QCARE

01.03.2012 -

Tutkimusryhmä

Valtimosairauksien ja diabeteksen hoidon laatu perusterveydenhuollossa - Päästäänkö Käypä hoidon tavoitteisiin? Quality of care of cardiovascular diseases and diabetes in primary health care - the gap between evidence and treatement

Tämän tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää Pohjois-Karjalan sähköistä potilastietojärjestelmää hoidon laadun arvioinnissa. Erityisesti tarkastellaan kuinka hyvin päästään sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen osalta Käypä hoidon mukaisiin hoitotavoitteisiin. Tutkimuksessa selvitetään myös hoidon laadun alueellista vaihtelua analysoimalla laatuindikaattoreita ja muuta hoidon laatutietoa kunnittain, postinumeroalueittain ja ruututietoaineistoon perustuen. Laatuindikaattoreiden antamat tulokset ovat yhdistettävissä mm. alueen sosiodemografisiin tekijöihin alue- ja paikkatietojen avulla. The main objective of this study is to analyse the structure, processes and outcomes of primary health care in management of cardiovascular diseases and diabetes, which will identify the gap between the evidence and day to day practice. Using geographical information, the variation of processes and outcomes in relation to sociodemographic attributes of the population in the region can be analysed.

Sydän- ja verisuonitaudit (SVT) ja sekä tyypin 2 (T2D) että tyypin 1 diabetes (T1D) ovat merkittäviä kansanterveysongelmia ja niiden hoito kuormittaa erityisesti perusterveydenhuoltoa. Kansantaloudellisesti on tärkeää havaita ja hoitaa ajoissa valtimotautien riskitekijät ja pyrkiä mahdollisimman hyvään diabeetikkojen hoitotasapainoon, jotta kalliilta komplikaatioilta säästyttäisiin. Käypä hoito suositukset muodostavat perustan hoitokäytännöille ja tavoitteille. Suomessa on niukasti tietoa siitä, kuinka hyvin hoitotavoitteisiin perusterveydenhuollossa päästään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää Pohjois-Karjalan sähköistä potilastietojärjestelmää hoidon laadun arvioinnissa. Erityisesti tarkastellaan kuinka hyvin päästään sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen osalta Käypä hoidon mukaisiin hoitotavoitteisiin. Samalla pystytään tarkastelemaan kirjaamisen laatua. Pohjois-Karjalassa on tähän ainutlaatuinen mahdollisuus, koska alueella on yksi yhtenäinen potilastietojärjestelmä, joka on käytössä kaikkien alueen kuntien perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja myös julkisessa työterveyshuollossa. Tiedot on kirjattu rakenteisessa muodossa, mikä helpottaa tiedonhakua. Tutkimuksessa selvitetään myös hoidon laadun alueellinen vaihtelu. Tämä toteutetaan analysoimalla laatuindikaattoreita ja muuta hoidon laatutietoa kunnittain ja postinumeroalueittain ja tarvittaessa ruututietoaineistoon perustuen. Laatuindikaattoreiden antamat tulokset ovat yhdistettävissä mm. alueen sosiodemografisiin tekijöihin alue- ja paikkatietojen avulla. Geospatiaalisin analyysimenetelmin tutkitaan indikaattoritasojen ja alueen sosiodemografisten tietojen välisiä yhteyksiä ja riippuvuuksia paikallisesti ja alueellisesti. Tutkimus toteutetaan kokonaan rekisteripohjaisena tutkimuksena. Tutkimusryhmässä on kliinistä osaamista valtimotaudeista ja diabeteksesta, tietorekisterien käytöstä tutkimuksessa, potilastietojärjestelmän sisällöistä ja rakenteesta, perusterveydenhuollon laadun kehittämisestä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta sekä maantieteellisistä tietokannoista ja niiden hyödyntämisestä eri ilmiöiden alueelliseen tarkasteluun ja mallinnukseen. Tämä tutkimus tuottaa ainutlaatuista tietoa kokonaisen maakunnan perusterveydenhuollon laadusta SVT:n ja diabeteksen hoidossa. Tutkimuksen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää vastaaviin kansallisiin analyyseihin, kun kansalliset tietoarkistot sen mahdollistavat. Tutkimus tuottaa myös alueellisesti sekä terveydenhoidon perusyksiköittäin arvokasta tietoa hoidon laadun parantamiseen ja välineitä laadun seurantaan. Tutkimuksen tulokset edesauttavat Käypä hoidon tavoitteiden parempaa toteuttamista sekä preventiivisen työn suositusten käyttöönottoa. Tutkimus voi toimia pilottihankkeena kansallisten laatuindikaattoreiden ja seurantajärjestelmän kehittämisessä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.03.2012 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Päivi Rautiainen, Siun sote
    Päivi Rautiainen, Siun sote paivi.rautiainen@siunsote.fi
  • Juha Mustonen, Siun sote
    Juha Mustonen, Siun sote juha.mustonen@siunsote.fi
  • Hilkka Tirkkonen, Siun sote
    Hilkka Tirkkonen, Siun sote hilkka.tirkkonen@siunsote.fi

Yhteistyökumppanit