Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo

Päättynyt. 02.09.2021 - 31.03.2022

Projekti

METUMO-hanke jäsentää tulevaisuusajattelua ja -taitoja metsäalan toimijoille heidän tarpeidensa mukaisesti.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Metsämiesten Säätiö

Metsäbiotalouden tulevaisuusajattelijat -yhteisoivaltamo rahoittajan logo

Tulevaisuustietoa on tarjolla ehkä enemmän kuin koskaan ennen: metsäalan mennyttä ja tulevaa kehitystä arvioivat ja biotalouden tulevaisuutta luotaavat useat tutkimuslaitokset, ministeriöt, etujärjestöt ja yrityksetkin. Tulevaisuus ei kuitenkaan ole tullut yhtään tiettävämmäksi – pikemminkin päinvastoin, toimintaympäristö tuntuu entistä monimutkaisemmalta ja vaikeammin hahmotettavalta.

  • Miten ennakointitutkimuksia ja -raportteja tulisi lukea, mitä niiden taustoista ja rajauksista osata kysyä, jotta tulevaisuustieto tulisi entistä paremmin hyödynnetyksi omassa organisaatiossa?
  • Miten visiointi- ja strategiatyössä tuotettuja trendiselvityksiä, signaalikarttoja tai skenaarioita voisi käyttää ja edelleen jalostaa omassa työssä?
  • Mitä tulevaisuustietoa ylipäätään on käytettävissä ja kuinka sitä saa koeteltua oman organisaation tai verkoston tarpeisiin?
  • Jos tulevaisuutta ei voi tietää, mitä siitä tulee tietää?

Esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin METUMO-hankkeessa haetaan käytännön kokemusta yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. Hanke ei tuota uutta tulevaisuustietoa, vaan tarjoaa metsäalan toimijoille mahdollisuuksia valmentautua tulevaisuusajatteluun ja löytää yhdessä uusia tapoja toteuttaa ennakoivaa otetta omassa työssä, oman organisaation ja metsäalan kehittämisessä.

Missä tarpeet metsäbiotalouden tulevaisuusajattelulle?

Metsäalalla tulevaisuutta tarkastellaan moninäkökulmaisesti (ks. katsaus metsäalan tulevaisuustöihin ). Syksyllä 2021 teimme pienen kyselyn haasteista, mitä tulevaisuustiedon käyttöön erilaisissa organisaatioissa metsäalalla liittyy. Vastauksissa korostuu suunnittelunäkökulma ja epävarmuuden vähentämiseksi tarvittava olennainen luotettava tieto tulevaisuudesta ja tämän tiedon jakaminen eteenpäin. Tulevaisuustietoa käytetään pitkäaikaissuunnittelussa, organisaation päivittäisessä ja strategisessa työssä sekä yhteistyöverkostoissa mm. edunvalvonnan tarpeisiin ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen. Lähteitä ovat erilaiset selvitykset, verkostoissa saatavilla oleva tieto ja yleinen mediaseuranta. Tämän lisäksi isoilla organisaatioilla on omat ennakointijärjestelmänsä. Isojen ja pienten organisaatioiden lähtökohta on erilainen: heillä, jotka tulevaisuustaitoja kipeimmin tarvitsisivat, ei ole aikaa eikä resursseja tulevaisuutta koskevan tiedon hakuun ja käsittelyyn, saatikka yleisemmin tulevaisuusajatteluun valmentautumiseen. Ennakointitutkimukset jäävät metsäalan ammattilaisille ja yrityksille liian yleisiksi ja kaukaisiksi, jotta tulevaisuustietoa osattaisiin soveltaa omassa työssä.

Tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä korostuu ajan murroksellisuus ja epävarmuuksien aiheuttama hämmennys. Kaikki tietotarpeet eivät liity niinkään ennakointiin vaan tietyn kehityksen seurantaan, kuten mitä eri metsänkäsittelytapojen pitkäaikaisvaikutukset ovat tai mitä barometrit kertovat asennemuutoksista. Myös tulevaisuuden tarkastelun välineisiin kaivataan apua: miten tunnistaa monista tulevaisuuteen vaikuttavista muuttujista juuri ne kaikkein merkityksellisimmät tai miten käsitellä paitsi nopeita ja äänekkäitä, myös hitaita ja vaimeampia muutoksia. Tulevaisuutta koskevasta tiedosta tai näkemyksistä ei ole puutetta – ja juuri se tekeekin tulevaisuuden tarkastelukohteena haastavaksi.

Yhteisoivaltamo kaventaa kuilua tulevaisuustiedon ja arjen päätöstilanteiden välillä

Oivaltamo tarkoittaa yhdessä toinen toiseltamme oppimista. Tieteellinen tulevaisuudentutkimus tai laajat yleistajuisetkaan julkaisut eivät itsessään tuota tarvittavia taitoja, joita metsäbiotalouden ennakoinnissa tai kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan. Tulevaisuusajattelun juurruttaminen arkityöhön edellyttää yhdessä oppimista, ennakointitutkimuksen tuottaman tiedon soveltamista sekä toimintaympäristön muutoksen jatkuvaa havainnointia ja tulkintaa.

Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyössä tulevaisuudentutkimuksen kehittämiin ajattelun apuvälineisiin tutustutaan metsäbiotalouden näkökulmasta: hankkeessa hahmotetaan metsäalan ja sen toimijoiden ennakointityötä osana ennakointia Suomessa ja jäsennetään tulevaisuuden tutkimuksen käsitteistöä metsäalalta tulevin käytännön esimerkein. Tulevaisuudentutkimuksen työkaluista ja menetelmistä haetaan metsäalan organisaatioiden tarpeisiin soveltuvia osia ja kokeillaan niitä yhdessä. Näin työpajoissa päästään käsittelemään osallistujien päivittäiseen työhön läheisesti kytkeytyviä aiheita. Ensimmäisessä hankevaiheessa (maaliskuun 2022 loppuun) koekäytetään kolme oivaltamoa, ja kiinnostuksen herätessä hankkeen seuraavassa vaiheessa menetelmäpalettia laajennetaan ja oivaltamoita pilotoidaan useamman toimijan kanssa.

Jos kiinnostuit, sinulla on mahdollisuus tulla mukaan kehittämään oivaltamokonseptia: vastaa kahteen kysymykseen, miten jo käsittelet tulevaisuutta omassa työssäsi, ja jätä yhteystietosi.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 02.09.2021 - 31.03.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Katriina Siivonen
    Katriina Siivonen katriina.siivonen@utu.fi
  • Osku Haapasaari
    Osku Haapasaari osku.haapasaari@utu.fi

Yhteistyökumppanit