Tarkenna hakuasi

Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle (ReguVa) profiilikuva

Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle (ReguVa)

Projekti
01.04.2023 - 31.03.2025
Jatkuvan oppimisen keskus

Rahoittajat

Päärahoittaja

Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle (ReguVa) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Yhteyshenkilöt

Regulaatio- ja vastuullisuusosaamista terveys- ja hyvinvointialalle on osaamisenkehittämishanke, jossa luodaan työelämän tarpeisiin vastaavaa moniosaamista terveys- ja hyvinvointialalle. Hankkeessa panostetaan erityisesti terveysteknologian ja lääkealan regulaatio-osaamiseen ja siihen, että alalla toimivilla on riittävää osaamista tuottaa laadukkaita tuotteita vastuullisesti. Hankkeen yhtenä osana kehitetään Itä-Suomen yliopiston uuteen DI-koulutukseen sen tarvitsemaa regulaatio-osaajan pakettia. Hankkeen koulutuksissa käsitellään myös geeniterapiatuotteiden ja rokotteiden erityispiirteitä ja luodaan koulutuspolkua lääketeollisuuteen tulevana työpaikkana. Tavoitteena on saada mukaan osaamisen yhteiskehittämiseen sekä Ideasta tuotteeksi -ketjun toimijat että heille käyttäjäkokemuksia tuottavat asiakkaat. Hanke kestää 2 vuotta (1.4 – 31.3.2025).

Jatkuvan oppimisen joustava koulutuspaletti suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (ml. koulutus- ja rekrytointimateriaalin tuottaminen, SOME-kampanjat). Hankkeessa myös pilotoidaan uusia digitaalisia työkaluja ja oppimisympäristöjä. Koulutuksissa tähdätään teeseistä teoiksi ja standarteista käytäntöön. Niihin liittyy aina myös työnhyvinvointia lisääviä elähdyttäviä elementtejä ja verkostoitumista vahvistavia toimia.

Hankkeen tuloksena alan kiinnostus työpaikkana lisääntyy ja toimijoilla on jatkossa käytössään monipuolista ja innostavaa rekrytointi- ja koulutusmateriaalia. Alan yritykset ja heidän sidosryhmänsä voivat hyödyntää hankkeen aikana suunniteltuja ja pilotoituja jatkuvan oppimisen koulutuspolkuja ja -tarjontaa sekä ohjauspalveluita kehittäessä henkilöstönsä osaamista. Vastuullisuus- ja regulaatio-osaaminen luo alan yrityksille kilpailuetua ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Eettinen keskustelu lisääntyy. Kehittämis- ja projektityöt sekä sparrauspalvelut kehittävät osaltaan yritysten ja organisaatioiden käytäntöjä ja työelämäyhteistyötä. Yhteiskehittäminen ja vertaisoppiminen lisääntyy, uusia verkostoja kehittyy ja olemassa olevat vahvistuvat. Uuden osaamisen, kestävän kehityksen oivallusten ja arjen pienten tekojen kautta myös työhyvinvointi paranee.

Ajankohtaista

 • Lue lisää hankkeen koulutuksista

  Koulutus- ja sparrauspalvelumme auttavat sinua kehittämään regulaatio- ja vastuullisuusosaamista uudelle tasolle. Tutustu tarjontaamme!
  Lue lisää hankkeen koulutuksista
 • ReguLaatu - Vahvista ammatillista verkostoasi!

  ReguLaatu-verkosto kokoaa yhteen terveys- ja hyvinvointialalla laatu- ja regulaatiotehtävissä toimivia henkilöitä
  ReguLaatu - Vahvista ammatillista verkostoasi!
 • Hankkeen tavoitteena on nostaa alan toimijoiden regulaatio- ja vastuullisuusosaaminen uudelle tasolle ja vastata alan osaaja- ja työvoimapulaan.

  Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • lisätä alan tunnettavuutta työllistäjänä ja tietoa sen monipuolista työmahdollisuuksista (ml. laatu- ja regulaatiotehtävät)
  • parantaa terveys- ja hyvinvointialan yritysten ja henkilöstön regulaatio- ja vastuullisuusosaamista tarjoamalla heille koulutusta, ohjausta ja neuvontaa
  • luoda alalle räätälöity, uudenlainen ja uusimuotoinen, joustava jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuus materiaaleineen, joka täydentää valtakunnallista tarjontaa ja hyödyntää kansainvälistä tarjontaa
  • edistää ja tehostaa yhteistyötä alan yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kesken, luoda uutta monialaista osaamista ja edistää korkean osaamisen työpaikkojen syntyä alueelle
  • hyödyntää vertaisoppimista, digitaalisia työkaluja ja pilotoida uutta opetusteknologiaa

  Hanke tukee verkostoitumista paikalisesti ja valtakunnallisesti. Se tarjoaa tukea ja koulutusta kaikkiin uran siirtymävaiheisiin alalla. Tarkoitus on myös kestävään kehitykseen liittyvien pienten tekojen kautta parantaa työhyvinvointia ja työhön sitoutumista (pitovoima).

 • Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:
  Terveys- ja hyvinvointialan yritykset (lääke-, diagnostiikka- ja terveysteknologia, CROt, apteekit, kuntoutuspalveluita tarjoavat tai työhyvinvointiin panostavat hyvinvointiyritykset), koulutus- ja tutkimusorganisaatiot (ml. KYS, VTT, THL) ja heidän henkilöstönsä. Heidän kanssaan yhteistyötä tekevät viranomaiset, alan kouluttajat, ohjaajat, opiskelijat ja alalle aikovat. Hankkeen toimet kohdistuvat Pohjois-Savoon, mutta sen tarjontaa voivat hyödyntää myös alueen ulkopuoliset toimijat alan valtakunnallisista verkostoista esimerkiksi osallistumalla koulutuspäiviin Kuopiossa tai hybriditoteutuksiin. Koulutuspäivät ovat yksi parastapa luoda uusia kontakteja ja yhteiskehittää alan käytäntöjä. Tavoitteena on saada osallistujia täydennyskoulutukseen Savon ja samalla tuoda esille alan osaamista ja työmahdollisuuksia.

  Hankkeen välilliset kohderyhmät:
  Terveys- ja hyvinvointialan yritysten asiakkaat ja toimitusketjussa toimivat yritykset. Kohderyhmään kohdistuvien muiden koulutus- ja kehittämishankkeiden toimijat. Opetushenkilöstö ja opiskelijat tutkintokoulutusten valinnaisissa opinnoissa (monialainenosaaminen). Itä-Suomen kehittämisyhtiöt, yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit.

 • Työpaketit:

  TP1: Tarvekartoitus ja benchmarkkaus, koulutustarpeet ja -tarjonta => puuttuvat palaset, yritysten ja muiden toimijoiden sitouttaminen. 4/2023-8/2023.

  TP2: Terveysteknologia- ja lääkealan regulaatio-osaaminen kuntoon, koulutuspolut alalle ja alalla (vetovoima), suunnitellaan ja pilotoidaan jatkuvan oppimisen koulutuksia. Laadintaan rekrytointimateriaalia. ReguLaatu-verkoston kokoamista. 6/2023-2/2025, avausseminaari 9 ja/tai 10/2023 (osa 1 ja osa 2).

  TP3: Kestävän kehityksen teeseistä teoiksi, mm. (verkko)koulutuksia ja kampanjoita arjen pienistä ekoteoista, mahdollisuus nostaa vastuullisuusosaaminen uudelle tasolle. 8/2023-2/2025, päätösseminaari 1/2025.

  TP4: Opi, ohjaa ja voi hyvin 2.0, uudet opetusteknologiat ja tavat osoittaa osaamistaan. Uusia keinoja parantaa työhyvinvointia yhdistäen siihen kestävän kehityksen teemoja. Koulutetaan vastuullisuuslähettiläät, JOPOt (jatkuvan oppimisen opinto-ohjaajat) ja kootaan mentorointiverkostoa. 8/2023-2/2025.

  TP5: Hallinto. Projektin johtaminen, viestintä (tiedotus ja markkinointi), ohjausryhmä-toiminta, dokumentointi, taloushallinto. 4/2023-3/2025.

  Osaamisen kehittymistä ja verkostoitumista tuetaan kolmen eritason koulutuksin:

  • Perusosaaminen: mitä jokaisen alalla toimivan tulee tietää alan sääntelystä, toimintaympäristöstä ja kestävästä kehityksestä
  • Moniosaajana kehittymistä ja verkostoitumista tukeva osaaminen: seminaarit, työpajat, alan erityispiirteet, yhteiskehittäminen, työssä jaksaminen
  • Asiantuntijataso: vastuullinen regulaatio-osaaja (esim. 30 op), P.R.R.C ja QP:t, osa DI-koulutusta jatkossa

   

  Sparrauspalvelut (ml. vastuullisuuslähettiläät, JOPOt), mentorointi, digipilotoinnit,  työhyvinvointia edistävät, elähdyttävät elementit.