Tarkenna hakuasi

Sosiaalipalvelujen kehittämis- ja koulutushanke Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (SOKKE-PK) profiilikuva

Sosiaalipalvelujen kehittämis- ja koulutushanke Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (SOKKE-PK)

Projekti
01.03.2024 - 31.12.2026
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Sosiaalipalvelujen kehittämis- ja koulutushanke Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (SOKKE-PK) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päähankkeen toteuttaja) ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue.

Tämän sosiaalipalvelujen kehittämis- ja koulutushankkeen tarkoituksena on vastata Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijäpulaan ja sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on 1) kouluttaa Pohjois-Karjalassa 25 yhteiskuntatieteiden maisteria (YTM) sosiaalityö pääaineessa Joensuun kampuksella, 2) luoda uusi sosiaalipalvelujen tutkimus- ja kehittämistoimintamalli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle, 3) kehittää paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjua ja palvelukokonaisuutta hyvinvointialueella. Hankkeen kohderyhminä ovat sosiaalityön maisterivaiheen tutkintoa suorittavat opiskelijat ja sosiaalihuollon sosiaalityöntekijät. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.3.2024-31.12.2026 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

 

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen koulutusosuuteen (tavoite 1) valitaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella 25 sosiaalityön pääaineopiskelijaa maisterivaiheeseen (YTM). Lisäarvona on, että opetus tapahtuu pienryhmässä ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa tiiviissä yhteistyössä (käytännön opetus, oppimistehtävät, pro gradu -tutkielmat). Näin vahvistetaan teoria -ja käytännön opetuksen vuorovaikutusta sekä hyvinvointialueen ja yliopiston välistä yhteistyötä.

    Yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinnon valmistuttua sosiaalityö pääaineessa opiskelijat saavat kelpoisuuden toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Koulutuksesta vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Lisäksi hankkeen koulutusosuudessa pilotoidaan ”Tiedolla johtaminen ”- opintojakso (5 op). Tämä opintojakso vastaa omalta osaltaan hyvinvointialueelta tulleeseen tarpeeseen osaamisen vahvistamiseksi. Tarvittava opetushenkilöstö palkataan Itä-Suomen yliopistoon.

  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät hyvinvointialueen tutkimus- ja toimintamallin (tavoite 2), jossa yhteistyössä luodaan hyvinvointialueelle uutta osaamista. Osaamisen vahvistaminen vahvistaa ammatillista toimijuutta ja on selkeä pitovoimatekijä organisaatiossa.

  • Hankkeessa kehitetään yhteistyössä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjua ja palvelukokonaisuutta (tavoite 3), jotta haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaaminen vahvistuisi ja selkeytyisi. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle palkataan kehittäjäsosiaalityöntekijä, jonka rekrytoinnista vastaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialue. Kehittämistyössä yhdistyvät ryhmähankkeen eri toimijoiden osaaminen. Kehittämistyö alkaa maaliskuussa 2024 ja maisterivaiheen opetus elokuussa 2024. Opiskelijavalinta tapahtuu kevään 2024 aikana.

  • Hankkeen tuloksina hankkeen aikana on valmistunut 20 YTM:a sosiaalityö pääaineessa, sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminta on vahvistunut ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjua ja palvelu kokonaisuutta on kehitetty. Tutkimus-ja kehittämistoiminnan vahvistuminen näkyy siten, että opiskelijoiden kehittämistehtävistä ja pro gradu -tutkielmista saadut tulokset esitellään avoimissa seminaareissa hyvinvointialueella (webinaarit ja lähiseminaarit), jolloin varmistetaan saadun tiedon avoin saatavuus. Seminaarit toimivat ammattilaisille ja opiskelijoille avoimina keskustelufoorumeina. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on kootusti tietoa hankkeen aikana tehdystä kehittämistyöstä ja työ jatkuu hankkeen jälkeen.

    Hanke on tuottanut monipuolista osaamista hyvinvointialueelle ja vastannut omalta osaltaan sosiaalityöntekijävajeeseen. Lisäksi koulutusosuudessa on pilotoitu Tiedolla johtaminen -opintojakso (5op), joka on ollut avoinna 1-2op osalta täydennyskoulutuksena sosiaalityöntekijöille. Hanke kokonaisuudessaan on tuottanut sosiaalipalveluihin monialaista kehittämisosaamista ja uusia toimintamalleja. Osaaminen on vahvistunut sosiaalipalveluissa näyttöön perustavan kehittämistyön ja yhteistyön ansiosta. Näin on vastattu myös sosiaalihuoltolain mukaisesti asiakkaiden oikeuteen saada hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua. Hankkeen vaikuttavuus tulee näkyväksi, kun sosiaalityön osaaminen ja ammattitaito, työhyvinvointi ja yhdessä tekeminen vahvistuvat sekä sosiaalipalvelujen sisällöt vastaavat entistä paremmin näyttöön perustuvaan kehittämistyöhön.

Sosiaalityön maisterikoulutus Pohjois-Karjalassa

Kuvaus koulutuksesta

Tämän sosiaalipalvelujen kehittämis- ja koulutushankkeen tarkoituksena on vastata Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijäpulaan ja sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on 1) kouluttaa Pohjois-Karjalassa 25 yhteiskuntatieteiden maisteria (YTM) sosiaalityö pääaineessa Joensuun kampuksella, 2) luoda uusi sosiaalipalvelujen tutkimus- ja kehittämistoimintamalli Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle, 3) kehittää paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluketjua ja palvelukokonaisuutta. Hankkeen kohderyhminä ovat sosiaalityön maisterivaiheen tutkintoa suorittavat opiskelijat ja sosiaalihuollon sosiaalityöntekijät. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Hankkeen koulutus toteutetaan ajanjaksolla 1.8.2024-31.12.2026.

Tutkintoon kuuluva lähiopetus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella ja lähiopetukseen osallistumisessa on läsnäolovelvoite. Opintojen suorittamiseen sisältyvät oppimis- ja kehittämistehtävät sekä pro gradu -tutkielma kiinnittyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle (Siunsote). Myös Sosiaalityön käytäntö 3 -opintojakson käytännön oppimisen jakso suoritetaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (Siunsote). Hankkeen koulutusosuuteen valitaan 25 sosiaalityön pääaineopiskelijaa suorittamaan Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa sosiaalityön pääaineessa.