntien palveluiden käytön. MAMANET sisältää kaksi osatutkimusta: etnografisella lähestymistavalla toteutetun laadullisen tutkimuksen sekä määrällisen kyselytutkimuksen. Laadullisen osatutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2018-2020 ja määrällisen osatutkimuksen aineistonkeruu maaliskuussa 2020 ja tammi-helmikuussa 2021. Hankkeella on rahoitus vuoden 2024 loppuun asti.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

MAMANET-hanketta rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki, Alli Paasikiven säätiö, Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Alfred Kordelinin säätiö. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Nottingham Trent yliopiston yhteistyönä. Yhteistyökumppanina toimivat myös Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Helsingin kaupunki (neuvolat ja leikkipuistotoiminta).

 

Yhteistyö

 • Nottingham Trent yliopisto

 • Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA

 • Helsingin kaupunki

Tiedote 11. lokakuuta 2021

Tiedote määrällisen osatutkimuksen alustavista tuloksista.

Mamanet_Tiedote1_11.10.2021

Julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit

Riikonen, R., Finell, E., Seppälä, T., & Stevenson, C. (2024). The more diverse the better: Identifying with a diverse neighbourhood mother community predicts greater intergroup contact. Journal of Community and Applied Social Psychology, 34(1), e2764. https://doi.org/10.1002/casp.2764

 • Tämä tutkimus osoittaa, että naapurustoäitiyhteisöt voivat tarjota suomalais- ja maahanmuuttajataustaisille äideille sosiaalista tukea sekä edistää positiivisten ja toistuvien kontaktien muodostumista suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välille. Erityisesti samaistuminen monietniseen naapurustoäitiyhteisöön tukee tällaisten kontaktien muodostumista.

Paajanen, P., Finell, E., Riikonen, R. & Stevenson, C. (2023). ‘Hey, teach these kids to eat their own food!’: Institutional intergroup contact in immigrant mothers’ talk. Journal of Community & Applied Social Psychology, 33(6), 1426–1439. https://doi.org/10.1002/casp.2746

 • Tämä diskurssianalyyttinen tutkimus tarkastelee maahanmuuttajataustaisten äitien puhetta ryhmien välisistä kontakteistaan leikkipuisto- ja päiväkotihenkilökunnan kanssa. Vaikka äidit rakensivat toimijuutta ja valtasuhteita eri tavoin puheessaan, nämä hierarkkiset kontaktit kuvattiin usein epätasa-arvoisiksi. Asiakkaan roolin ja vähemmistöryhmäidentiteetin merkitys tälle vallan epätasa-arvoiselle jakautumiselle ei ollut selvää äitien puheessa. Englanninkielinen artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivuilta.

Seppälä, T., Riikonen, R., Stevenson, C., Paajanen, P., Repo, K. & Finell, E. (2023). Intragroup contact with other mothers living in the same neighborhood benefits mothers’ life satisfaction: The mediating role of group identification and social support. Journal of Community Psychology, 511365– 1377. https://doi.org/10.1002/jcop.22960.

 • Tämä tutkimus osoittaa, että toistuvat, positiiviset kohtaamiset muiden paikallisten äitien kanssa edistävät pienten lasten äitien elämäntyytyväisyyttä paikalliseen äitiyhteisöön samaistumisen ja koetun mahdollisuuden saada sosiaalista tukea kautta. Sosiaaliset siteet paikallisiin äiteihin voivat olla tärkeä lähde äitien hyvinvoinnille.

Riikonen, R., Finell, E., Suoninen, E., Paajanen, P., & Stevenson, C. (2023). Who is expected to make contact? Interpretative repertoires related to an intergroup encounter between Finnish majority mothers and immigrant mothers. British Journal of Social Psychology, 62264280. https://doi.org/10.1111/bjso.12580.

 • Tämä diskurssianalyyttinen tutkimus tarkastelee, miten äidit puhuvat suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisestä kohtaamisesta perhekahvilassa. Samassa perhekahvilassa olemisen kuvattiin johtavan kontaktiin suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välillä vain, jos jonkun äideistä kuvattiin sekä pystyvän aloittamaan kontaktin että kokevan vastuuta kontaktin muodostamisesta. Englanninkielinen artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivuilta.

Paajanen, P., Seppälä, T., Stevenson, C., Riikonen, R., & Finell, E. (2023). Keeping apart on the playground: Construction of informal segregation on public playgrounds in multiethnic neighborhoods. Social Psychology Quarterly, 86(1), 53–73. https://doi.org/10.1177/01902725221116632.

 • Tämä etnografinen tutkimus tarkastelee pienten lasten äitien välillä tapahtuvaa arjen segregaatiota monikulttuuristen asuinalueiden leikkipuistoissa. Arkisten käytäntöjen kautta rakentuva erillisyys leikkipuistossa oli tavallista maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten äitien välillä ja kontakteja oli vain vähän. Englanninkielinen artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivuilta.

Paajanen, P., Seppälä, T., Stevenson, C., & Finell, E. (2022). Child’s presence shapes immigrant women’s experiences of everyday intergroup contact. Journal of Social and Political Psychology, 10(2), 430–444. https://doi.org/10.5964/jspp.7477.

 • Tämä maahanmuuttajataustaisten äitien haastatteluihin perustuva teema-analyysi tarkastelee pienten lasten äitien kokemuksia ryhmien välisistä kontaktitilanteista lapsen ollessa läsnä. Äidin seurassa olevan lapsen olemus tai toiminta saattoivat edistää kontaktien syntymistä, mutta aiemmin koetut hankalat kohtaamiset saattoivat johtaa myös kontaktien välttelyyn. Kontaktit koettiin usein pinnallisina ja ohimenevinä. Englanninkielinen artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivuilta.

Seppälä, T., Riikonen, R., Paajanen, P., Stevenson, C., & Finell, E. (2022). Development of first-time mothers’ sense of shared identity and integration with other mothers in their neighbourhood. Journal of Community & Applied Social Psychology, 32(4), 692–705. https://doi.org/10.1002/casp.2592.

 • Tämä narratiivinen tutkimus analysoi ensikertalaisten äitien sosiaalisten suhteiden kehittymistä muiden samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa vuoden aikana. Jaettu kokemus äitiydestä oli tärkeä ystävyyssuhteiden kehittymiselle. Englanninkielinen artikkeli on vapaasti luettavissa lehden sivuilta.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Finell, E., Paajanen, P., & Riikonen, R. (2024). Ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten pienten lasten äitien väliset kohtaamiset omalla asuinalueella. Teoksessa T. A. Renvik & M. Säävälä (Toim.) Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023: Näkökulmana väestösuhteet (s. 175–185). TEM oppaat ja muut julkaisut 2024:1 FI. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-703-8.

Pro gradu -tutkielmat

Kärkkäinen, N. (2024). Refleksiivinen teema-analyysi intensiivisen äitiyden normeista ja niihin suhtautumisesta [Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto].

Walden, A. (2021). Kriittisen diskursiivisen psykologian analyysi maahanmuuttajataustaisten äitien sosiaalisista suhteista samalla alueella asuviin muihin äiteihin [Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto]. Trepo. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202112109105.

Parpala, L. (2020). Äitien puheessa tuottamat tulkintarepertuaarit äitiydestä: Äitien tuottamat repertuaarit puheissaan diskurssianalyysin keinoin [Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto]. Trepo. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202006166118.

Ajankohtaista

Alla listattuna MAMANET-hankkeen viimeaikaisia kuulumisia.

 • MAMANET-hankkeen väitöskirjatutkijat Paula Paajanen ja Reetta Riikonen osallistuivat Kotoutumisen kumppanuusohjelman Kotoutumisen tilannekuva -tietoiskuun perjantaina 17. toukokuuta 2024. Paula ja Reetta pitivät tietoiskussa esityksen MAMANET-hankkeen tuloksista liittyen suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten pienten lasten äitien välisiin kontakteihin ja niiden tukemiseen asuinalueilla. Esitys perustui vuoden 2023 Kotoutumisen kokonaiskatsauksessa julkaistuun tutkimusartikkeliin, jonka ovat kirjoittaneet Eerika Finell, Paula Paajanen ja Reetta Riikonen.

 • MAMANET-hankkeen väitöskirjatutkijat Paula Paajanen ja Reetta Riikonen esittelivät MAMANET-hankkeen tuloksia äitien ryhmien välisistä kontakteista Sosiaalipsykologian päivillä 16. toukokuuta 2024. Esitys perustui vuoden 2023 Kotoutumisen kokonaiskatsauksessa julkaistuun tutkimusartikkeliin, jonka ovat kirjoittaneet Eerika Finell, Paula Paajanen ja Reetta Riikonen.

 • MAMANET-hanke järjesti loppuseminaarin hankkeen tuloksista maanantaina 18. joulukuuta 2023. Kiitos kaikille osallistujille kiinnostuksesta ja hyvästä keskustelusta!

   * * *

  MAMANET: Pienten lasten äitien keskinäiset sosiaaliset suhteet monikulttuurisilla asuinalueilla

  MAMANET-tutkimushankkeen loppuseminaarissa esiteltiin tutkimushankkeen tuloksia pienten lasten äitien keskinäisistä sosiaalisista suhteista ja niiden kehittymisestä monikulttuurisilla asuinalueilla Helsingissä. Hankkeessa on tutkittu sekä määrällisesti että laadullisesti suomalaistaustaisia ja maahanmuuttajataustaisia äitejä, joilla on alle 7-vuotiaita lapsia. Tutkimuswebinaarissa kuultiin hankkeen löydöksiä äitien välisten sosiaalisten kontaktien määrästä ja laadusta asuinalueilla sekä siitä, millaiset tekijät tukevat ja estävät kontaktien muodostumista äitien välille.

 • MAMANET-hankkeen väitöskirjatutkija Paula Paajanen osallistui Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) konferenssiin, joka järjestettiin Jyväskylän yliopistolla 29.11.-1.12.2023.

  Paajanen osallistui ”Inclusion and equity in early childhood care and education” -työryhmään, jossa hän esitteli maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien puheeseen perustuvaa diskursiivista tutkimusta institutionaalisesta ryhmien välisestä kontaktista. Tämä hiljattain julkaistu tutkimus on tehty yhdessä Eerika Finellin, Reetta Riikosen ja Clifford Stevensonin kanssa.

 • MAMANET-hankkeen väitöskirjatutkijat Paula Paajanen ja Reetta Riikonen osallistuivat kansainväliseen 19th General Meeting of the European Association of Social Psychology (EASP) -konferenssiin, jossa he esittelivät kahta MAMANET-hankkeen tutkimusta. Konferenssi järjestettiin Krakovassa Puolassa 30.6.-4.7.2023.

  Paula Paajasen posteri käsitteli maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien puhetta ryhmien välisestä kontaktista leikkipuisto- ja päiväkotityöntekijöiden kanssa. Tämä diskursiivinen tutkimus on tehty yhdessä Eerika Finellin, Reetta Riikosen ja Clifford Stevensonin kanssa.

  Reetta Riikosen posteri käsitteli naapuruston äitiyhteisön ja sen jäseniltä saadun tuen merkitystä suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten äitien välisten kontaktien muodostumiseen. Tutkimus on tehty yhdessä Eerika Finellin, Tuija Seppälän ja Clifford Stevensonin kanssa.

  Ennen konferenssia Paula Paajanen osallistui EASP Brief Summer Schooliin, jossa hän osallistui professori Rosa Rodríguez-Bailónin (University of Granada) työryhmään ”A psychosocial look at economic disparities”.

   

 • Kohtaamisia ja kohtaamattomuuksia arjessa -työryhmä

   

  Eerika Finell ja Paula Paajanen MAMANET-hankkeesta järjestivät yhdessä Jari Martikaisen (UEF) kanssa työryhmän Sosiaalipsykologian päivillä Tampereella 5.5.2023. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin kohtaamisia ja kohtaamattomuuksia erilaisissa arjen ympäristöissä ja suhteissa. Esitysten suomenkieliset abstraktit löytyvät osoitteesta: https://events.tuni.fi/uploads/2023/04/1c8ded03-abstraktikooste.pdf.

  Kiitos kaikille esittäjille ja keskustelijoille!

   

  Konferenssiesitelmä

  Tässä työryhmässä myös Paula Paajanen esitteli yhdessä Eerika Finellin, Reetta Riikosen ja Clifford Stevensonin kanssa tekemäänsä diskursiivista tutkimusta, jossa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten äitien puhetta ryhmien välisistä kohtaamisistaan leikkipuisto- ja päiväkotihenkilökunnan kanssa.

 • Tieto ja kohtaamiset arjen instituutioissa -työryhmä

  MAMANET järjesti työryhmän Sosiologipäivillä Tampereella 23.3.2023. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin tietoa ja kohtaamisia erilaisissa arjen instituutioissa. Lisätietoja työryhmästä ja esitysten abstraktit osoitteessa: https://sosiologipaivat.fi/tyoryhmat-2023/

   

  Konferenssiesitelmä

  Paula Paajanen esitteli yhdessä Eerika Finellin, Reetta Riikosen ja Clifford Stevensonin kanssa tekemäänsä diskursiivista tutkimusta, jossa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten äitien puhetta kohtaamisistaan leikkipuisto- ja päiväkotihenkilökunnan kanssa.

 • Paula Paajanen vieraili Social Psychology Quarterly -lehden podcastissa keskustelemassa Jamie Aughenbaughin kanssa artikkelistaan ”Keeping Apart on the Playground: Construction of Informal Segregation on Public Playgrounds in Multiethnic Neighborhoods”. Artikkeli on kirjoitettu yhdessä Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin, Reetta Riikosen ja Eerika Finellin kanssa.

  Kuuntele englanninkielinen podcast täältä: SPQ March 2023 podcast

 • MAMANET-hankkeen väitöskirjatutkijat Paula Paajanen ja Reetta Riikonen osallistuivat kansainväliseen The 45th Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP) -konferenssiin, jossa he esittelivät kahta MAMANET-hankkeen tutkimusta. Konferenssi järjestettiin Ateenassa Kreikassa 14.-17.7.2022.

   

  Paula Paajasen esitys käsitteli pienten lasten äitien keskinäistä, etnisten ryhmien välistä arjen segregaatiota helsinkiläisissä leikkipuistoissa. Tämä pian julkaistava etnografinen tutkimus on tehty yhdessä Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin, Reetta Riikosen ja Eerika Finellin kanssa.

   

  Reetta Riikosen, Eerika Finellin, Tuija Seppälän ja Clifford Stevensonin esitys käsitteli naapurustoäitiyhteisöön identifioitumisen merkitystä suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisille kohtaamisille helsinkiläisillä asuinalueilla.

  Konferenssin teema oli ”Democracy as an Achievement: Recognizing Tensions, Challenges, and Aspirations through Political Psychology”. Ohjelma hyväksyttyine abstrakteineen on saatavilla osoitteessa: https://ispp.eventsair.com/ispp-2022-annual-scientific-meeting/schedule.

 •  

  Reetta Riikosen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esitys käsitteli naapurustoäitiyhteisöön identifioitumisen yhteyttä suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisiin kontakteihin asuinalueilla.

   

  Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin, Reetta Riikosen ja Eerika Finellin esityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka informaali segregaatio eri etnisten ryhmien välillä rakentuu ja uusintuu leikkipuistoissa pienten lasten äitien välisessä vuorovaikutuksessa.

   

  Tuija Seppälän, Reetta Riikosen, Clifford Stevensonin, Paula Paajasen, Katja Repon ja Eerika Finellin esityksessä tarkasteltiin, miten pienten lasten äitien keskinäinen sosiaalinen kontakti asuinalueilla tukee äitien hyvinvointia. Esitelty tutkimus osoittaa, että äitien keskinäinen tiheä ja miellyttäväksi koettu kontakti on positiivisessa yhteydessä äitien kokemaan elämäntyytyväisyyteen. Kontakti näyttäisi vaikuttavan elämäntyytyväisyyteen vahvistamalla samastumista paikallisten äitien muodostamaan ryhmään, johon puolestaan liittyy kokemus sosiaalisen tuen saamisesta tämän ryhmän jäseniltä.

  Sosiaalipsykologian päivät järjestettiin 5.-6. toukokuuta Kuopiossa. Esitysten abstraktit ovat nähtävillä osoitteessa: https://sites.uef.fi/socialpsychologyconference2022/esitysehdotukset/.

 • Tuija Seppälän ja Paula Paajasen kirjoittama blogiteksti käsittelee ensikertalaisten äitien kokemuksia sosiaalisten suhteiden rakentamisesta toisten samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa. Blogi löytyy osoitteesta: https://savumerkkeja.wordpress.com/2022/03/18/ensikertalaisten-aitien-kokemuksia-sosiaalisten-suhteiden-rakentamisesta-toisten-samalla-asuinalueella-asuvien-aitien-kanssa/.

 • MAMANET-hankkeen ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyö tuottaa hedelmää. Helsingin kaupungin uutisessa kerrotaan MAMANET-tutkimushankkeen ja Vetovoimainen leikkipuisto -kehittämishankkeen havainnoista sekä käytännön toimista: https://kestavyys.hel.fi/kohtaamiset-leikkipuistossa-lisaavat-lapsiperheiden-hyvinvointia-ja-auttavat-onnistuneessa-kotoutumisessa/.

 • Haluamme kiittää kaikkia äitejä, jotka ovat osallistuneet MAMANET-tutkimukseen.

  Mamanet_Kiitos

 • Reetta Riikonen, Eerika Finell, Eero Suoninen, Paula Paajanen ja Clifford Stevenson esittelivät diskurssianalyyttistä tutkimustaan siitä, miten toimijuutta ja vastuita rakennetaan enemmistö- ja vähemmistöäideille eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteessa.

   

  Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esityksessä käsiteltiin sitä, kuinka lapsen läsnäolo muovaa maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien etnisten ryhmien välisiä kontaktitilanteita ja heidän kokemuksiaan niistä monikulttuurisissa lähiöissä.

 • Reetta Riikonen, Tuija Seppälä, Katja Repo ja Eerika Finell esittelivät MamaFriend-tutkimuksen alustavia tuloksia äitien identifioitumisesta toisiin asuinalueen äiteihin ja sen yhteydestä siihen, kuinka usein äideillä on etnisten ryhmien välisiä kontakteja toisten äitien kanssa asuinalueellaan.

   

  Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esitys käsitteli monikulttuuristen lähiöiden arjessa tapahtuvia maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien etnisten ryhmien välisiä kohtaamisia sekä äitien kokemuksia niistä.

 • Social contacts, parenthood and wellbeing -työryhmä

  MAMANET järjesti kaksipäiväisen työryhmän Sosiaalipsykologian päivillä 15.-16. huhtikuuta 2021. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin sisä- ja ulkoryhmäkontakteja vanhemmuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Lisätietoja työryhmästä ja esityksistä osoitteessa: https://blogs.helsinki.fi/socialpsychologyconference2021/working-groups-and-abstracts/.

   

  Konferenssiesitelmät

  Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan siitä, kuinka pienen lapsen äitiys muovaa maahanmuuttajataustaisten äitien kokemuksia etnisten ryhmien välisistä arkisista kontakteista monikulttuurisissa lähiöissä.

   

  Tuija Seppälä esitteli tutkimusryhmän tuloksia, jotka osoittavat miten integraatio toisten samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa kytkeytyy äitiyteen liittyviin kokemuksiin ja ymmärrykseen.

   

  Reetta Riikonen, Eero Suoninen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan siitä, millaisia rooleja ja vastuita enemmistö- ja vähemmistöäideille rakennetaan eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteessa.

 • Vanhemmuus ja toivo -työryhmä

  MAMANET järjesti työryhmän Sosiologipäivillä 11. maaliskuuta 2021. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin toivoa ja toivottomuutta vanhemmuuden näkökulmasta erityisesti monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Lisätietoja työryhmästä osoitteessa:http://sosiologipaivat.fi/sosiologipaivat-2021/tyoryhmat-2021/.

   

  Konferenssiesitelmät

  Tuija Seppälä, Reetta Riikonen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan, joka käsittelee ensikertalaisten äitien kokemuksia sosiaalisten suhteiden rakentamisesta naapuruston äitien kanssa.

   

  Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimuksensa tuloksia maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien arkisista etnisten ryhmien välisistä kontakteista.

   

  Reetta Riikonen, Eero Suoninen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteeseen liittyvistä tulkintarepertuaareista.

 • Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimuksensa tuloksia liittyen maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien kokemuksiin arjen lapsivälitteisistä ryhmien välisistä kontakteista lähiöissä.

   

  Reetta Riikonen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson, Katja Repo ja Eerika Finell esittelivät MAMANET-hankkeen kvantitatiivisen MamaFriend-osatutkimuksen alustavia tuloksia naapurustoäiteihin identifioitumisen yhteydestä siihen, kuinka usein äideillä on kontakteja eri etnisistä taustoista tulevien äitien kanssa naapurustossa.

 • Konferenssiesitelmä Sosiaalipsykologian päivillä 2020

   

  Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät MAMANET-hankkeen laadullisen osatutkimuksen tuloksia liittyen maahanmuuttajataustaisten äitien kokemuksiin suorista ryhmien välisistä kontaktitilanteista lastensa kanssa 7. toukokuuta 2020.

   

  Konferenssiesitelmä ETMU-konferenssissa 2019

  Eerika Finell, Paula Paajanen, Tuija Seppälä ja Clifford Stevenson esittelivät ETMU-päivillä MAMANET-hankkeen laadullisen osatutkimuksen alustavia tuloksia kontakteista maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaistaustaisten äitien välillä 14. marraskuuta 2019.

   

  Diversity in neighbourhoods -tutkimusseminaari Tampereella 2019

  MAMANET järjesti seminaarin yhteistyössä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen PERLAn kanssa 1. lokakuuta 2019: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/diversity-neighbourhoods.

   

  Konferenssiesitelmä Kaupunkitutkimuksen päivillä 2019

  Kaupunkitutkimuksen päivillä Eerika Finell ja Paula Paajanen esittelivät MAMANET-hanketta ja laadulliseen aineistoon perustuvia alustavia havaintoja niistä tekijöistä, jotka edistävät ja ehkäisevät pienten lasten äitien ryhmienvälisiä kohtaamisia monikulttuurilla asuinalueilla Helsingissä 25. huhtikuuta 2019.

   

  Konferenssiesitelmä Sosiaalipsykologian minikonferenssissa Tampereella

  Paula Paajanen esitteli Sosiaalipsykologian minikonferenssissa väitöskirjatutkimustaan, joka on osa MAMANET-tutkimushanketta 9. marraskuuta 2018.

   

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitus, laadullinen osatutkimus: Tietosuojailmoitus_MAMANET_Kvali_16.3.2022.

Tietosuojailmoitus, määrällinen osatutkimus: Tietosuojailmoitus_MAMANET_Kvanti_18032022.