Mamanet

Tutkimusryhmä

Pienten lasten äitien keskinäiset suhteet monikulttuurisilla asuinalueilla

MAMANET tutkii pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita monikulttuurisilla asuinalueilla Helsingissä. MAMANET tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä suhteita.

Tutkimuksen tausta

Äidiksi tuleminen on naiselle suuri muutos. Tässä erityisessä elämänvaiheessa läheisten tuen ja asuinalueen tarjoamien palveluiden merkitys korostuu, koska äitien elämä on pitkälti sidoksissa siihen asuinalueeseen, jossa he elävät. Siten tämä ainutkertainen elämänvaihe tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden samalla alueella asuvien äitien keskinäisten kontaktien muodostumiselle. Äitien kesken muodostuvilla positiivisilla kontakteilla ja niistä muodostuvilla äitiverkostoilla voi puolestaan olla kauaskantoisia vaikutuksia perheiden ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointiin ja koheesioon.

Tavoite ja tehtävät

Tässä sosiaalipsykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa yhdistävässä monimenetelmällisessä hankkeessa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita Helsingissä keskittyen erityisesti monikulttuurisiin lähiöihin. MAMANET tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä sekä siitä, mitkä tekijät edistävät ja ehkäisevät näitä suhteita. Tutkimus lisää ymmärrystä myös pienten lasten äitien psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja ajankäytöstä sisältäen kuntien palveluiden käytön. MAMANET sisältää kaksi osatutkimusta: etnografisella lähestymistavalla toteutetun laadullisen tutkimuksen sekä määrällisen kyselytutkimuksen. Laadullisen osatutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin vuosina 2018-2020 ja määrällisen osatutkimuksen aineistonkeruu maaliskuussa 2020 ja tammi-helmikuussa 2021. Ensimmäiset tulokset julkaistaan vuoden 2021 aikana. Hankkeella on rahoitus vuoteen 2022 asti.

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

MAMANET-hanketta rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupunki. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Nottingham Trent yliopiston yhteistyönä. Yhteistyökumppanina toimivat myös Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA ja Helsingin kaupunki (neuvolat ja leikkipuistotoiminta).

 

  Tiedote 11. lokakuuta 2021

  Tiedote määrällisen osatutkimuksen alustavista tuloksista.

  Mamanet_Tiedote1_11.10.2021

  Julkaisut

  Seppälä, T., Riikonen, R., Paajanen, P., Stevenson, C., & Finell, E. (2021). Development of first-time mothers’ sense of shared identity and integration with other mothers in their neighbourhood. Journal of Community & Applied Social Psychology, 1–14. https://doi.org/10.1002/casp.2592.

  Ajankohtaista

  Alla listattuna MAMANET-hankkeen viimeaikaisia kuulumisia.

  • Kolme konferenssiesitelmää Sosiaalipsykologian päivillä 2022

   +

    

   Reetta Riikosen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esitys käsitteli naapurustoäitiyhteisöön identifioitumisen yhteyttä suomalais- ja maahanmuuttajataustaisten äitien välisiin kontakteihin asuinalueilla.

    

   Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin, Reetta Riikosen ja Eerika Finellin esityksessä tarkasteltiin sitä, kuinka informaali segregaatio eri etnisten ryhmien välillä rakentuu ja uusintuu leikkipuistoissa pienten lasten äitien välisessä vuorovaikutuksessa.

    

   Tuija Seppälän, Reetta Riikosen, Clifford Stevensonin, Paula Paajasen, Katja Repon ja Eerika Finellin esityksessä tarkasteltiin, miten pienten lasten äitien keskinäinen sosiaalinen kontakti asuinalueilla tukee äitien hyvinvointia. Esitelty tutkimus osoittaa, että äitien keskinäinen tiheä ja miellyttäväksi koettu kontakti on positiivisessa yhteydessä äitien kokemaan elämäntyytyväisyyteen. Kontakti näyttäisi vaikuttavan elämäntyytyväisyyteen vahvistamalla samastumista paikallisten äitien muodostamaan ryhmään, johon puolestaan liittyy kokemus sosiaalisen tuen saamisesta tämän ryhmän jäseniltä.

   Sosiaalipsykologian päivät järjestettiin 5.-6. toukokuuta Kuopiossa. Esitysten abstraktit ovat nähtävillä osoitteessa: https://sites.uef.fi/socialpsychologyconference2022/esitysehdotukset/.

  • Blogi: Ensikertalaisten äitien kokemuksia sosiaalisten suhteiden rakentamisesta toisten samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa

   +

   Tuija Seppälän ja Paula Paajasen kirjoittama blogiteksti käsittelee ensikertalaisten äitien kokemuksia sosiaalisten suhteiden rakentamisesta toisten samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa. Blogi löytyy osoitteesta: https://savumerkkeja.wordpress.com/2022/03/18/ensikertalaisten-aitien-kokemuksia-sosiaalisten-suhteiden-rakentamisesta-toisten-samalla-asuinalueella-asuvien-aitien-kanssa/.

  • MAMANET-hankkeen ja Helsingin kaupungin yhteistyön hedelmiä

   +

   MAMANET-hankkeen ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyö tuottaa hedelmää. Helsingin kaupungin uutisessa kerrotaan MAMANET-tutkimushankkeen ja Vetovoimainen leikkipuisto -kehittämishankkeen havainnoista sekä käytännön toimista: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kohtaamiset-leikkipuistossa-lisaavat-lapsiperheiden-hyvinvointia.

  • Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

   +

   Haluamme kiittää kaikkia äitejä, jotka ovat osallistuneet MAMANET-tutkimukseen.

   Mamanet_Kiitos

  • Kaksi konferenssiesitelmää ISPP-konferenssissa 2021

   +

   Reetta Riikonen, Eerika Finell, Eero Suoninen, Paula Paajanen ja Clifford Stevenson esittelivät diskurssianalyyttistä tutkimustaan siitä, miten toimijuutta ja vastuita rakennetaan enemmistö- ja vähemmistöäideille eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteessa.

    

   Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esityksessä käsiteltiin sitä, kuinka lapsen läsnäolo muovaa maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien etnisten ryhmien välisiä kontaktitilanteita ja heidän kokemuksiaan niistä monikulttuurisissa lähiöissä.

  • Kaksi konferenssiesitelmää Kaupunkitutkimuksen päivillä 2021

   +

   Reetta Riikonen, Tuija Seppälä, Katja Repo ja Eerika Finell esittelivät MamaFriend-tutkimuksen alustavia tuloksia äitien identifioitumisesta toisiin asuinalueen äiteihin ja sen yhteydestä siihen, kuinka usein äideillä on etnisten ryhmien välisiä kontakteja toisten äitien kanssa asuinalueellaan.

    

   Paula Paajasen, Tuija Seppälän, Clifford Stevensonin ja Eerika Finellin esitys käsitteli monikulttuuristen lähiöiden arjessa tapahtuvia maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien etnisten ryhmien välisiä kohtaamisia sekä äitien kokemuksia niistä.

  • Työryhmä ja kolme konferenssiesitelmää Sosiaalipsykologian päivillä 2021

   +

   Social contacts, parenthood and wellbeing -työryhmä

   MAMANET järjesti kaksipäiväisen työryhmän Sosiaalipsykologian päivillä 15.-16. huhtikuuta 2021. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin sisä- ja ulkoryhmäkontakteja vanhemmuuden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Lisätietoja työryhmästä ja esityksistä osoitteessa: https://blogs.helsinki.fi/socialpsychologyconference2021/working-groups-and-abstracts/.

    

   Konferenssiesitelmät

   Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan siitä, kuinka pienen lapsen äitiys muovaa maahanmuuttajataustaisten äitien kokemuksia etnisten ryhmien välisistä arkisista kontakteista monikulttuurisissa lähiöissä.

    

   Tuija Seppälä esitteli tutkimusryhmän tuloksia, jotka osoittavat miten integraatio toisten samalla asuinalueella asuvien äitien kanssa kytkeytyy äitiyteen liittyviin kokemuksiin ja ymmärrykseen.

    

   Reetta Riikonen, Eero Suoninen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan siitä, millaisia rooleja ja vastuita enemmistö- ja vähemmistöäideille rakennetaan eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteessa.

  • Työryhmä ja kolme konferenssiesitelmää Sosiologipäivillä 2021

   +

   Vanhemmuus ja toivo -työryhmä

   MAMANET järjesti työryhmän Sosiologipäivillä 11. maaliskuuta 2021. Työryhmän esityksissä tarkasteltiin toivoa ja toivottomuutta vanhemmuuden näkökulmasta erityisesti monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Lisätietoja työryhmästä osoitteessa:http://sosiologipaivat.fi/sosiologipaivat-2021/tyoryhmat-2021/.

    

   Konferenssiesitelmät

   Tuija Seppälä, Reetta Riikonen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan, joka käsittelee ensikertalaisten äitien kokemuksia sosiaalisten suhteiden rakentamisesta naapuruston äitien kanssa.

    

   Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimuksensa tuloksia maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien arkisista etnisten ryhmien välisistä kontakteista.

    

   Reetta Riikonen, Eero Suoninen, Paula Paajanen, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimustaan eri etnisistä taustoista tulevien äitien kohtaamistilanteeseen liittyvistä tulkintarepertuaareista.

  • Kaksi konferenssiesitelmää Nordic Migration Research & ETMU -konferenssissa 2021

   +

   Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät tutkimuksensa tuloksia liittyen maahanmuuttajataustaisten pienten lasten äitien kokemuksiin arjen lapsivälitteisistä ryhmien välisistä kontakteista lähiöissä.

    

   Reetta Riikonen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson, Katja Repo ja Eerika Finell esittelivät MAMANET-hankkeen kvantitatiivisen MamaFriend-osatutkimuksen alustavia tuloksia naapurustoäiteihin identifioitumisen yhteydestä siihen, kuinka usein äideillä on kontakteja eri etnisistä taustoista tulevien äitien kanssa naapurustossa.

  • MAMANET-hankkeen tapahtumat vuosina 2018–2020

   +

   Konferenssiesitelmä Sosiaalipsykologian päivillä 2020

    

   Paula Paajanen, Tuija Seppälä, Clifford Stevenson ja Eerika Finell esittelivät MAMANET-hankkeen laadullisen osatutkimuksen tuloksia liittyen maahanmuuttajataustaisten äitien kokemuksiin suorista ryhmien välisistä kontaktitilanteista lastensa kanssa 7. toukokuuta 2020.

    

   Konferenssiesitelmä ETMU-konferenssissa 2019

   Eerika Finell, Paula Paajanen, Tuija Seppälä ja Clifford Stevenson esittelivät ETMU-päivillä MAMANET-hankkeen laadullisen osatutkimuksen alustavia tuloksia kontakteista maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaistaustaisten äitien välillä 14. marraskuuta 2019.

    

   Diversity in neighbourhoods -tutkimusseminaari Tampereella 2019

   MAMANET järjesti seminaarin yhteistyössä Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen PERLAn kanssa 1. lokakuuta 2019: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/diversity-neighbourhoods.

    

   Konferenssiesitelmä Kaupunkitutkimuksen päivillä 2019

   Kaupunkitutkimuksen päivillä Eerika Finell ja Paula Paajanen esittelivät MAMANET-hanketta ja laadulliseen aineistoon perustuvia alustavia havaintoja niistä tekijöistä, jotka edistävät ja ehkäisevät pienten lasten äitien ryhmienvälisiä kohtaamisia monikulttuurilla asuinalueilla Helsingissä 25. huhtikuuta 2019.

    

   Konferenssiesitelmä Sosiaalipsykologian minikonferenssissa Tampereella

   Paula Paajanen esitteli Sosiaalipsykologian minikonferenssissa väitöskirjatutkimustaan, joka on osa MAMANET-tutkimushanketta 9. marraskuuta 2018.

    

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Clifford Stevenson, Nottingham Trent University, UK
  Clifford Stevenson, Nottingham Trent University, UK
 • Katja Repo, Tampere University
  Katja Repo, Tampere University

Yhteistyökumppanit

Tiedostot